Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Latinica Naslovnica Novosti Biblioteka Bosanska Vila Press Arhiv Kontakt
Ћирилица

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 PROSVJETA
 
O nama
Himna posvećena Prosvjeti
Organi uprave
Period 1902. - 1949. godine
Period od 1993. do danas
Statut i pravilnici
Legatori
Nagrade i priznanja
Kip
In memoriam
 SEKCIJE
 
Pozorište i film
Omladinska
Tribina
MisIrbi
Izdavačka
Likovna
 
 GALERIJE
"Naši stari"
Galerija "Prosvjeta"
 
 KORISNI LINKOVI
Narodna biblioteka Srbije
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Dobrotvor
Narodno pozorište
The European library
FENA
Profil Društva na Facebook-u
Umjetnička galerija BiH
free counters

 

 


 

 

 

 

 

 
 
 DOBRO DOŠLI NA NAŠE STRANICE

STATUT I PRAVILNICI

STATUT I PRAVILA ZA STABILNO I USPJEŠNO DRUŠTVO

Na osnovu čl. 14. i 18. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine FBiH”, broj: 45/02), Skupština udruženja  srpskog prosvjetnog i kulturnog društva “PROSVJETA” Sarajevo, održana 26. septembra 2016. godine, donosi

 

S    T    A    T    U    T

Broj: 120/16
Sarajevo, 26.09.2016.g.

 


UDRUŽENJA  SRPSKOG PROSVJETNOG I KULTURNOG DRUŠTVA “PROSVJETA” SARAJEVO
Osnovano 1902. godine u Sarajevu

 

I - OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovaj Statut definiše i sadrži:

II. Naziv i sjedište Društva;
III. Ciljeve i djelatnost Društva;
IV. Zastupanje i predstavljanje Društva;
V. Organe Društva, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalifikovanom većinom, funkciju lica ovlaštenog da saziva Skupštinu;
VI. Oblik i sadržaj pečata Društva;
VII. Oblik i sadržaj zanaka Društva;
VIII. Sticanje i raspolaganje imovinom Društva;
IX. Način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu Društva;
X. Postupak za donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih opštih akata Društva;
XI. Uslove i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornost članova Društva;
XII. Uslove i postupak za pripajanje, razdvajanje ili transformaciju Društva;
XIII. Prestanak rada Društva;
XIV. Pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada Društva;
XV. Prelazne i završne odredbe.
Član 2.
Društvo, u skladu s ovim Statutom, donosi Program rada, Poslovnik o svom radu i radu organa Društva, kao i druge opšte akte kojima se bliže uređuju pitanja u vezi sa načinom rada i djelovanja društva.

Član 3.
Društvo je nestranačko udruženje , koje ima za cilj kulturno, prosvjetno, ekonomsko i socijalno podizanje građana srpske nacionalnosti, te očuvanje svih vrijednosti nacionalnog bića, stalno unapređenje i njegovanje kulturno-društvenog života i održavanje kulturno-prosvjetnih i drugih veza i saradnje sa ostalim narodima u Bosni i Hercegovini (Bošnjacima, Hrvatima, Jevrejima i dr.), susjednih zemalja i šire.
Društvo baštini tradiciju i rad istoimenog Društva – Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva “Prosvjeta”, osnovanog u Sarajevu 1902. godine, te je nastavljač tradicije, rada i poslovanja istog.

II - NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA
Član 4.
Društvo se zove: Udruženje  Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta”, Sarajevo. Skraćeni naziv je SPKD “Prosvjeta” – Sarajevo.
Sjedište Društva je u Kantonu Sarajevo, grad Sarajevo, Opština Stari Grad, ulica Sime Milutinovića Sarajlije broj 1.
Društvo djeluje na teritoriji Kantona Sarajevo.
Član 5.
Društvo ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima, koje mu pripadaju na osnovu Ustava i zakona.
Član 6.
Društvo ima pečat.
Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 40 mm sa ćiriličnim i latiničnim tekstom: “Udruženje  Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta”. Sjedište Društva: “Sarajevo” upisuje se u sredini pečata.
Pečat odbora Društva je okruglog oblika, promjera 30 mm sa istim tekstom kao u stavu dva ovog člana, a sjedište odbora upisuje se u sredini pečata.
Član 7.
Društvo ima svoj Znak: na povišenom prijestolju, alegorijsku figuru Prosvjete u liku žene sa otvorenom knjigom na koljenima i podignutom desnom rukom u kojoj je baklja - simbol svjetlosti i znanja.

III - PROGRAMSKI CILJEVI I AKTIVNOSTI DRUŠTVA
Član 8.
Društvo će ostvarivati svoje ciljeve u sljedećim aktivnostima:

 1. proučavanje istorije i života Srba;
 2. proučavanje i njegovanje srpske kulturne baštine;
 3. organizovanje i podsticanje naučnog, umjetničkog i književnog rada;
 4. izdavanje stalnih i povremenih publikacija (novina, časopisa, revija, knjiga, kalendara i sl.);
 5. organizovanje predavanja, izložbi, kulturnih i zabavnih priredbi;
 6. širenje i popularisanje knjige putem knjižara, biblioteka, klubova čitalaca i čitaonica u skladu sa Zakonom.
 7. razvijanje zajedničkih kulturnih, prosvjetnih i drugih aktivnosti sa drugim narodima u Bosni i Hercegovini, odnosno sa njihovim društvima sličnog karaktera;
 8. čuvanje jezičkog identiteta srpskog naroda, (zasnovanog na vukovskoj tradiciji);
 9. njegovanje uspomena iz prošlosti Srba, davanjem inicijativa i pomaganjem u osnivanju muzeja, podizanju spomenika, bista, spomen-ploča, davanjem naziva ulicama, trgovima i ustanovama;
 10. stalna i intenzivna briga o prisustvu ćirilice u svim vidovima kulturnog i javnog života;
 11. popularisanje tekovina savremene nauke i razvijanje saradnje sa srodnim društvima i institucijama u zemlji i inostranstvu;
 12. osnivanje pjevačkih, pozorišnih, likovnih, folklornih, muzičkih i sportskih grupa i sekcija;
 13. pomaganje učenika i studenata u školovanju, a naročito onih koji će činiti naučni i umjetnički podmladak;
 14. unapređivanje kulturnih veza sa Srbima izvan Bosne i Hercegovine;
 15. širenje i njegovanje pismenosti u narodu organizovanjem odgovarajućih oblika rada;
 16. informisanje o svim prosvjetnim i kulturnim zbivanjima i širenje autentičnih informacija u štampi, radiju i televiziji, koje se tiču srpskog naroda u Bosni i Hercegovini;
 17. briga o čuvanju narodnog zdravlja i čovjekove okoline, kao i zaštita obradivog zemljišta od neplanske izgradnje naselja i industrijskih objekata;
 18. praćenje privrednih tokova u nedovoljno razvijenim krajevima gdje pretežno živi srpsko stanovništvo;
 19. podizanje stručnog nivoa savremene agrarne kulture zemljoradnika;
 20. praćenje vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama, akademijama i fakultetima, učešće u kreiranju i ostvarivanju školskih i fakultetskih programa, a sa aspekta prisustva komponente srpskog naroda u Bosni i Hercegovini;
 21. saradnja sa organima i institucijama Srpske pravoslavne crkve, a naročito njenim muzejima, bibliotekama, listovima i časopisima i obrazovnim ustanovama;
 22. organizovanje stručnih i naučnih odjeljenja i odbora za istoriju, književnost, likovnu umjetnost, ekologiju, etnologiju, muzikologiju i slično.
 23. poduzimanje svih drugih oblika i akcija koje su usmjereni na ostvarivanje postavljenih ciljeva i aktivnosti Društva

Član 9.

 1. Radi ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva  djelatnosti Društvo može osnivati subjekte za privrednu i drugu djelatnost, pod uslovima utvrđenim Zakonom i Statutom Društva.
 2. U ostvarivanju navedenih ciljeva i zadataka Društvo će razvijati takve metode i oblike rada i organizovanja koji će obezbijediti punu javnost rada i svestranost uključivanja zainteresovanih građana i organizacija u pripremanju rasprava i sprovođenju donesenih stavova, zaključaka i odluka.
 3. Društvo zastupa i predstavlja predsjednik Društva, predsjednik Upravnog odbora Društva i generalni sekretar Društva, na osnovu Odluke koja se donosi na Skupštini Društva.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Član 9-a

 1. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Društva su: predsjednik Skupštine, odnosno Društva i predsjednik Upravnog odbora, te generalni sekretar Društva, koji Društvo zastupa u pravnim i finansijskim pitanjima.
 2. Predsjednik Skupštine može se birati najviše u dva puna uzastopna mandata, kao i predsjednik Upravnog odbora i Generalni sekretar Društva.

IV - ČLANSTVO DRUŠTVA
Član 10.
Društvo je otvoreno za sva fizička i pravna lica koja prihvataju ovaj Statut i program Društva.
Članom Društva može postati svaki građanin Bosne i Hercegovine, kao i strani državljanin, koji u ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva nalazi svoj ili opšti interes, te koji potpisivanjem pristupnice u Društvo izjavi da prihvata odredbe ovog Statuta.
Član 11.
Članovi Društva su: legatori, dobrotvori, utemeljivači, redovni, vanredni, počasni, pomažući i kolektivni.
Član legator postaje ono lice koje je Društvu zavještalo vlastite nekretnine.
Član dobrotvor je lice koje Društvu priloži novčani iznos, čiju početnu vrijednost na prijedlog Upravnog odbora utvrđuje Skupština Društva.
Član utemeljivač se smatra lice koje Društvu priloži novčani iznos čiju početnu vrijednost na prijedlog Upravnog odbora utvrđuje Skupština Društva.
Redovni članovi su lica koja potpišu pristupnicu i uplate godišnju članarinu Društva, a imaju prebivalište na teroriji na kojoj djeluje Društvo.
Počasni članovi Društva su lica koja imaju posebne zasluge za razvoj društva. Odluku o dodjeljivanju počasnog članstva donosi Upravni odbor Društva.
Vanredni članovi su lica koja potpišu pristupnicu i uplate godišnju članarinu Društva, a imaju prebivalište van teritorije na kojoj djeluje Društvo.
Pomažući članovi Društva mogu biti pojedinci, organizacije, preduzeća, ustanove, društva, klubovi, koji svojim radom i materijalnim prilozima i saradnjom pomažu Društvo.
Kolektivni članovi Društva su pravna lica, koja uplate novčani iznos, čiju početnu vrijednost na prijedlog Upravnog odbora utvrđuje Skupština društva.
Društvo može da ima i članove podmlatka.
Visinu članarine za svaku tekuću godinu utvrđuje Upravni odbor Društva.

V - PRAVA, DUŽNOSTI I PRESTANAK ČLANSTVA
Član 12.
Svaki redovni član Društva ima pravo i dužnosti: da učestvuje u radu Skupštine Društva, da bira i da bude biran u organe Društva, da prisustvuje sastancima, dogovorima, priredbama i drugim kulturnim manifestacijama koje organizuje Društvo.
Svi ostali članovi Društva imaju pravo da prisustvuju Skupštini Društva, bez prava glasa, kao i da prisustvuju sastancima, dogovorima, priredbama i drugim manifestacijama koje organizuje Društvo.
Član 13.
Prava i dužnosti redovnih članova je da:
- učestvuju u radu Skupštine i odbora;
- biraju i da budu birani u organe Društva;
- podnose prijedloge i pradstavke u vezi sa pitanjima koja se odnose na rad Društva;
- ukazuju na sve pogreške i nepravilnosti u kulturno-prosvjetnom životu uopšte, te      
predlažu mjere za njihovo sprovođenje i praćenje;
- daju ocjene i mišljenje o radu Društva;
- čuvaju čast, dostojanstvo, ugled i interes Društva;
- izvršavaju zadatke utvrđene ovim Statutom i odlukama organa Društva;
- redovno plaćaju članarinu;
- se zalažu za izvršavanje ciljeva i zadataka Društva, te za proširivanje
članstva u Društvu;
- prihvataju posebna zaduženja, prema svojim mogućnostima, koja im postavi nadležni  organ Društva.
Legatori i počasni članovi mogu da učestvuju u radu Skupštine Društva sa savjetodavnim glasom i da primaju izdanja Društva
Član 14.
Članstvo u Društvu prestaje:
1. Dobrovoljnim istupanjem;
2. Isključenjem zbog neizvršavanja obaveza i zadataka, u skladu sa odgovarajućim  aktom Društva;
3. Neplaćanjem članarine;
4. Smrću člana Društva;
5. Iz drugih razloga koji imaju bitnog značaja za status člana Društva.
Član 15.
Članove Društva isključuje Upravni odbor Društva.
Član može biti isključen:
1. Ako ne ispunjava dužnosti prema pravilima Društva, krši disciplinu i krnji ugled Društva;
2. Ako uprkos opomeni, redovno ne plaća članarinu.
Isključeni član Društva ima pravo u roku od 15 dana od prijema odluke uložiti svoj pismeni prigovor Upravnom odboru Društva.

VI- ORGANI DRUŠTVA
Član 16.
Organi Društva su:
- Skupština Društva;
- Upravni odbor Društva;
- Generalni sekretar Društva;
- Nadzorni odbor Društva.

 VII- SKUPŠTINA
Član 17.
Skupština je najviši organ neposrednog odlučivanja u Društvu.
Skupština Društva saziva se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Izvještajno-izborna Skupština Društva se saziva jednom u četiri godine.
Radom sjednice Skupštine Društva rukovodi radno Predsjedništvo od tri člana, koji se biraju iz redova članova Društva.
Član 18.
Skupština Društva je nadležna da:

 1. donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druge akte određene Statutom;
 2. daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja udruženja;
 3. bira i opoziva članove upravnog odbora ili, ukoliko Statutom upravni odbor nije predviđen kao poseban organ, imenuje i opoziva lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja;
 4. bira i opoziva članove nadzornog odbora ukoliko je Statutom nadzorni odbor predviđen kao zaseban organ;
 5. usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor ili lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje;
 6. odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruženja;
 7. odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

Član 19.
Sjednicu Skupštine Društva priprema Upravni odbor Društva.
Sjednicu Skupštine Društva saziva predsjednik Skupštine Društva na osnovu prethodne Odluke Upravnog odbora.
Član 20.
Materijal za sjednicu Skupštine Društva s prijedlogom dnevnog reda i naznakom mjesta i vremena održavanja Upravni odbor šalje članovima Skupštine Društva najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine. Sjednica Skupštine Društva može se sazvati i u kraćem roku, kada to zahtjevaju opravdani razlozi.
Zbog obimnosti materijala, isti ne mora biti poslan poštom, već u pozivu na sjednicu može biti naznačeno da se isti može preuzeti u sjedištu Društva.
Član 21.
Skupština punovažno odlučuje, ako joj prisustvuje natpolovična većina članova.
U slučaju nedostatka kvoruma početak sjednice odgađa se za pola sata i nakon toga, ako je prisutno najmanje 25% članova Skupštine, oni čine kvorum, a donesene odluke i zaključci su pravovaljani
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
Skupštini može prisustvovati i građanin koji nije član Društva, s tim da u njenom radu može učestvovati po posebnom odobrenju, bez prava odlučivanja.
Član 22.
Da bi se odlučilo o donošenju, izmjeni i/ili dopuni Statuta Društva, Skupština ima kvorum u skladu sa odredbama prethodnog člana, s tim što je za pravovaljanost odluka potrebno da se odluke donesu dvotrećinskom većinom pristunih članova.
Član 23.
Rad Skupštine Društva je javan.
Skupština radi i odlučuje na osnovu odredbi Statuta i Poslovnika o radu.
O radu Skupštine Društva vodi se zapisnik.
Odluke Skupštine Društva su obavezne za sve organe i članove Društva
Član 24.
Skupština Društva bira predsjednika i dva potpredsjednika Skupštine Društva.
Predsjednik Skupštine Društva je i predsjednik Društva.
Predsjednik i potpredsjednici Skupštine Društva biraju se na mandat od 4 godine.
Predsjednik i potpredsjednici Društva mogu se birati najviše u dva puna uzastopna mandata.
Član 25.
Predsjednik Društva ovlašten je da zastupa i predstavlja Društvo prema trećim licima, kao i u međunarodnim susretima i komunikacijama, da potpisuje zapisnike i odluke Skupštine Društva.
U odsutnosti predsjednika Društva u svim ovlaštenjima zamijenjuje ga jedan od potpredsjednika Skupštine Društva na osnovu ovlaštenja predsjednika Skupštine Društva.
Član 26.
Predsjednik i potpredsjednici Skupštine Društva za svoj rad su odgovorni Skupštini Društva.
Skupština Društva na svojoj sjednici može tražiti opoziv predsjednika ili potpredsjednika Društva. Ovakva odluka se donosi isključivo dvotrećinskom većinom, te se može donijeti isključivo ukoliko je prekršen statut Društva.

Član 26-a.
Mandat predsjednika Društva može prestati u slučaju smrti, podnošenja ostavke ili opozivom od strane skupštine Društva.
U slučaju prestanka mandata, u svim ovlaštenjima ga zamjenjuje jedan od potpredsjednika Društva i to onaj od potpredsjednika koji je stariji po godinama života. Ovlašteni potpredsjednik obavezan je sazvati vanrednu skupštinu Društva u roku od dva mjeseca od dana prestanka mandata predsjednika Društva. Na ovako sazvanoj skupštini bira se novi predsjednik Društva do kraja tekućeg mandata.
Ukoliko okolnosti prestanka mandata predsjednika Društva nastupe u godini u kojoj se redovno održava izborna skupština, tada se ne saziva vanredna izborna skupština, već ovlašteni potpredsjednik vrši dužnost predsjednika do redovne izborne skupštine.

VIII- UPRAVNI ODBOR
Član 27.
Upravni odbor Društva je izvršni organ Skupštine Društva koji rukovodi radom Društva između sjednica Skupštine na osnovu odluka i zaključaka Skupštine.
Upravni odbor Društva broji 7 (sedam) članova i to:
- predsjednik Upravnog odbora;
- potpredsjednik Upravnog odbora;
- generalni sekretar (po funkciji);
- i 4 (četiri) člana Upravnog odbora.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora bira se potpredsjednik Upravnog odbora.
Predsjednik Upravnog odbora  i članovi Upravnog odbora Društva biraju se na mandat od 4 godine, i mogu biti birani najviše u dva puna uzastopna mandata, a bira ih Skupština Društva na izbornoj sjednici.
Član 27a.
Prestanak mandata člana Upravnog odbora reguliše se Poslovnikom o radu Upravnog odbora, koji donosi UO Društva.
Istim aktom reguliše se i način popune upražnjenih mjesta u Upravnom odboru.
Skupština Društva, na prijedlog Upravnog odbora može usvojiti listu zamjenskih članova Upravnog odbora, koja može sadržavati najmanje tri a najviše pet osoba, članova Društva, a ukoliko lista ne postoji ili je iscrpljena Upravni odbor će na upražnjeno mjesto do kraja mandata UO kooptirati člana Društva, koji mora biti potvrđen na prvoj narednoj sjednici Skupštine Društva.
Član 28.
Upravni odbor Društva radi u sjednicama, a odluke donosi ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.
Na sjednicu Upravnog odbora poziva se i predsjednik Društva.
Član 29.
Sjednice Upravnog odbora se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u mjesec dana.
Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora, koji predsjedava sjednicama.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji potpisuje predsjednik ili lice koje je predsjedavalo sjednicom i zapisničar.
Član 30.
Predsjednik Upravnog odbora Društva ovlašten je da zastupa i predstavlja Društvo prema trećim licima, kao i u međunarodnim susretima i komunikacijama.
U odsutnosti predsjednika Upravnog odbora Društva u svim ovlaštenjima zamjenjuje ga potpredsjednik Upravnog odbora Društva na osnovu ovlaštenja predsjednika Upravnog odbora Društva.
Član 31.
Predsjednik i članovi Upravnog odbora Društva za svoj rad su odgovorni Skupštini Društva.
Skupština Društva na svojoj sjednici može tražiti opoziv predsjednika ili članova Upravnog odbora Društva, kao i generalnog sekretara. Ovakva odluka se donosi dvotrećinskom većinom, te se može donijeti isključivo ukoliko je prekršen statut Društva.
Član 32.
Upravni odbor nadležan je da:
- bira potpredsjednika Upravnog odbora;
- bira glavnog i odgovornog urednika lista “Bosanka vila” te glavnog i odgovornog urednika « Almanaha »;
- donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora;
- priprema sjednice Skupštine;
- predlaže Skupštini Statut Društva;
- predlaže Skupštini godišnji plan rada Društva i izvršava ga;
- podnosi izvještaj o svom radu Skupštini Društva;
- sastavlja predračun prihoda i rashoda Društva;
- sprovodi odluke i zaključke Skupštine Društva;
- rješava po ovlaštenju Skupštine pitanja iz njene nadležnosti;
- donosi i mijenja pravilnike i uputstva iz svoje nadležnosti;
- organizuje rad na donošenju dogovora i sporazuma;
- upravlja imovinom Društva u skladu sa propisima koji se odnose na udruženje
Građana;
- predlaže Skupštini Društva kolektive i pojedince koji, zbog svog rada, zaslužuju
priznanje koje dodjeljuje Skupština Društva;
- dodjeljuje priznanja kolektivima i pojedincima iz svoje nadležnosti;
- stara se o saradnji sa srodnim Društvima;
- podstiče osnivanje novih podružnica;
- formira sekcije i komisije za određene zadatke i aktivnosti Društva, te kontroliše njihov rad;
- vodi evidenciju o članovima Društva;
- rješava molbe, žalbe i prijedloge članova Društva;
- dijeli stipendije u skladu sa internim aktima;
- prima i razrješava radnike u radni odnos u Društvo;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi Skupština.
Član 33.
Za izrazito pokazanu aktivnost i vidne rezultate na ostvarivanju programa rada Društva, kao i za poseban materijalni doprinos ostvarivanju ciljeva Društva, Upravni odbor  može dodjeljivati pojedincima i pravnim licima javna priznanja u vidu pismene zahvalnice, značke Društva, knjige sa posvetom i druga priznanja koja ustanovi Društvo.

 IX- GENERALNI SEKRETAR
Član 34.

Generalni sekretar Društva je inokosni organ Društva.
Generalnog sekretara bira Skupština  Društva.
Generalni sekretar Društva se bira na 4 godine.
Generalni sekretar Društva može biti biran najviše u dva puna uzastopna mandata.
Generalni sekretar Društva je po funkciji član Upravnog odbora Društva.

Član 35.
Dužnost generalnog sekretara Društva je da:
- se stara o odvijanju rada Društva u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima,  
smjernicama Skupštine, odlukama i zaključcima Upravnog odbora i ostalih organa 
Društva, te ovim Statutom;
- pomaže predsjedniku Društva i predsjedniku Upravnog odbora Društva u obavljanju njihovih poslova, te organizuje pripreme sjednica Skupštine i Upravnog odbora i ostalih organa Društva;
- između sjednica Skupštine i sjednica Upravnog odbora obavlja konsultacije, vrši dogovaranja i razmjenu iskustava, te pokreće po vlastitoj inicijativi određena pitanja pred drugim organima i organizacijama;
- organizuje izradu akata koje donose Skupština i Upravni odbor Društva;
- čuva pečat i štambilj Društva i rukuje njime.
Član 36.
Generalni sekretar Društva je naredbodavac izvršenja Finansijskog plana Društva i odgovoran je za zakonitost u radu Društva.
Član 37.
Generalni sekretar za svoj rad je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini Društva

X - NADZORNI ODBOR
Član 38.
Nadzorni odbor Društva broji tri člana koje bira Skupština na mandatni period od četiri godine.
Skupština Društva bira i predsjednika Nadzornog odbora. Članovi Nadzornog odbora Društva mogu biti birani najviše u dva puna uzastopna mandata.
Skupština Društva na svojoj sjednici može tražiti opoziv predsjednika ili članova Nadzornog odbora Društva. Ovakva odluka se donosi dvotrećinskom većinom, te se može donijeti isključivo ukoliko je prekršen statut Društva.
Član 39.
Nadzorni odbor je organ koji obavlja nadzor nad zakonitošću rada Društva.
Nadležnosti Nadzornog odbora su slijedeće:
1. Razmatra periodične i godišnje izvještaje o radu i poslovanju Društva kao i završni račun i utvrdjuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima;
2. Utvrdjuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta vode uredno i u skladu sa propisima;
3. Razmatra izvještaje revizora, nalaze i akte inspekcijskih i drugih organa ukoliko oni postoje;
4. Vrši uvid u provođenje zakona i drugih propisa u vezi sa finansijskim poslovanjem;
5. Vrši nadzor nad upotrebom i korišćenjem inventara s kojim Društvo  raspolaže;
6. Predlaže mjere Upravnom odboru u svrhu sprječavanja i otklanjanja nepravilnosti i nezakonitosti u radu i poslovanju;
7. Kontroliše vođenje evidencije članova Društva i redovnost plaćanja članarine.
8. Donosi Poslovnik o svom radu;
Nadzorni odbor po isteku kalendarske godine pismenim izvještajem upoznaje organe Društva o pravilnostima rada i poslovanja Društva u prethodnoj godini i sa predloženim mjerama otklanjanja nedostataka u radu.
Nadzorni odbor ne može obavljati poslove iz nadležnosti Predsjednika Društva, Upravnog odbora ili generalnog sekretara Društva, odnosno Skupštine Društva.
Nadzorni odbor ne izriče sankcije niti donosi odluke koje nisu u njegovoj nadležnosti, već predlaže moguće mjere koje usvajaju i preduzimaju ovlaštena tijela Društva radi otklanjanja eventualno uočenih nepravilnosti.
U svom radu Nadzorni odbor ima pravo zahtjevati od organa Društva da im omoguće uvid u sve zahtjevane dokumente i podatke, te osiguraju uslove za rad.
Nadzorni odbor sjednice održava u pravilu dva puta godišnje, a najmanje jednom u kalendarskoj godini, te češće ukoliko se za to ukaže potreba. Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Odbora samoinicijativno ili na zahtjev Upravnog odbora.
O radu na sjednicama vodi se zapisnik, a Odbor punovažno odlučuje većinom glasova svih članova.

XI - IMOVINA DRUŠTVA
Član 40.
Imovina Društva sastoji se od nekretnina, osnovnih, novčanih sredstava i inventara.
            Novčana sredstva čine:
1. Redovna članarina i dobrovoljni prilozi članova;
2. Prihodi od društvenih priredbi i publikacija;
3. Dotacije Društvu od ustanova, društveno-političkih organizacija, preduzeća,  klubova i dr.;
4. Drugi izvori prihoda koje Društvo može steći svojom aktivnošću, u skladu sa
propisima i ovim statutom.

Član 41.
Materijalni rashodi mogu se vršiti samo radi ostvarivanja programskih ciljeva Društva, a po odobrenju Skupštine ili Upravnog odbora Društva.
Upravni odbor samostalno donosi odluke o novčanim transakcijama za iznose do 2,000,00 KM pojedinačno, te kumulativne iznose do 3.000,00KM. Za iznose od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM pojedinačno, te od 3.000,00 do 5.000,00 kumulativno Upravni odbor će se konsultovati sa predsjednikom Nadzornog odbora, a za iznose veće od navedenih tražiće se mišljenje kompletnog Nadzornog odbora.
Prethodni stav se ne primjenjuje kada su u pitanju programi i troškovi koji se finansiraju sredstvima odobrenim od strane donatora ili sponzora putem različitih projekata jer je finansijski plan u tom slučaju vezan odobrenim projektom te Upravni odbor odobrava ove troškove prema predviđenom projektu.Takođe prethodni stav se ne primjenjuje na novčane transakcije koje su regulisane Pravilnikom o platama, naknadama i nagradama.
Član 42.
Novčana sredstva Društvo vodi kod ovlaštene finansijske institucije.
Dokumente materijalno-finansijskog poslovanja Društva potpisuje generalni sekretar ili lice koje ovlasti Upravni odbor.
Član 43.
Rad Društva je javan. Opšti akti Društva dostupni su javnosti i mogu se objavljivati u sredstvima javnog informisanja, kao i u publikacijama Društva.
Upravni odbor Društva na prijedlog Nadzornog odbora usvaja polugodišnji (prema potrebi) i godišnji (obavezno) izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Društva.
Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju se donosi u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima o finansijskom poslovanju i isti se podnosi Skupštini na usvajanje.
Izvještaji o materijalno-finansijskom poslovanju se podnose nadzornom organu kantona i Federacije BiH.
Upravni odbor Društva usvaja na prijedlog generalnog sekretara polugodišnji i godišnji izvještaj o radu Društva koji se usvaja natpolovičnom većinom članova Upravnog odbora.
Na prijedlog Upravnog odbora Skupština Društva natpolovičnom većinom donosi odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji Društva.

XII- PRESTANAK RADA DRUŠTVA
Član 44.
Društvo prestaje s radom na osnovu odluke Skupštine Društva.
Skupština može donijeti odluku o prestanku rada Društva samo ako Skupštini prisustvuje najmanje 2/3 članova.
Član 45.
U slučaju prestanka rada Društva, sva njegova imovina daje se na korišćenje instituciji koju odredi Skupština Društva svojom odlukom što je u skladu sa članom 46 Zakona o udruženjima i fondacijama.

XIII-PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 46.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Upravni odbor Društva
Član 47.
Statut Društva utvrđuje i donosi Skupština Društva.
Član 48.
Prijedloge za izmjene i dopune Statuta izrađuje Upravni odbor Društva.
Statut mora biti dostupan svim članovima Društva, radi davanja prijedloga i primjedbi.
Član 49.
Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenim za njegovo donošenje.
Član 50.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, te njegovim usvajanjem i stupanjem na snagu prestaje važiti statut Društva broj 67/08 od 10.05.2008. godine.


Broj: 120/16
Sarajevo, 26.09.2016.g.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Prim. dr Savo Vlaški

 

PRAVILNIK O STIPENDIRANJU

Na osnovu člana Statuta SPKD “Prosvjeta” Sarajevo, Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 28.05.2019. godine, usvojio je

                                                                                                                       
PRAVILNIK O DODJELI STIPENDIJA
učenicima i studentima

 

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o dodjeli stipendija učenicima i studentima (u daljem tekstu: Pravilnik)  propisuju se način, uslovi i kriterijumi  za dodjelu stipendija učenicima i studentima (u daljem tekstu: stipendista), kao i prava, obaveze i odgovornosti Fonda za stipendiranje SPKD “Prosvjeta” (u daljem tekstu: Fond) i stipendiste.

Član 2.

Pod  stipendijom se podrazumijeva mjesečna  novčana naknada stipendisti koji ispuni uslove propisane ovim Pravilnikom.

Stipendija se dodjeljuje za deset mjeseci u školskoj/akademskoj godini i to jednokratno ili u dva jednaka polugodišnja iznosa, u zavisnosti od odluke Upravnog odbora Društva.

Stipendija ima isključivu namjenu:

 • da materijalno pomogne stipendiste slabijeg materijalnog stanja,
 • za izuzetno nadarene učenike i studente,
 • za oblasti  od posebnog interesa za SPKD “Prosvjeta”,

Stipendija može biti redovna i posebna.

Član 3.

Redovna stipendija se dodjeljuje na osnovu odluke Upravnog odbora SPKD “Prosvjeta” (u daljem tekstu: Upravni odbor) a u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.
Posebnu stipendiju Upravni odbor dodjeljuje izuzetno nadarenim učenicima i studentima, u skladu sa ovim Pravilnikom.
Visinu i broj stipendija, prije raspisivanja javnog poziva, svojom odlukom određuje Upravni odbor  za svaku  školsku/akademsku godinu u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, odnosno planom finansijskog poslovanja i iskazanim potrebama.

II. FOND

Član 4.

Fond predstavlja jednu od programskih aktivnosti SPKD “Prosvjeta” Sarajevo (u daljem tekstu Društvo), te se na njegov rad primjenjuju Statut i ostali akti Društva.
Izvor finansiranja Fonda je početni kapital i dobrovoljni prilozi pravnih i fizičkih lica donirani u cilju stipendiranja učenika i studenata slabijeg materijalnog stanja, posebno nadarenih učenika i studenata, te ostala sredstva iz prihoda Društva o čemu odluku donosi Upravni odbor Društva.
Ostali izvori finansiranja su dobrotvorni koncerti, prodajne izložbe i druge manifestacije sličnog karaktera.
Fond može primati novčana sredstva u svim vidovima i oblicima, kao i pokretna i nepokretna materijalna dobra, te intelektualnu svojinu koja se prenosi na Društvo.

Član 5.

Upravni odbor, u svrhu dodjeljivanja stipendija, vrši slijedeće poslove:

 • donosi odluku o raspoloživim finansijskim sredstvima za dodjelu stipendija za narednu školsku/akademsku  godinu,
 • utvrđuje ukupan broj stipendija za narednu školsku/akademsku godinu,
 • utvrđuje vrstu zanimanja visokoškolskog obrazovanja za koje se dodjeljuje stipendija ukoliko za ovakvom odlukom postoji potreba,
 • utvrđuje visinu stipendije za narednu školsku/akademsku godinu,
 • raspisuje konkurs – (u daljem tekstu: javni poziv) za dodjelu stipendija u skladu sa odredbama ovog Pravilnika,
 • imenuje komisiju za odlučivanje po zahtjevima za dodjelu stipendija u prvom stepenu,
 • donosi pojedinačnu odluku za svakog stipendistu kome je dodijeljena stipendija (redovna ili posebna) na osnovu mišljenja komisije,

Član 6.

Upravni odbor, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, može odlučiti da u toku jedne školske/akademske godine, pored redovnih stipendija, dodijeli jednu ili više posebnih stipendija izuzetno nadarenim učenicima srednjih škola, odnosno studentima visokoškolskih ustanova, odnosno studentima postdiplomskih studija, specijalizacija  i drugih oblika stručnog usavršavanja, u skladu sa kriterijima propisanim ovim Pravilnikom.

Član 7.

Redovna stipendija se dodjeljuje:

 • učenicima osnovnih i srednjih  škola
 • studentima I i II ciklusa.

 III. JAVNI POZIV

Član 8.
Na osnovu odluke Upravnog odbora, Društvo će na svojoj internet stranici objaviti javni poziv za dodjelu stipendija

 

Član 9.

Javni poziv za dodjelu stipendije sadrži:

 • naziv i sjedište Društva
 • namjenu, visinu i broj stipendija
 • opšte i posebne kriterije za dodjelu stipendije
 • potrebnu dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata
 • vrijeme trajanja konkursa,
 • druge potrebne podatke o stipendijama.

Član 10.

Sastavni dio javnog poziva je obrazac zahtjeva za dodjelu stipendija koji se, uz javni poziv, objavljuje na internet stranici Društva, ili se može preuzeti u prostorijama Društva.

Izgled i sadržaj obrasca utvrđuje Upravni odbor Društva.

Član 11.

Javni poziv za dodjelu redovne stipendije raspisuje se tokom godine, zavisno od potreba i raspoloživih finansijskih sredstava, ali ne više od jednom u toku školske/akademske godine.

IV. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJE

Član 12.

Pravo na redovnu stipendiju ove Fondacije mogu ostvariti učenici i studenti koji ispunjavaju opšte i posebne kriterije propisane ovim Pravilnikom.

Član 13.

Opšti kriteriji za dodjelu stipendije:

 • da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da ima prebivalište na području Kantona Sarajevo,
 • da je član SPKD “Prosvjeta”, ili u slučaju da se radi o maloljetnoj osobi da je jedan član domaćinstva član Društva,
 • da nije kažnjavan i da se protiv njega  ne vodi krivični postupak,
 • da je redovan učenik osnovne ili srednje škole, odnosno da je redovan student na jednoj od javnih visokoškolskih ustanova i da do vremena podnošenja prijave nije ponavljao godinu školovanja/studija.

Posebni uslovi za dodjelu stipendija:

 • da je učenik, odnosno student prve godine studija, u prethodnoj školskoj godini ostvario prosjek ocjena od najmanje 3,5,
 • da je student  u prethodnoj akademskoj godini ostvario prosjek ocjena od najmanje 7,5,
 • da je slabijeg materijalnog stanja - socijalni status porodice (prosječna primanja, broj članova porodičnog domaćinstva, invalidnost, i dr.) se uzima u obzir pri odlučivanju,
 • da niko od članova uže porodice nije korisnik stipendije ove Fondacije,
 • da nije korisnik stipendije ili drugog oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica.

 Član 14.
Pravo na stipendiju ne može ostvariti:

 • učenik odnosno student koji je u toku školovanja obnavljao školsku/akademsku godinu,
 • studenti u radnom odnosu i vanredni studenti,
 • učenik odnosno student koji prekine redovno školovanje odnosno studiranje iz bilo kog razloga.

Član 15.
                                 
Kandidat za dobijanje redovne stipendije, nakon raspisanog javnog poziva,  podnosi zahtjev sa potrebnom dokumentacijom na obrascu zahtjeva.

Član 16.
Upravni odbor, imenuje komisiju za provođenje postupka dodjele redovnih i posebnih stipendija (u daljem tekstu: Komisija). Komisija broji 3 (tri) člana a svoje odluke donosi natpolovičnom većinom.
Komisija, po zatvaranju javnog poziva, pristupa utvrđivanju ukupnog broja prijavljenih kandidata po svakom raspisanom javnom pozivu, utvrđivanju kandidata koji ispunjavaju propisane uslove i pristupa bodovanju samo onih kandidata koji ispunjavaju propisane uslove radi sačinjavanja rang liste.

Član 17.
Prijedlog odluke sa rang listom studenata kojima se dodjeljuje stipendija donosi Komisija, te je prosljeđuje Upravnom odboru Društva.

Član 18.
Nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor Upravnom odboru u roku od 7 dana od dana objavljivanja prijedloga odluke.
Po prigovoru iz prethodnog stava odlučuje Upravni odbor.
Odluka o dodjeli redovne stipendije je konačna po isteku roka predviđenog za prigovor ukoliko  nije bilo prigovora, odnosno danom odlučivanja po dostavljenom prigovoru.

 V.  STIPENDIJE ZA IZUZETNO NADARENE UČENIKE I STUDENTE

Član 19.

Pravo na posebnu stipendiju za izuzetno nadarene učenike, u skladu sa ovim Pravilnikom, imaju učenici srednjih škola i studenti koji ostvaruju izuzetan uspjeh, ili je njihova oblast školovanja od posebnog interesa za Društvo.

Član 20.

Odluku o visini i broju posebnih stipendija, te o samoj dodjeli donosi Upravni odbor Društva.

Član 21.
Sa učenikom/studentom koji je ostvario pravo na dodjelu stipendije zaključuje se ugovor o stipendiranju.
Izgled i sadržaj obrasca utvrđuje Upravni odbor Društva.

VI. DOKAZ O ISPUNJAVANJU KRITERIJA

Član 22.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih kriterija propisanih ovim Pravilnikom, kandidat koji konkuriše za dodjelu redovne stipendije, prilaže slijedeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta, izdatom nakon objavljivanja konkursa,
 • uvjerenje o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu,
 • ovjerena fotokopija-e svjedočanstva o prethodno završenom razredu ili ovjerena fotokopija školske knjižice, potvrda visokoškolske ustanove o položenim ispitima i prosječnoj ocjeni kandidata ostvarenoj u prethodnoj akademskoj godini,
 • pismena izjava kandidata da li je do sada bio korisnik stipendije, kredita ili drugog oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od drugog pravnog ili fizičkog lica, kao i da niko od članova porodičnog domaćinstva nije korisnik stipendije ove Fondacije,
 • dokaz o osvojenom jednom od prva tri mjesta na opštinskom, entitetskom, državnom ili međunarodnom takmičenju,
 • kućnu listu,
 • dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva koji redovno pohađaju osnovu školu, srednju školu ili fakultet,
 • potvrda SPKD “Prosvjeta” o volontiranju ili drugoj vrsti aktivnog članstva,
 • dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima/prihodima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva (izuzev onih koji imaju status redovnog učenika ili studenta) po osnovu: radnog odnosa (platna lista za poslednji mjesec), penzije (ček od penzije za poslednji mjesec), samostalne djelatnosti (dokaz da punoljetni članovi porodičnog domaćinstva – osim onih koji imaju status redovnog učenika ili studenta -  nemaju ili imaju  samostalnu privrednu djelatnostimaju sa iskazanim mjesečnim odnosno godišnjim primanjima), boračko-invalidske zaštite (čekovi o uplatama dodatka za poslednji mjesec) i po drugim osnovama a za punoljetne i  nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje i dokaz o eventualnim socijalnim naknadama,
 • dokaz za roditelje: dijete bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o invaliditetu roditelja (preko 80%),
 • dokaz o ličnom invaliditetu kandidata za dodjelu stipendije (preko 60%),
 • uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv podnosioca zahtjeva (za punoljetne kandidate).

VII. BODOVANJE KANDIDATA ZA STIPENDIJE

Član 23.
Broj bodova za svakog kandidata koji ispunjava propisane kriterije, utvrđuje se na slijedeći način:
Prosječna ocjena ostvarena u prethodnoj školskoj/akademskoj godini:

učenik  koji u prethodnoj školskoj godini ostvari:

 • prosječnu ocjenu  3,5 dobija .................................................................   40 bodova
 •  prosječnu ocjenu 4,0 dobija ..................................................................  42 bodova
 •  prosječnu ocjenu 4,2 dobija ..................................................................  44 bodova
 •  prosječnu ocjenu 4,5 dobija ..................................................................  46 bodova
 •  prosječnu ocjenu 4,75 dobija ................................................................  48 bodova
 • prosječnu ocjenu 5,0 dobija ...................................................................  50 bodova
 • student koji u prethodnoj godini ostvari prosječnu ocjenu od 7,5 do 8,0  dobija 30 bodova
 • student koji u prethodnoj godini ostvari prosječnu ocjenu od 8,1 do 9,0  dobija 35 bodova
 • student koji u prethodnoj godini ostvari prosječnu ocjenu od 9,1 do 9,5  dobija 40 bodova
 • student koji u prethodnoj godini ostvari prosječnu ocjenu od 9,6 do 10,0  dobija 50 bodova

Ostvareni rezultati na takmičenjima:

 • za ostvaren uspjeh (jedno od prva tri mjesta) na međunarodnom takmičenju  kandidatu se dodjeljuje 10  bodova
 • za ostvaren uspjeh (jedno od prva tri mjesta) na državnom takmičenju  kandidatu se dodjeljuje 5  bodova
 • za ostvaren uspjeh (jedno od prva tri mjesta) na entitetskom takmičenju  kandidatu se dodjeljuje 3  boda
 • za ostvaren uspjeh (jedno od prva tri mjesta) na kantonalnom ili opštinskom takmičenju  kandidatu se dodjeljuje 1 bod

Kada je kandidat iz jednog predmeta osvojio više pojedinačnih mjesta na takmičenju uzima se u obzir najbolje ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova.

Prosječna primanja po članu domaćinstva:

 • domaćinstvo bez primanja .....................................................................  30 bodova
 • primanja po članu domaćinstva  do 200,oo KM .......................................... 15 bodova
 • primanja po članu domaćinstva od 200,oo do 300,oo KM .......................... 10  bodova
 • primanja po članu domaćinstva od 300,oo do 400,oo KM ..........................   5  bodova
 • primanja po članu domaćinstva od 400,oo do 500,oo KM ........................     2  boda
 • primanja po članu domaćinstva od 500,oo KM i više ..................................   0 bodova

Broj učenika i studenata u porodičnom domaćinstvu:

 • jedan učenik/ student .................................................................................   2  boda
 • dva učenika/studenta .................................................................................    4  boda
 • tri i više učenika/studenta ........................................................................    6  bodova

Invalidnost:

 • po osnovu invalidnosti kandidatu se dodjeljuje ........................................   5  bodova
 • po osnovu invalidnosti roditelja kandidatu se dodjeljuje .............................    2  boda

Socijalni status porodice:

 • djetetu bez oba roditelja dodjeljuje se  ....................................................   10  bodova
 • djetetu bez jednog roditelja dodjeljuje se .....................................................   4  boda

Volontiranje u SPKD ”Prosvjeta”:

 • zavisno od dužine i kvaliteta volontiranja kandidatu se dodjeljuje od  1 do 5 bodova po odluci komisije iz ovog Pravilnika

Zanimanja od značaja za rad Društva
1)  za kandidate koji se školuju iz oblasti koje su od značaja za rad SPKD “Prosvjeta”, o čemu odluku donosi Upravni odbor, kandidatu se dodjeljuju 3 boda

Član 24.

Kada dva ili više kandidata, nakon obavljenog bodovanja ostvare isti broj bodova, prednost ima kandidat:

 • sa većom prosječnom ocjenom u prethodnoj školskoj/akademskoj godini,
 • na višim godinama studija,
 • volonter ili na drugi način aktivan u SPKD “Prosvjeta”.

Član 25.

Za učenike prvog razreda srednje škole prosječna ocjena se uzima iz završnog razreda osnovne škole a za studente prve godine studija prosjek ocjena iz završnog razreda srednje škole.

 Član 26.

Ukoliko kandidat odustane od dodijeljenje stipendije ove Fondacije, stipendija se dodjeljuje slijedećem kandidatu s rang liste pod uslovom da u međuvremenu nije ostvario pravo na stipendiju, kredit ili drugi oblik novčane naknade koja ima obilježje stipendije.

VIII.  PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA STIPENDIJE I FONDA

Član 27.

Društvo sa stipendistom zaključuje ugovor o stipendiranju za tekuću školsku/akademsku godinu, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.
Ugovor o stipendiranju potpisuje stipendista a u ime Društva predsjednik Društva.
Ugovor o stipendiranju se sačinjava u tri primjerka od kojih dva zadržava Društvo a jedan se lično, uz potpis o prijemu,  uručuje stipendisti.

Član 28.

Stipendisti se dodijeljena stipendija uplaćuje na odgovarajući račun koji stipendista otvori kod banke,  jednokratno ili u dva jednaka dijela, prema odluci Upravnog odbora Društva.

Član 29.

Svaka od ugovornih strana, zbog povrede ugovornih obaveza, može jednostrano raskinuti ugovor o stipendiranju.
Društvo će jednostrano raskinuti ugovor o stipendiranju ukoliko ustanovi:

 • da je stipendista ostvario pravo na stipendiju na bazi netačnih odnosno neistinitih podataka,
 • da je napustio redovno školovanje ili izgubio pravo na njega,
 • da se bez opravdanog razloga ne odaziva na pozive za učešće u realizaciji planiranih aktivnosti SPKD “Prosvjeta”.

Član 30.

U slučaju jednostranog raskida ugovora o stipendiranju, stipendista je dužan u cjelosti vratiti primljene stipendije.

Član 31.

Ukoliko stipendista izgubi status stipendiste, trajno gubi pravo na ovu vrstu stipendije.

Član 32.

Stipendista se obavezuje na volonterski rad prema potrebi, a ne duže od deset sati u toku jednog mjeseca, tokom perioda za koji prima stipendiju.
Volonterski rad će se planirati i sprovoditi u saradnji sa SPKD “Prosvjeta”.
U slučaju neopravdanog postupanja stipendiste suprotno odredbama ovog člana Društvo će jednostrano raskinuti ugovor o stipendiranju.

Član 33.

Stipendista se obavezuje da će nakon okončanja školovanja i zasnivanja radnog odnosa raditi na afirmaciji i unapređenju ovog Društva, finansijski je pomagati u skladu sa svojim mogućnostima i doprinositi njenom trajnom opstanku i kontinuiranom stipendiranju generacija koje dolaze.

IX.  ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na internet stranici SPKD “Prosvjeta” Sarajevo, te na oglasnoj ploči u prostorijama Društva.

 

Sarajevo, 28.05.2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Dejan Garić     

 

PRAVILNIK O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA DRUŠTVA

Na osnovu odredaba člana 18 Statuta Srpskog prosvjetnog kulturnog društva "Prosvjeta" - Sarajevo, Skupština Društva na sjednici održanoj 23. maja 2009. godine donosi

P R A V I L N I K
O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA
SPKD "PROSVJETA" – SARAJEVO


Član 1

Ovim Pravilnikom se definišu nagrade i priznanja koja dodjeljuje SPKD "Prosvjeta" - Sarajevo, način predlaganja i dodjeljivanja.

Član 2

Nagrade i priznanja Društva su:
      - Velika Povelja "Prosvjete";
      - Povelja "Prosvjete".

Član 3

Velika Povelja se dodjeljuje pojedincima za izuzetna dostignuća u oblasti prosvjetno - kulturnog stvaralaštva.
Odluku o dodijeli Velike Povelje donosi Skupština Društva na svojoj sjednici, a na prijedlog Upravnog odbora Društva.
Radi analize pristiglih prijedloga Upravni odbor može formirati posebno ad hoc ekspertno tijelo.
Velika Povelja se dodjeljuje svake dvije godine, a može biti dodijeljena i posthumno.

Član 4

Povelja se dodijeljuje pojedincima, organizacijama i organima odlukom Upravnog odbora.

Član 5

Pravo predlaganja za dodjelu Velike Povelje ili Povelje ima svaki član Društva

Član 6

U Društvu se vodi posebna knjiga u koju se evidentiraju dobitnici priznanja i nagrada Društva.

Član 7

Izmjene i dopune ovoga Pravilnika mogu se vršiti samo odlukama Skupštine Društva.

Predsjednik Društva
Milorad Krunić, s.r.

                

Na osnovu čl. 14. i 18. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine FBiH”, broj: 45/02), Skupština udruženja  srpskog prosvjetnog i kulturnog društva “PROSVJETA” Sarajevo, održana 26. septembra 2016. godine, donosi

S    T    A    T    U    T

UDRUŽENJA  SRPSKOG PROSVJETNOG I KULTURNOG DRUŠTVA “PROSVJETA” SARAJEVO

Osnovano 1902. godine u Sarajevu

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Ovaj Statut definiše i sadrži:
II. Naziv i sjedište Društva;
III. Ciljeve i djelatnost Društva;
IV. Zastupanje i predstavljanje Društva;
V. Organe Društva, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalifikovanom većinom, funkciju lica ovlaštenog da saziva Skupštinu;
VI. Oblik i sadržaj pečata Društva;
VII. Oblik i sadržaj zanaka Društva;
VIII. Sticanje i raspolaganje imovinom Društva;
IX. Način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu Društva;
X. Postupak za donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih opštih akata Društva;
XI. Uslove i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornost članova Društva;
XII. Uslove i postupak za pripajanje, razdvajanje ili transformaciju Društva;
XIII. Prestanak rada Društva;
XIV. Pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada Društva;
XV. Prelazne i završne odredbe.
Član 2.
Društvo, u skladu s ovim Statutom, donosi Program rada, Poslovnik o svom radu i radu organa Društva, kao i druge opšte akte kojima se bliže uređuju pitanja u vezi sa načinom rada i djelovanja društva.

Član 3.
Društvo je nestranačko udruženje , koje ima za cilj kulturno, prosvjetno, ekonomsko i socijalno podizanje građana srpske nacionalnosti, te očuvanje svih vrijednosti nacionalnog bića, stalno unapređenje i njegovanje kulturno-društvenog života i održavanje kulturno-prosvjetnih i drugih veza i saradnje sa ostalim narodima u Bosni i Hercegovini (Bošnjacima, Hrvatima, Jevrejima i dr.), susjednih zemalja i šire.
Društvo baštini tradiciju i rad istoimenog Društva – Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva “Prosvjeta”, osnovanog u Sarajevu 1902. godine, te je nastavljač tradicije, rada i poslovanja istog.

II - NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA

Član 4.
Društvo se zove: Udruženje  Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta”, Sarajevo. Skraćeni naziv je SPKD “Prosvjeta” – Sarajevo.
Sjedište Društva je u Kantonu Sarajevo, grad Sarajevo, Opština Stari Grad, ulica Sime Milutinovića Sarajlije broj 1.
Društvo djeluje na teritoriji Kantona Sarajevo.
Član 5.
Društvo ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima, koje mu pripadaju na osnovu Ustava i zakona.
Član 6.
Društvo ima pečat.
Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 40 mm sa ćiriličnim i latiničnim tekstom: “Udruženje  Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta”. Sjedište Društva: “Sarajevo” upisuje se u sredini pečata.
Pečat odbora Društva je okruglog oblika, promjera 30 mm sa istim tekstom kao u stavu dva ovog člana, a sjedište odbora upisuje se u sredini pečata.
Član 7.
Društvo ima svoj Znak: na povišenom prijestolju, alegorijsku figuru Prosvjete u liku žene sa otvorenom knjigom na koljenima i podignutom desnom rukom u kojoj je baklja - simbol svjetlosti i znanja.

III - PROGRAMSKI CILJEVI I AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Član 8.
Društvo će ostvarivati svoje ciljeve u sljedećim aktivnostima:

 1. proučavanje istorije i života Srba;
 2. proučavanje i njegovanje srpske kulturne baštine;
 3. organizovanje i podsticanje naučnog, umjetničkog i književnog rada;
 4. izdavanje stalnih i povremenih publikacija (novina, časopisa, revija, knjiga, kalendara i sl.);
 5. organizovanje predavanja, izložbi, kulturnih i zabavnih priredbi;
 6. širenje i popularisanje knjige putem knjižara, biblioteka, klubova čitalaca i čitaonica u skladu sa Zakonom.
 7. razvijanje zajedničkih kulturnih, prosvjetnih i drugih aktivnosti sa drugim narodima u Bosni i Hercegovini, odnosno sa njihovim društvima sličnog karaktera;
 8. čuvanje jezičkog identiteta srpskog naroda, (zasnovanog na vukovskoj tradiciji);
 9. njegovanje uspomena iz prošlosti Srba, davanjem inicijativa i pomaganjem u osnivanju muzeja, podizanju spomenika, bista, spomen-ploča, davanjem naziva ulicama, trgovima i ustanovama;
 10. stalna i intenzivna briga o prisustvu ćirilice u svim vidovima kulturnog i javnog života;
 11. popularisanje tekovina savremene nauke i razvijanje saradnje sa srodnim društvima i institucijama u zemlji i inostranstvu;
 12. osnivanje pjevačkih, pozorišnih, likovnih, folklornih, muzičkih i sportskih grupa i sekcija;
 13. pomaganje učenika i studenata u školovanju, a naročito onih koji će činiti naučni i umjetnički podmladak;
 14. unapređivanje kulturnih veza sa Srbima izvan Bosne i Hercegovine;
 15. širenje i njegovanje pismenosti u narodu organizovanjem odgovarajućih oblika rada;
 16. informisanje o svim prosvjetnim i kulturnim zbivanjima i širenje autentičnih informacija u štampi, radiju i televiziji, koje se tiču srpskog naroda u Bosni i Hercegovini;
 17. briga o čuvanju narodnog zdravlja i čovjekove okoline, kao i zaštita obradivog zemljišta od neplanske izgradnje naselja i industrijskih objekata;
 18. praćenje privrednih tokova u nedovoljno razvijenim krajevima gdje pretežno živi srpsko stanovništvo;
 19. podizanje stručnog nivoa savremene agrarne kulture zemljoradnika;
 20. praćenje vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama, akademijama i fakultetima, učešće u kreiranju i ostvarivanju školskih i fakultetskih programa, a sa aspekta prisustva komponente srpskog naroda u Bosni i Hercegovini;
 21. saradnja sa organima i institucijama Srpske pravoslavne crkve, a naročito njenim muzejima, bibliotekama, listovima i časopisima i obrazovnim ustanovama;
 22. organizovanje stručnih i naučnih odjeljenja i odbora za istoriju, književnost, likovnu umjetnost, ekologiju, etnologiju, muzikologiju i slično.
 23. poduzimanje svih drugih oblika i akcija koje su usmjereni na ostvarivanje postavljenih ciljeva i aktivnosti Društva

Član 9.

 1. Radi ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva  djelatnosti Društvo može osnivati subjekte za privrednu i drugu djelatnost, pod uslovima utvrđenim Zakonom i Statutom Društva.
 2. U ostvarivanju navedenih ciljeva i zadataka Društvo će razvijati takve metode i oblike rada i organizovanja koji će obezbijediti punu javnost rada i svestranost uključivanja zainteresovanih građana i organizacija u pripremanju rasprava i sprovođenju donesenih stavova, zaključaka i odluka.
 3. Društvo zastupa i predstavlja predsjednik Društva, predsjednik Upravnog odbora Društva i generalni sekretar Društva, na osnovu Odluke koja se donosi na Skupštini Društva.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 9-a

 1. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Društva su: predsjednik Skupštine, odnosno Društva i predsjednik Upravnog odbora, te generalni sekretar Društva, koji Društvo zastupa u pravnim i finansijskim pitanjima.
 2. Predsjednik Skupštine može se birati najviše u dva puna uzastopna mandata, kao i predsjednik Upravnog odbora i Generalni sekretar Društva.

IV - ČLANSTVO DRUŠTVA

Član 10.
Društvo je otvoreno za sva fizička i pravna lica koja prihvataju ovaj Statut i program Društva.
Članom Društva može postati svaki građanin Bosne i Hercegovine, kao i strani državljanin, koji u ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva nalazi svoj ili opšti interes, te koji potpisivanjem pristupnice u Društvo izjavi da prihvata odredbe ovog Statuta.
Član 11.
Članovi Društva su: legatori, dobrotvori, utemeljivači, redovni, vanredni, počasni, pomažući i kolektivni.
Član legator postaje ono lice koje je Društvu zavještalo vlastite nekretnine.
Član dobrotvor je lice koje Društvu priloži novčani iznos, čiju početnu vrijednost na prijedlog Upravnog odbora utvrđuje Skupština Društva.
Član utemeljivač se smatra lice koje Društvu priloži novčani iznos čiju početnu vrijednost na prijedlog Upravnog odbora utvrđuje Skupština Društva.
Redovni članovi su lica koja potpišu pristupnicu i uplate godišnju članarinu Društva, a imaju prebivalište na teroriji na kojoj djeluje Društvo.
Počasni članovi Društva su lica koja imaju posebne zasluge za razvoj društva. Odluku o dodjeljivanju počasnog članstva donosi Upravni odbor Društva.
Vanredni članovi su lica koja potpišu pristupnicu i uplate godišnju članarinu Društva, a imaju prebivalište van teritorije na kojoj djeluje Društvo.
Pomažući članovi Društva mogu biti pojedinci, organizacije, preduzeća, ustanove, društva, klubovi, koji svojim radom i materijalnim prilozima i saradnjom pomažu Društvo.
Kolektivni članovi Društva su pravna lica, koja uplate novčani iznos, čiju početnu vrijednost na prijedlog Upravnog odbora utvrđuje Skupština društva.
Društvo može da ima i članove podmlatka.
Visinu članarine za svaku tekuću godinu utvrđuje Upravni odbor Društva.

V - PRAVA, DUŽNOSTI I PRESTANAK ČLANSTVA

Član 12.
Svaki redovni član Društva ima pravo i dužnosti: da učestvuje u radu Skupštine Društva, da bira i da bude biran u organe Društva, da prisustvuje sastancima, dogovorima, priredbama i drugim kulturnim manifestacijama koje organizuje Društvo.
Svi ostali članovi Društva imaju pravo da prisustvuju Skupštini Društva, bez prava glasa, kao i da prisustvuju sastancima, dogovorima, priredbama i drugim manifestacijama koje organizuje Društvo.
Član 13.
Prava i dužnosti redovnih članova je da:
- učestvuju u radu Skupštine i odbora;
- biraju i da budu birani u organe Društva;
- podnose prijedloge i pradstavke u vezi sa pitanjima koja se odnose na rad Društva;
- ukazuju na sve pogreške i nepravilnosti u kulturno-prosvjetnom životu uopšte, te      
predlažu mjere za njihovo sprovođenje i praćenje;
- daju ocjene i mišljenje o radu Društva;
- čuvaju čast, dostojanstvo, ugled i interes Društva;
- izvršavaju zadatke utvrđene ovim Statutom i odlukama organa Društva;
- redovno plaćaju članarinu;
- se zalažu za izvršavanje ciljeva i zadataka Društva, te za proširivanje
članstva u Društvu;
- prihvataju posebna zaduženja, prema svojim mogućnostima, koja im postavi nadležni  organ Društva.
Legatori i počasni članovi mogu da učestvuju u radu Skupštine Društva sa savjetodavnim glasom i da primaju izdanja Društva
Član 14.
Članstvo u Društvu prestaje:
1. Dobrovoljnim istupanjem;
2. Isključenjem zbog neizvršavanja obaveza i zadataka, u skladu sa odgovarajućim  aktom Društva;
3. Neplaćanjem članarine;
4. Smrću člana Društva;
5. Iz drugih razloga koji imaju bitnog značaja za status člana Društva.
Član 15.
Članove Društva isključuje Upravni odbor Društva.
Član može biti isključen:
1. Ako ne ispunjava dužnosti prema pravilima Društva, krši disciplinu i krnji ugled Društva;
2. Ako uprkos opomeni, redovno ne plaća članarinu.
Isključeni član Društva ima pravo u roku od 15 dana od prijema odluke uložiti svoj pismeni prigovor Upravnom odboru Društva.

VI- ORGANI DRUŠTVA

Član 16.
Organi Društva su:
- Skupština Društva;
- Upravni odbor Društva;
- Generalni sekretar Društva;
- Nadzorni odbor Društva.

 VII- SKUPŠTINA

Član 17.
Skupština je najviši organ neposrednog odlučivanja u Društvu.
Skupština Društva saziva se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Izvještajno-izborna Skupština Društva se saziva jednom u četiri godine.
Radom sjednice Skupštine Društva rukovodi radno Predsjedništvo od tri člana, koji se biraju iz redova članova Društva.
Član 18.
Skupština Društva je nadležna da:

 1. donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druge akte određene Statutom;
 2. daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja udruženja;
 3. bira i opoziva članove upravnog odbora ili, ukoliko Statutom upravni odbor nije predviđen kao poseban organ, imenuje i opoziva lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja;
 4. bira i opoziva članove nadzornog odbora ukoliko je Statutom nadzorni odbor predviđen kao zaseban organ;
 5. usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor ili lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje;
 6. odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruženja;
 7. odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

Član 19.
Sjednicu Skupštine Društva priprema Upravni odbor Društva.
Sjednicu Skupštine Društva saziva predsjednik Skupštine Društva na osnovu prethodne Odluke Upravnog odbora.
Član 20.
Materijal za sjednicu Skupštine Društva s prijedlogom dnevnog reda i naznakom mjesta i vremena održavanja Upravni odbor šalje članovima Skupštine Društva najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine. Sjednica Skupštine Društva može se sazvati i u kraćem roku, kada to zahtjevaju opravdani razlozi.
Zbog obimnosti materijala, isti ne mora biti poslan poštom, već u pozivu na sjednicu može biti naznačeno da se isti može preuzeti u sjedištu Društva.
Član 21.
Skupština punovažno odlučuje, ako joj prisustvuje natpolovična većina članova.
U slučaju nedostatka kvoruma početak sjednice odgađa se za pola sata i nakon toga, ako je prisutno najmanje 25% članova Skupštine, oni čine kvorum, a donesene odluke i zaključci su pravovaljani
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
Skupštini može prisustvovati i građanin koji nije član Društva, s tim da u njenom radu može učestvovati po posebnom odobrenju, bez prava odlučivanja.
Član 22.
Da bi se odlučilo o donošenju, izmjeni i/ili dopuni Statuta Društva, Skupština ima kvorum u skladu sa odredbama prethodnog člana, s tim što je za pravovaljanost odluka potrebno da se odluke donesu dvotrećinskom većinom pristunih članova.
Član 23.
Rad Skupštine Društva je javan.
Skupština radi i odlučuje na osnovu odredbi Statuta i Poslovnika o radu.
O radu Skupštine Društva vodi se zapisnik.
Odluke Skupštine Društva su obavezne za sve organe i članove Društva
Član 24.
Skupština Društva bira predsjednika i dva potpredsjednika Skupštine Društva.
Predsjednik Skupštine Društva je i predsjednik Društva.
Predsjednik i potpredsjednici Skupštine Društva biraju se na mandat od 4 godine.
Predsjednik i potpredsjednici Društva mogu se birati najviše u dva puna uzastopna mandata.
Član 25.
Predsjednik Društva ovlašten je da zastupa i predstavlja Društvo prema trećim licima, kao i u međunarodnim susretima i komunikacijama, da potpisuje zapisnike i odluke Skupštine Društva.
U odsutnosti predsjednika Društva u svim ovlaštenjima zamijenjuje ga jedan od potpredsjednika Skupštine Društva na osnovu ovlaštenja predsjednika Skupštine Društva.
Član 26.
Predsjednik i potpredsjednici Skupštine Društva za svoj rad su odgovorni Skupštini Društva.
Skupština Društva na svojoj sjednici može tražiti opoziv predsjednika ili potpredsjednika Društva. Ovakva odluka se donosi isključivo dvotrećinskom većinom, te se može donijeti isključivo ukoliko je prekršen statut Društva.

Član 26-a.
Mandat predsjednika Društva može prestati u slučaju smrti, podnošenja ostavke ili opozivom od strane skupštine Društva.
U slučaju prestanka mandata, u svim ovlaštenjima ga zamjenjuje jedan od potpredsjednika Društva i to onaj od potpredsjednika koji je stariji po godinama života. Ovlašteni potpredsjednik obavezan je sazvati vanrednu skupštinu Društva u roku od dva mjeseca od dana prestanka mandata predsjednika Društva. Na ovako sazvanoj skupštini bira se novi predsjednik Društva do kraja tekućeg mandata.
Ukoliko okolnosti prestanka mandata predsjednika Društva nastupe u godini u kojoj se redovno održava izborna skupština, tada se ne saziva vanredna izborna skupština, već ovlašteni potpredsjednik vrši dužnost predsjednika do redovne izborne skupštine.

VIII- UPRAVNI ODBOR

Član 27.
Upravni odbor Društva je izvršni organ Skupštine Društva koji rukovodi radom Društva između sjednica Skupštine na osnovu odluka i zaključaka Skupštine.
Upravni odbor Društva broji 7 (sedam) članova i to:
- predsjednik Upravnog odbora;
- potpredsjednik Upravnog odbora;
- generalni sekretar (po funkciji);
- i 4 (četiri) člana Upravnog odbora.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora bira se potpredsjednik Upravnog odbora.
Predsjednik Upravnog odbora  i članovi Upravnog odbora Društva biraju se na mandat od 4 godine, i mogu biti birani najviše u dva puna uzastopna mandata, a bira ih Skupština Društva na izbornoj sjednici.
Član 27a.
Prestanak mandata člana Upravnog odbora reguliše se Poslovnikom o radu Upravnog odbora, koji donosi UO Društva.
Istim aktom reguliše se i način popune upražnjenih mjesta u Upravnom odboru.
Skupština Društva, na prijedlog Upravnog odbora može usvojiti listu zamjenskih članova Upravnog odbora, koja može sadržavati najmanje tri a najviše pet osoba, članova Društva, a ukoliko lista ne postoji ili je iscrpljena Upravni odbor će na upražnjeno mjesto do kraja mandata UO kooptirati člana Društva, koji mora biti potvrđen na prvoj narednoj sjednici Skupštine Društva.
Član 28.
Upravni odbor Društva radi u sjednicama, a odluke donosi ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.
Na sjednicu Upravnog odbora poziva se i predsjednik Društva.
Član 29.
Sjednice Upravnog odbora se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u mjesec dana.
Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora, koji predsjedava sjednicama.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji potpisuje predsjednik ili lice koje je predsjedavalo sjednicom i zapisničar.
Član 30.
Predsjednik Upravnog odbora Društva ovlašten je da zastupa i predstavlja Društvo prema trećim licima, kao i u međunarodnim susretima i komunikacijama.
U odsutnosti predsjednika Upravnog odbora Društva u svim ovlaštenjima zamjenjuje ga potpredsjednik Upravnog odbora Društva na osnovu ovlaštenja predsjednika Upravnog odbora Društva.
Član 31.
Predsjednik i članovi Upravnog odbora Društva za svoj rad su odgovorni Skupštini Društva.
Skupština Društva na svojoj sjednici može tražiti opoziv predsjednika ili članova Upravnog odbora Društva, kao i generalnog sekretara. Ovakva odluka se donosi dvotrećinskom većinom, te se može donijeti isključivo ukoliko je prekršen statut Društva.
Član 32.
Upravni odbor nadležan je da:
- bira potpredsjednika Upravnog odbora;
- bira glavnog i odgovornog urednika lista “Bosanka vila” te glavnog i odgovornog urednika « Almanaha »;
- donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora;
- priprema sjednice Skupštine;
- predlaže Skupštini Statut Društva;
- predlaže Skupštini godišnji plan rada Društva i izvršava ga;
- podnosi izvještaj o svom radu Skupštini Društva;
- sastavlja predračun prihoda i rashoda Društva;
- sprovodi odluke i zaključke Skupštine Društva;
- rješava po ovlaštenju Skupštine pitanja iz njene nadležnosti;
- donosi i mijenja pravilnike i uputstva iz svoje nadležnosti;
- organizuje rad na donošenju dogovora i sporazuma;
- upravlja imovinom Društva u skladu sa propisima koji se odnose na udruženje
Građana;
- predlaže Skupštini Društva kolektive i pojedince koji, zbog svog rada, zaslužuju
priznanje koje dodjeljuje Skupština Društva;
- dodjeljuje priznanja kolektivima i pojedincima iz svoje nadležnosti;
- stara se o saradnji sa srodnim Društvima;
- podstiče osnivanje novih podružnica;
- formira sekcije i komisije za određene zadatke i aktivnosti Društva, te kontroliše njihov rad;
- vodi evidenciju o članovima Društva;
- rješava molbe, žalbe i prijedloge članova Društva;
- dijeli stipendije u skladu sa internim aktima;
- prima i razrješava radnike u radni odnos u Društvo;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi Skupština.
Član 33.
Za izrazito pokazanu aktivnost i vidne rezultate na ostvarivanju programa rada Društva, kao i za poseban materijalni doprinos ostvarivanju ciljeva Društva, Upravni odbor  može dodjeljivati pojedincima i pravnim licima javna priznanja u vidu pismene zahvalnice, značke Društva, knjige sa posvetom i druga priznanja koja ustanovi Društvo.

IX- GENERALNI SEKRETAR

Član 34.

Generalni sekretar Društva je inokosni organ Društva.
Generalnog sekretara bira Skupština  Društva.
Generalni sekretar Društva se bira na 4 godine.
Generalni sekretar Društva može biti biran najviše u dva puna uzastopna mandata.
Generalni sekretar Društva je po funkciji član Upravnog odbora Društva.

Član 35.

Dužnost generalnog sekretara Društva je da:
- se stara o odvijanju rada Društva u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima,  
smjernicama Skupštine, odlukama i zaključcima Upravnog odbora i ostalih organa 
Društva, te ovim Statutom;
- pomaže predsjedniku Društva i predsjedniku Upravnog odbora Društva u obavljanju njihovih poslova, te organizuje pripreme sjednica Skupštine i Upravnog odbora i ostalih organa Društva;
- između sjednica Skupštine i sjednica Upravnog odbora obavlja konsultacije, vrši dogovaranja i razmjenu iskustava, te pokreće po vlastitoj inicijativi određena pitanja pred drugim organima i organizacijama;
- organizuje izradu akata koje donose Skupština i Upravni odbor Društva;
- čuva pečat i štambilj Društva i rukuje njime.
Član 36.
Generalni sekretar Društva je naredbodavac izvršenja Finansijskog plana Društva i odgovoran je za zakonitost u radu Društva.
Član 37.
Generalni sekretar za svoj rad je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini Društva

X - NADZORNI ODBOR

Član 38.
Nadzorni odbor Društva broji tri člana koje bira Skupština na mandatni period od četiri godine.
Skupština Društva bira i predsjednika Nadzornog odbora. Članovi Nadzornog odbora Društva mogu biti birani najviše u dva puna uzastopna mandata.
Skupština Društva na svojoj sjednici može tražiti opoziv predsjednika ili članova Nadzornog odbora Društva. Ovakva odluka se donosi dvotrećinskom većinom, te se može donijeti isključivo ukoliko je prekršen statut Društva.
Član 39.
Nadzorni odbor je organ koji obavlja nadzor nad zakonitošću rada Društva.
Nadležnosti Nadzornog odbora su slijedeće:
1. Razmatra periodične i godišnje izvještaje o radu i poslovanju Društva kao i završni račun i utvrdjuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima;
2. Utvrdjuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta vode uredno i u skladu sa propisima;
3. Razmatra izvještaje revizora, nalaze i akte inspekcijskih i drugih organa ukoliko oni postoje;
4. Vrši uvid u provođenje zakona i drugih propisa u vezi sa finansijskim poslovanjem;
5. Vrši nadzor nad upotrebom i korišćenjem inventara s kojim Društvo  raspolaže;
6. Predlaže mjere Upravnom odboru u svrhu sprječavanja i otklanjanja nepravilnosti i nezakonitosti u radu i poslovanju;
7. Kontroliše vođenje evidencije članova Društva i redovnost plaćanja članarine.
8. Donosi Poslovnik o svom radu;
Nadzorni odbor po isteku kalendarske godine pismenim izvještajem upoznaje organe Društva o pravilnostima rada i poslovanja Društva u prethodnoj godini i sa predloženim mjerama otklanjanja nedostataka u radu.
Nadzorni odbor ne može obavljati poslove iz nadležnosti Predsjednika Društva, Upravnog odbora ili generalnog sekretara Društva, odnosno Skupštine Društva.
Nadzorni odbor ne izriče sankcije niti donosi odluke koje nisu u njegovoj nadležnosti, već predlaže moguće mjere koje usvajaju i preduzimaju ovlaštena tijela Društva radi otklanjanja eventualno uočenih nepravilnosti.
U svom radu Nadzorni odbor ima pravo zahtjevati od organa Društva da im omoguće uvid u sve zahtjevane dokumente i podatke, te osiguraju uslove za rad.
Nadzorni odbor sjednice održava u pravilu dva puta godišnje, a najmanje jednom u kalendarskoj godini, te češće ukoliko se za to ukaže potreba. Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Odbora samoinicijativno ili na zahtjev Upravnog odbora.
O radu na sjednicama vodi se zapisnik, a Odbor punovažno odlučuje većinom glasova svih članova.

XI - IMOVINA DRUŠTVA

Član 40.
Imovina Društva sastoji se od nekretnina, osnovnih, novčanih sredstava i inventara.
            Novčana sredstva čine:
1. Redovna članarina i dobrovoljni prilozi članova;
2. Prihodi od društvenih priredbi i publikacija;
3. Dotacije Društvu od ustanova, društveno-političkih organizacija, preduzeća,  klubova i dr.;
4. Drugi izvori prihoda koje Društvo može steći svojom aktivnošću, u skladu sa
propisima i ovim statutom.

Član 41.
Materijalni rashodi mogu se vršiti samo radi ostvarivanja programskih ciljeva Društva, a po odobrenju Skupštine ili Upravnog odbora Društva.
Upravni odbor samostalno donosi odluke o novčanim transakcijama za iznose do 2,000,00 KM pojedinačno, te kumulativne iznose do 3.000,00KM. Za iznose od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM pojedinačno, te od 3.000,00 do 5.000,00 kumulativno Upravni odbor će se konsultovati sa predsjednikom Nadzornog odbora, a za iznose veće od navedenih tražiće se mišljenje kompletnog Nadzornog odbora.
Prethodni stav se ne primjenjuje kada su u pitanju programi i troškovi koji se finansiraju sredstvima odobrenim od strane donatora ili sponzora putem različitih projekata jer je finansijski plan u tom slučaju vezan odobrenim projektom te Upravni odbor odobrava ove troškove prema predviđenom projektu.Takođe prethodni stav se ne primjenjuje na novčane transakcije koje su regulisane Pravilnikom o platama, naknadama i nagradama.
Član 42.
Novčana sredstva Društvo vodi kod ovlaštene finansijske institucije.
Dokumente materijalno-finansijskog poslovanja Društva potpisuje generalni sekretar ili lice koje ovlasti Upravni odbor.
Član 43.
Rad Društva je javan. Opšti akti Društva dostupni su javnosti i mogu se objavljivati u sredstvima javnog informisanja, kao i u publikacijama Društva.
Upravni odbor Društva na prijedlog Nadzornog odbora usvaja polugodišnji (prema potrebi) i godišnji (obavezno) izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Društva.
Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju se donosi u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima o finansijskom poslovanju i isti se podnosi Skupštini na usvajanje.
Izvještaji o materijalno-finansijskom poslovanju se podnose nadzornom organu kantona i Federacije BiH.
Upravni odbor Društva usvaja na prijedlog generalnog sekretara polugodišnji i godišnji izvještaj o radu Društva koji se usvaja natpolovičnom većinom članova Upravnog odbora.
Na prijedlog Upravnog odbora Skupština Društva natpolovičnom većinom donosi odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji Društva.

XII- PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 44.
Društvo prestaje s radom na osnovu odluke Skupštine Društva.
Skupština može donijeti odluku o prestanku rada Društva samo ako Skupštini prisustvuje najmanje 2/3 članova.
Član 45.
U slučaju prestanka rada Društva, sva njegova imovina daje se na korišćenje instituciji koju odredi Skupština Društva svojom odlukom što je u skladu sa članom 46 Zakona o udruženjima i fondacijama.

XIII-PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Upravni odbor Društva
Član 47.
Statut Društva utvrđuje i donosi Skupština Društva.
Član 48.
Prijedloge za izmjene i dopune Statuta izrađuje Upravni odbor Društva.
Statut mora biti dostupan svim članovima Društva, radi davanja prijedloga i primjedbi.
Član 49.
Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenim za njegovo donošenje.
Član 50.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, te njegovim usvajanjem i stupanjem na snagu prestaje važiti statut Društva broj 67/08 od 10.05.2008. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Prim. dr Savo Vlaški

 

 

Na osnovu člana 32.  Statuta SPKD Prosvjeta Sarajevo, Upravni Odbor SPKD  Prosvjeta na sjednici održanoj  07.09.2015. godine donio je

 POSLOVNIK

o radu Upravnog odbora SPKD Prosvjeta Sarajevo

I – Osnovne odredbe

Član 1.
Ovim poslovnikom reguliše se način rada i odlučivanja Upravnog odbora SPKD Prosvjeta (u daljem tekstu Upravni odbor).
Član 2.
Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za sve članove Upravnog odbora, kao i druge osobe koje učestvuju u njegovom radu.
Član 3.
Odredbe ovog poslovnika takođe se primjenjuju na rad komisija, savjetodavnih organa i drugih radnih tijela koje formira Upravni odbor, radi rješavanja određenih pitanja iz svog djelokruga rada.
Član 4.
Predsjednik Upravnog odbora stara se o primjeni ovog Poslovnika.

II Sastav Upravnog odbora

Član 5.
Upravni odbor SPKD Prosvjeta ima devet članova koje u skladu sa Statutom Društva imenuje Skupština SPKD Prosvjeta na mandat od četiri godine. Sjednicom Upravnog odbora predsjedava predsjednik Upravnog odbora.

III Pripremanje i sazivanje sjednice

Član 6.
Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik Upravnog odbora, po svojoj inicijativi, na prijedlog najmanje tri člana Upravnog odbora ili na prijedlog Predsjednika Društva.
U pripremi sjednica predsjedniku pomažu Generalni sekretar Društva kao i poslovni sekretar Društva.
Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
Član 7.
Sjednice se zakazuju u pravilu pismenim pozivom, najmanje tri dana prije termina održavanja sjednice.
Poziv za sjednicu sadrži dan, mjesto i sat održavanja.
Dnevni red dostavlja se članovima Upravnog odbora i Predsjedniku Društva, a ostalim pozvanim prema potrebi i po ocjeni Predsjednika Upravnog odbora. Dnevni red se dostavlja elektronskom poštom.
Sjednice Upravnog odbora se održavaju u sjedištu Društva, ali se mogu održati i van sjedišta Društva kada za to postoje opravdani razlozi.
Uz poziv za sjednicu prema potrebi se mogu dostaviti i materijali za pojedine tačke dnevnog reda, ukoliko postoji potreba da se sa njima članovi Upravnog odbora upoznaju prije sjednice, zbog obimnosti i jednostavnijeg rada.
U naročito hitnim slučajevima, sjednica se može zakazati i usmenim ili telefonskim pozivom, ali ne kasnije od 24 sata prije predviđenog termina održavanja sjednice.
U slučaju iz prethodnog stava dnevni red se može saopštiti usmeno.
Član 8.
Materijali za sjednice trebaju sadržavati sve neophodne podatke za odlučivanje.
Član 9.
U slučaju da neki od materijala za sjednicu imaju naznaku „poslovna tajna“, dostavljanje će se izvršiti ličnom dostavom ili preuzimanjem materijala, te će primalac potpisati potvrdu prijema materijala i izjavu da materijal i njegovu sadržinu neće učiniti dostupnim drugim licima.

IV Tok i vođenje sjednice

Član 10.
Sjednicom predsjedava Predsjednik Upravnog odbora. U slučaju spriječenosti Predsjednika, sjednicom predsjedava potpredsjednik Upravnog odbora, po ovlaštenju Predsjednika.
Član 11.
Upravni odbor može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje 5 (pet) članova Upravnog odbora (kvorum).
Član 12.
Na početku sjednice, Predsjednik utvrđuje da li postoji kvorum, pa ako postoji, otvara sjednicu i predlaže dnevni red.
Član 13.
Sjednica, u pravilu, nakon usvajanja dnevnog reda, započinje usvajanjem zapisnika i izvještajem o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice.
O primjedbama na dostavljeni tekst zapisnika odlučuje se odmah, i sve stavljene primjedbe unose se u zapisnik sa tekuće sjednice.
Član 14.
Nakon usvajanja konačnog teksta zapisnika sa prethodne sjednice, prelazi se na slijedeće tačke dnevnog reda.
Dnevni red sjednice sadrži samo pitanja koja proizilaze iz djelokruga rada Upravnog odbora SPKD Prosvjeta.
Član 15.
Razmatranje tačaka dnevnog reda vrši se po utvrđenom redoslijedu uz uvodne napomene Predsjednika UO za svaku od tačaka dnevnog reda, ili izvjestioca kojeg za to odredi Predsjednik UO.
Nakon uvodnog izlaganja, Predsjednik daje riječ po redoslijedu prijave za diskusiju.
Izuzetno od prethodnog stava, Predsjednik će ranije dati riječ diskutantu koji ukazuje na povredu Statuta ili ovog Poslovnika, ili na netačno predstavljene podatke.
Na sjednici, u raspravi, ne može učestvovati diskutant prije nego što dobije riječ od Predsjednika Upravnog odbora.
Član 16.
U radu Upravnog odbora u pravilu učestvuje Predsjednik SPKD Prosvjeta, ali bez prava glasa. U radu Upravnog odbora mogu učestvovati druga lica na poziv Predsjednika Upravnog odbora, ili na prijedlog Predsjednika Društva, a u cilju dodatnih i stručnih objašnjenja u vezi sa pitanjima iz dnevnog reda.
Član 17.
Predsjednik UO se stara da diskutant u raspravi potpuno slobodno i neometano iznosi svoje mišljenje i ne dozvoljava drugim prisutnim osobama da upadaju u riječ ili na drugi način utiču na njegovo izlaganje.
Član 18.
Kada je iscrpljena lista diskutanata i kada se po ocjeni Predsjednika UO može donijeti odluka o pitanju iz dnevnog reda, pristupa se izjašnjavanju.
Ukoliko, po ocjeni Predsjednika UO nedostaju svi elementi ili potrebne informacije za donošenje odluke, pitanje se odlaže za narednu sjednicu.

V Način donošenja odluka

Član 19.
Nakon završetka diskusije o svakom pitanju iz dnevnog reda, Predsjednik formuliše prijedlog zaključka – odluke.
Zaključci – odluke moraju biti formulisani tako da se tačno i jasno izrazi ono što Upravni odbor utvrđuje, kao i izvršioce zaključaka – odluka, način i rok izvršenja.
Član 20.
Izjašnjavanje članova Upravnog odbora o prijedlogu zaključka je javno i unosi se u zapisnik.
Izjašnjavanje se vrši podizanjem ruku „Za“ odnosno „Protiv“.
Član Upravnog odbora se može uzdržati od glasanja samo u izuzetnim slučajevima, te kada se nalazi u sukobu interesa pri izjašnjavanju o pojedinim zaključcima – odlukama. Ukoliko je potrebno više informacija za izjašnjavanje o određenom pitanju tražiće od Predsjednika UO da se prikupe dodatne informacije i donošenje odluke odlože za narednu sjednicu.
Zahtjev za odlaganje donošenja zaključka razmatra Upravni Odbor.
U slučaju da se takav prijedlog ne usvoji, a član UO ostane kod svog stava, smatra se da se član Upravnog odbora izjasnio protiv prijedloga zaključka – odluke.
Član 21.
U slučaju da ima više prijedloga zaključaka-odluka o njima se izjašnjava onim redom kojim su predloženi.
Prijedlog odluke je usvojen ako se za njega izjasni većina od prisutnog broja članova Upravnog odbora.
U slučaju da je broj glasova „Za“ i broj glasova „Protiv“ isti, glas Predsjednika Upravnog odbora je odlučujući.
Član 22.
Nakon što je dnevni red iscrpljen, Predsjednik UO zaključuje sjednicu.
Član 23.
Predsjednik Upravnog odbora može potpisivati odluke Upravnog odbora samo u slučaju ako su iste donešene u skladu sa Statutom Društva i ovim Poslovnikom.

VI Zapisnik

Član 24.
Na sjednici Upravnog odbora obavezno se vodi zapisnik i vrši audio snimanje.
Audio snimci se po isteku kalendarske godine konvertuju i arhiviraju na CD te pohranjuju u arhivu Društva.
Zapisnik sa sjednice obavezno sadrži:

 • redni broj sjednice;
 • mjesto i datum održavanja;
 • vrijeme početka i završetka sjednice;
 • imena pristunih članova i drugih osoba pozvanih na sjednicu, te imena odsutnih članova uz napomenu da li su odsustvo opravdali ili ne;
 • ime predsjedavajućeg sjednice;
 • konstataciju o postojanju kvoruma;
 • usvojeni dnevni red;
 • zaključak o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice i eventualne primjedbe;
 • kratak sadržaj diskusije i eventualnih prijedloga;
 • rezultate glasanja i odluke i zaključke koji su doneseni;
 • izdvojena mišljenja članova UO;
 • potpis predsjedavajućeg i zapisničara.

Član 25.
Zapisnik vodi i sastavlja osoba koju za to ovlasti Upravni odbor. Ta osoba može biti izabrana među članovima odbora, ali se ta dužnost može povjeriti i nekome od ostalih članova Društva.
Zapisničara i njegovog zamjenika u slučaju odsustva, u pravilu, UO bira na prvoj sjednici nakon imenovanja. Ova odluka može biti promijenjena bilo kada tokom trajanja mandata UO.
Zapisnik mora biti urađen u roku od sedam radnih dana od dana održavanja sjednice, te se dostavlja članovima UO i Predsjedniku Društva. Za izvršenje ovog roka i vjerodostojnost odgovoran je zapisničar.
Član 26.
Za svaku nedoumicu u vezi zapisnika, vjerodostojan je audio snimak sjednice.
Član 27.
Zapisnik se dostavlja svim članovima UO i Predsjedniku Društva.
Izvod iz zapisnika dostavlja se i osobama na koje se pojedini zaključci-odluke neposredno odnose.
Primjerak verifikovanog zapisnika oglašava se na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

VII Izmjene sastava i izbor organa UO

Član 28.
Na prvoj sjednici nakon imenovanja Upravni odbor bira potpredsjednika Upravnog odbora.
Potpredsjednik se bira između članova Upravnog odbora, javnim predlaganjem i glasanjem.
Potpredsjednik UO ima obavezu pomagati Predsjedniku u pripremama za sjednice i rad UO, te ga zamjenjivati u svim njegovim poslovima ukoliko je Predsjednik spriječen, uključujući sazivanje i vođenje sjednica UO.
Poslove iz prethodnog stava potpredsjednik  obavlja isključivo po ovlaštenju Predsjednika UO.
Ukoliko Predsjednik UO podnese ostavku, ili bude trajno spriječen da obavlja svoje dužnosti (smrt, dugotrajna bolest) potpredsjednik preuzima vršenje njegovih dužnosti do naredne izborne Skupštine Društva.
Član 29.
Članovi Upravnog odbora obavezni su prisustvovati sjednicama UO koje su zakazane u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom.
Svako odsustvo sa sjednica članovi UO su dužni najaviti najmanje 24 sata prije održavanja sjednice, uz navođenje razloga odsustva.
Ukoliko član UO ne prisustvuje na 3 (tri) sjednice neopravdano, ili na 5 (pet) sjednica opravdano, u toku jedne kalendarske godine, prestaje mu mandat člana Upravnog odbora, što UO potvrđuje svojom odlukom na prvoj narednoj sjednici nakon ispunjenja uslova navedenih u ovom stavu.
Član 30.
Upravni odbor može popuniti upražnjeno mjesto člana Upravnog odbora, nastalo ostavkom člana UO, smrću, istupanjem iz članstva SPKD Prosvjeta, ili ispunjavanjem uslova iz prethodnog člana ovog Poslovnika.
Popunjavanje se vrši sa liste zamjenskih članova UO, predloženih i usvojenih na izbornoj  Skupštini Društva.
Upravni odbor sa liste bira onoliko članova koliko je nepopunjenih mjesta u Upravnom odboru, te svako ime odobrava većinom glasova prisutnih na sjednici UO.
Ukoliko lista nije usvojena na Skupštini, ili je iscrpljena, tada UO može predložiti i u Upravni odbor kooptirati nekoga od članova Društva.

VIII Savjetodavni organi i komisije

Član 31.
Savjetodavni organi i komisije Društva osnivaju se i rade u skladu sa odlukom Upravnog odbora.
U komisije i savjetodavne organe u pravilu se biraju članovi SPKD Prosvjeta.
Izuzetno od prethodnog stava, u komisije i savjetodavne organe mogu biti birana i treća lica, ukoliko UO procjeni da je  njihov angažman od izuzetne koristi za SPKD Prosvjeta.

IX Završne odredbe

Član 32.
Ukoliko se na sjednicu poziva osoba koja prebivalište ima van grada - sjedišta SPKD Prosvjeta – tada ta osoba ima pravo na naknadu putnih troškova za dolazak na sjednicu i povratak u mjesto prebivanja.
Član 33.
Izmjene i dopune ovog Poslovnika vrše se na isti način kao i prilikom donošenja – usvajanjem na sjednici UO.

Član 34.
Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli u sjedištu SPKD Prosvjeta u roku od tri dana od dana donošenja.

Predsjednik Upravnog odbora SPKD Prosvjeta Sarajevo
_____________________________
Dejan Garić

OBAVJEŠTENJA
 

NOVE KNJIGE

 

NAŠA IZDANJA: KATALOG

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


 
 
 

 

 


2012 © SPKD "Prosvjeta" Sarajevo, sva prava zadržana; e-mail:prosvjeta@bih.net.ba