Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Latinica Насловница Новости Библиотека Босанска Вила Пресс Архив Контакт
Ћирилица

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ПРОСВЈЕТА
 
О нама
Химна посвећена Просвјети
Органи управе
Период 1902. - 1949. године
Период од 1993. до данас
Статут и правилници
Легатори
Награде и признања
Кип
Ин мемориам
 СЕКЦИЈЕ
 
Позориште и филм
Омладинска
Трибина
Мис Ирби
Издавачка
Ликовна
 ГАЛЕРИЈЕ
"НАШИ СТАРИ"
Галерија"Просвјета"
 
 КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Народна библиотека Србије
Национална и универзитетска библиотека БиХ
Добротвор
Народно позориште
The European library
ФЕНА
Профил Друштва на Facebook-у
СПД "Слога" Сарајево
free counters

 

 


 

 

 

 

 

 
 
 ДОБРО ДОШЛИ НА НАШУ СТРАНУ

СТАТУТ И ПРАВИЛНИЦИ

СТАТУТ И ПРАВИЛА ЗА СТАБИЛНО И УСПЈЕШНО ДРУШТВО

На основу чл. 14. и 18. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине ФБиХ”, број: 45/02), Скупштина удружења  српског просвјетног и културног друштва “ПРОСВЈЕТА” Сарајево, одржана 26. септембра 2016. године, доноси

 

С    Т    А    Т    У    Т

Број: 120/16
Сарајево, 26.09.2016.г.
УДРУЖЕЊА  СРПСКОГ ПРОСВЈЕТНОГ И КУЛТУРНОГ ДРУШТВА “ПРОСВЈЕТА” САРАЈЕВО
Основано 1902. године у Сарајеву

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овај Статут дефинише и садржи:

II. Назив и сједиште Друштва;
III. Циљеве и дјелатност Друштва;
IV. Заступање и представљање Друштва;
V. Органе Друштва, њихове овласти, начин именовања и опозива, трајање мандата, кворум и правила гласања, укључујући и питања о којима се одлучује квалификованом већином, функцију лица овлаштеног да сазива Скупштину;
VI. Облик и садржај печата Друштва;
VII. Облик и садржај занака Друштва;
VIII. Стицање и располагање имовином Друштва;
IX. Начин доношења финансијског извјештаја и извјештаја о раду Друштва;
X. Поступак за доношење Статута, измјена и допуна Статута и других општих аката Друштва;
XI. Услове и начин учлањења, престанак чланства, као и права, дужности и одговорност чланова Друштва;
XII. Услове и поступак за припајање, раздвајање или трансформацију Друштва;
XIII. Престанак рада Друштва;
XIV. Правила за расподјелу преостале имовине у случају престанка рада Друштва;
XV. Прелазне и завршне одредбе.
Члан 2.
Друштво, у складу с овим Статутом, доноси Програм рада, Пословник о свом раду и раду органа Друштва, као и друге опште акте којима се ближе уређују питања у вези са начином рада и дјеловања друштва.

Члан 3.
Друштво је нестраначко удружење , које има за циљ културно, просвјетно, економско и социјално подизање грађана српске националности, те очување свих вриједности националног бића, стално унапређење и његовање културно-друштвеног живота и одржавање културно-просвјетних и других веза и сарадње са осталим народима у Босни и Херцеговини (Бошњацима, Хрватима, Јеврејима и др.), сусједних земаља и шире.
Друштво баштини традицију и рад истоименог Друштва – Српског просвјетног и културног друштва “Просвјета”, основаног у Сарајеву 1902. године, те је настављач традиције, рада и пословања истог.

II - НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ И ПОДРУЧЈЕ ДЈЕЛОВАЊА
Члан 4.
Друштво се зове: Удружење  Српско просвјетно и културно друштво “Просвјета”, Сарајево. Скраћени назив је СПКД “Просвјета” – Сарајево.
Сједиште Друштва је у Кантону Сарајево, град Сарајево, Општина Стари Град, улица Симе Милутиновића Сарајлије број 1.
Друштво дјелује на територији Кантона Сарајево.
Члан 5.
Друштво има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима, које му припадају на основу Устава и закона.
Члан 6.
Друштво има печат.
Печат Друштва је округлог облика, промјера 40 мм са ћириличним и латиничним текстом: “Удружење  Српско просвјетно и културно друштво “Просвјета”. Сједиште Друштва: “Сарајево” уписује се у средини печата.
Печат одбора Друштва је округлог облика, промјера 30 мм са истим текстом као у ставу два овог члана, а сједиште одбора уписује се у средини печата.
Члан 7.
Друштво има свој Знак: на повишеном пријестољу, алегоријску фигуру Просвјете у лику жене са отвореном књигом на кољенима и подигнутом десном руком у којој је бакља - симбол свјетлости и знања.

III - ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Члан 8.
Друштво ће остваривати своје циљеве у сљедећим активностима:

 1. проучавање историје и живота Срба;
 2. проучавање и његовање српске културне баштине;
 3. организовање и подстицање научног, умјетничког и књижевног рада;
 4. издавање сталних и повремених публикација (новина, часописа, ревија, књига, календара и сл.);
 5. организовање предавања, изложби, културних и забавних приредби;
 6. ширење и популарисање књиге путем књижара, библиотека, клубова читалаца и читаоница у складу са Законом.
 7. развијање заједничких културних, просвјетних и других активности са другим народима у Босни и Херцеговини, односно са њиховим друштвима сличног карактера;
 8. чување језичког идентитета српског народа, (заснованог на вуковској традицији);
 9. његовање успомена из прошлости Срба, давањем иницијатива и помагањем у оснивању музеја, подизању споменика, биста, спомен-плоча, давањем назива улицама, трговима и установама;
 10. стална и интензивна брига о присуству ћирилице у свим видовима културног и јавног живота;
 11. популарисање тековина савремене науке и развијање сарадње са сродним друштвима и институцијама у земљи и иностранству;
 12. оснивање пјевачких, позоришних, ликовних, фолклорних, музичких и спортских група и секција;
 13. помагање ученика и студената у школовању, а нарочито оних који ће чинити научни и умјетнички подмладак;
 14. унапређивање културних веза са Србима изван Босне и Херцеговине;
 15. ширење и његовање писмености у народу организовањем одговарајућих облика рада;
 16. информисање о свим просвјетним и културним збивањима и ширење аутентичних информација у штампи, радију и телевизији, које се тичу српског народа у Босни и Херцеговини;
 17. брига о чувању народног здравља и човјекове околине, као и заштита обрадивог земљишта од непланске изградње насеља и индустријских објеката;
 18. праћење привредних токова у недовољно развијеним крајевима гдје претежно живи српско становништво;
 19. подизање стручног нивоа савремене аграрне културе земљорадника;
 20. праћење васпитно-образовног процеса у основним и средњим школама, академијама и факултетима, учешће у креирању и остваривању школских и факултетских програма, а са аспекта присуства компоненте српског народа у Босни и Херцеговини;
 21. сарадња са органима и институцијама Српске православне цркве, а нарочито њеним музејима, библиотекама, листовима и часописима и образовним установама;
 22. организовање стручних и научних одјељења и одбора за историју, књижевност, ликовну умјетност, екологију, етнологију, музикологију и слично.
 23. подузимање свих других облика и акција које су усмјерени на остваривање постављених циљева и активности Друштва

Члан 9.

 1. Ради остваривања својих статутарних циљева  дјелатности Друштво може оснивати субјекте за привредну и другу дјелатност, под условима утврђеним Законом и Статутом Друштва.
 2. У остваривању наведених циљева и задатака Друштво ће развијати такве методе и облике рада и организовања који ће обезбиједити пуну јавност рада и свестраност укључивања заинтересованих грађана и организација у припремању расправа и спровођењу донесених ставова, закључака и одлука.
 3. Друштво заступа и представља предсједник Друштва, предсједник Управног одбора Друштва и генерални секретар Друштва, на основу Одлуке која се доноси на Скупштини Друштва.

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 9-а

 1. Особе овлаштене за заступање и представљање Друштва су: предсједник Скупштине, односно Друштва и предсједник Управног одбора, те генерални секретар Друштва, који Друштво заступа у правним и финансијским питањима.
 2. Предсједник Скупштине може се бирати највише у два пуна узастопна мандата, као и предсједник Управног одбора и Генерални секретар Друштва.

IV - ЧЛАНСТВО ДРУШТВА
Члан 10.
Друштво је отворено за сва физичка и правна лица која прихватају овај Статут и програм Друштва.
Чланом Друштва може постати сваки грађанин Босне и Херцеговине, као и страни држављанин, који у остваривању циљева и задатака Друштва налази свој или општи интерес, те који потписивањем приступнице у Друштво изјави да прихвата одредбе овог Статута.
Члан 11.
Чланови Друштва су: легатори, добротвори, утемељивачи, редовни, ванредни, почасни, помажући и колективни.
Члан легатор постаје оно лице које је Друштву завјештало властите некретнине.
Члан добротвор је лице које Друштву приложи новчани износ, чију почетну вриједност на приједлог Управног одбора утврђује Скупштина Друштва.
Члан утемељивач се сматра лице које Друштву приложи новчани износ чију почетну вриједност на приједлог Управног одбора утврђује Скупштина Друштва.
Редовни чланови су лица која потпишу приступницу и уплате годишњу чланарину Друштва, а имају пребивалиште на терорији на којој дјелује Друштво.
Почасни чланови Друштва су лица која имају посебне заслуге за развој друштва. Одлуку о додјељивању почасног чланства доноси Управни одбор Друштва.
Ванредни чланови су лица која потпишу приступницу и уплате годишњу чланарину Друштва, а имају пребивалиште ван територије на којој дјелује Друштво.
Помажући чланови Друштва могу бити појединци, организације, предузећа, установе, друштва, клубови, који својим радом и материјалним прилозима и сарадњом помажу Друштво.
Колективни чланови Друштва су правна лица, која уплате новчани износ, чију почетну вриједност на приједлог Управног одбора утврђује Скупштина друштва.
Друштво може да има и чланове подмлатка.
Висину чланарине за сваку текућу годину утврђује Управни одбор Друштва.

V - ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Члан 12.
Сваки редовни члан Друштва има право и дужности: да учествује у раду Скупштине Друштва, да бира и да буде биран у органе Друштва, да присуствује састанцима, договорима, приредбама и другим културним манифестацијама које организује Друштво.
Сви остали чланови Друштва имају право да присуствују Скупштини Друштва, без права гласа, као и да присуствују састанцима, договорима, приредбама и другим манифестацијама које организује Друштво.
Члан 13.
Права и дужности редовних чланова је да:
- учествују у раду Скупштине и одбора;
- бирају и да буду бирани у органе Друштва;
- подносе приједлоге и прадставке у вези са питањима која се односе на рад Друштва;
- указују на све погрешке и неправилности у културно-просвјетном животу уопште, те      
предлажу мјере за њихово спровођење и праћење;
- дају оцјене и мишљење о раду Друштва;
- чувају част, достојанство, углед и интерес Друштва;
- извршавају задатке утврђене овим Статутом и одлукама органа Друштва;
- редовно плаћају чланарину;
- се залажу за извршавање циљева и задатака Друштва, те за проширивање
чланства у Друштву;
- прихватају посебна задужења, према својим могућностима, која им постави надлежни  орган Друштва.
Легатори и почасни чланови могу да учествују у раду Скупштине Друштва са савјетодавним гласом и да примају издања Друштва
Члан 14.
Чланство у Друштву престаје:
1. Добровољним иступањем;
2. Искључењем због неизвршавања обавеза и задатака, у складу са одговарајућим  актом Друштва;
3. Неплаћањем чланарине;
4. Смрћу члана Друштва;
5. Из других разлога који имају битног значаја за статус члана Друштва.
Члан 15.
Чланове Друштва искључује Управни одбор Друштва.
Члан може бити искључен:
1. Ако не испуњава дужности према правилима Друштва, крши дисциплину и крњи углед Друштва;
2. Ако упркос опомени, редовно не плаћа чланарину.
Искључени члан Друштва има право у року од 15 дана од пријема одлуке уложити свој писмени приговор Управном одбору Друштва.

VI- ОРГАНИ ДРУШТВА
Члан 16.
Органи Друштва су:
- Скупштина Друштва;
- Управни одбор Друштва;
- Генерални секретар Друштва;
- Надзорни одбор Друштва.

 VII- СКУПШТИНА
Члан 17.
Скупштина је највиши орган непосредног одлучивања у Друштву.
Скупштина Друштва сазива се према потреби, а најмање једном годишње.
Извјештајно-изборна Скупштина Друштва се сазива једном у четири године.
Радом сједнице Скупштине Друштва руководи радно Предсједништво од три члана, који се бирају из редова чланова Друштва.
Члан 18.
Скупштина Друштва је надлежна да:

 1. доноси Статут, измјене и допуне Статута и друге акте одређене Статутом;
 2. даје сагласност на правне радње подузете у поступку оснивања удружења;
 3. бира и опозива чланове управног одбора или, уколико Статутом управни одбор није предвиђен као посебан орган, именује и опозива лице овлаштено за заступање и представљање удружења;
 4. бира и опозива чланове надзорног одбора уколико је Статутом надзорни одбор предвиђен као засебан орган;
 5. усваја извјештаје које је припремио Управни одбор или лице овлаштено за заступање и представљање;
 6. одлучује о удруживању у савезе, припајању, раздвајању, трансформацији, престанку рада и другим статусним промјенама удружења;
 7. одлучује о свим питањима која нису у надлежности другог органа.

Члан 19.
Сједницу Скупштине Друштва припрема Управни одбор Друштва.
Сједницу Скупштине Друштва сазива предсједник Скупштине Друштва на основу претходне Одлуке Управног одбора.
Члан 20.
Материјал за сједницу Скупштине Друштва с приједлогом дневног реда и назнаком мјеста и времена одржавања Управни одбор шаље члановима Скупштине Друштва најкасније 15 дана прије одржавања сједнице Скупштине. Сједница Скупштине Друштва може се сазвати и у краћем року, када то захтјевају оправдани разлози.
Због обимности материјала, исти не мора бити послан поштом, већ у позиву на сједницу може бити назначено да се исти може преузети у сједишту Друштва.
Члан 21.
Скупштина пуноважно одлучује, ако јој присуствује натполовична већина чланова.
У случају недостатка кворума почетак сједнице одгађа се за пола сата и након тога, ако је присутно најмање 25% чланова Скупштине, они чине кворум, а донесене одлуке и закључци су правоваљани
Скупштина доноси одлуке натполовичном већином гласова присутних чланова.
Скупштини може присуствовати и грађанин који није члан Друштва, с тим да у њеном раду може учествовати по посебном одобрењу, без права одлучивања.

Члан 22.
Да би се одлучило о доношењу, измјени и/или допуни Статута Друштва, Скупштина има кворум у складу са одредбама претходног члана, с тим што је за правоваљаност одлука потребно да се одлуке донесу двотрећинском већином пристуних чланова.
Члан 23.
Рад Скупштине Друштва је јаван.
Скупштина ради и одлучује на основу одредби Статута и Пословника о раду.
О раду Скупштине Друштва води се записник.
Одлуке Скупштине Друштва су обавезне за све органе и чланове Друштва
Члан 24.
Скупштина Друштва бира предсједника и два потпредсједника Скупштине Друштва.
Предсједник Скупштине Друштва је и предсједник Друштва.
Предсједник и потпредсједници Скупштине Друштва бирају се на мандат од 4 године.
Предсједник и потпредсједници Друштва могу се бирати највише у два пуна узастопна мандата.
Члан 25.
Предсједник Друштва овлаштен је да заступа и представља Друштво према трећим лицима, као и у међународним сусретима и комуникацијама, да потписује записнике и одлуке Скупштине Друштва.
У одсутности предсједника Друштва у свим овлаштењима замијењује га један од потпредсједника Скупштине Друштва на основу овлаштења предсједника Скупштине Друштва.
Члан 26.
Предсједник и потпредсједници Скупштине Друштва за свој рад су одговорни Скупштини Друштва.
Скупштина Друштва на својој сједници може тражити опозив предсједника или потпредсједника Друштва. Оваква одлука се доноси искључиво двотрећинском већином, те се може донијети искључиво уколико је прекршен статут Друштва.

Члан 26-а.
Мандат предсједника Друштва може престати у случају смрти, подношења оставке или опозивом од стране скупштине Друштва.
У случају престанка мандата, у свим овлаштењима га замјењује један од потпредсједника Друштва и то онај од потпредсједника који је старији по годинама живота. Овлаштени потпредсједник обавезан је сазвати ванредну скупштину Друштва у року од два мјесеца од дана престанка мандата предсједника Друштва. На овако сазваној скупштини бира се нови предсједник Друштва до краја текућег мандата.
Уколико околности престанка мандата предсједника Друштва наступе у години у којој се редовно одржава изборна скупштина, тада се не сазива ванредна изборна скупштина, већ овлаштени потпредсједник врши дужност предсједника до редовне изборне скупштине.

VIII- УПРАВНИ ОДБОР
Члан 27.
Управни одбор Друштва је извршни орган Скупштине Друштва који руководи радом Друштва између сједница Скупштине на основу одлука и закључака Скупштине.
Управни одбор Друштва броји 7 (седам) чланова и то:
- предсједник Управног одбора;
- потпредсједник Управног одбора;
- генерални секретар (по функцији);
- и 4 (четири) члана Управног одбора.

На првој конституирајућој сједници Управног одбора бира се потпредсједник Управног одбора.
Предсједник Управног одбора  и чланови Управног одбора Друштва бирају се на мандат од 4 године, и могу бити бирани највише у два пуна узастопна мандата, а бира их Скупштина Друштва на изборној сједници.
Члан 27а.
Престанак мандата члана Управног одбора регулише се Пословником о раду Управног одбора, који доноси УО Друштва.
Истим актом регулише се и начин попуне упражњених мјеста у Управном одбору.
Скупштина Друштва, на приједлог Управног одбора може усвојити листу замјенских чланова Управног одбора, која може садржавати најмање три а највише пет особа, чланова Друштва, а уколико листа не постоји или је исцрпљена Управни одбор ће на упражњено мјесто до краја мандата УО кооптирати члана Друштва, који мора бити потврђен на првој наредној сједници Скупштине Друштва.
Члан 28.
Управни одбор Друштва ради у сједницама, а одлуке доноси ако сједници присуствује натполовична већина чланова Управног одбора.
На сједницу Управног одбора позива се и предсједник Друштва.
Члан 29.
Сједнице Управног одбора се одржавају према потреби, а најмање једном у мјесец дана.
Сједнице Управног одбора сазива предсједник Управног одбора, који предсједава сједницама.
О раду сједнице води се записник, који потписује предсједник или лице које је предсједавало сједницом и записничар.
Члан 30.
Предсједник Управног одбора Друштва овлаштен је да заступа и представља Друштво према трећим лицима, као и у међународним сусретима и комуникацијама.
У одсутности предсједника Управног одбора Друштва у свим овлаштењима замјењује га потпредсједник Управног одбора Друштва на основу овлаштења предсједника Управног одбора Друштва.
Члан 31.
Предсједник и чланови Управног одбора Друштва за свој рад су одговорни Скупштини Друштва.
Скупштина Друштва на својој сједници може тражити опозив предсједника или чланова Управног одбора Друштва, као и генералног секретара. Оваква одлука се доноси двотрећинском већином, те се може донијети искључиво уколико је прекршен статут Друштва.
Члан 32.
Управни одбор надлежан је да:
- бира потпредсједника Управног одбора;
- бира главног и одговорног уредника листа “Босанка вила” те главног и одговорног уредника « Алманаха »;
- доноси Пословник о раду Управног одбора;
- припрема сједнице Скупштине;
- предлаже Скупштини Статут Друштва;
- предлаже Скупштини годишњи план рада Друштва и извршава га;
- подноси извјештај о свом раду Скупштини Друштва;
- саставља предрачун прихода и расхода Друштва;
- спроводи одлуке и закључке Скупштине Друштва;
- рјешава по овлаштењу Скупштине питања из њене надлежности;
- доноси и мијења правилнике и упутства из своје надлежности;
- организује рад на доношењу договора и споразума;
- управља имовином Друштва у складу са прописима који се односе на удружење
Грађана;
- предлаже Скупштини Друштва колективе и појединце који, због свог рада, заслужују
признање које додјељује Скупштина Друштва;
- додјељује признања колективима и појединцима из своје надлежности;
- стара се о сарадњи са сродним Друштвима;
- подстиче оснивање нових подружница;
- формира секције и комисије за одређене задатке и активности Друштва, те контролише њихов рад;
- води евиденцију о члановима Друштва;
- рјешава молбе, жалбе и приједлоге чланова Друштва;
- дијели стипендије у складу са интерним актима;
- прима и разрјешава раднике у радни однос у Друштво;
- обавља и друге послове које му одреди Скупштина.
Члан 33.
За изразито показану активност и видне резултате на остваривању програма рада Друштва, као и за посебан материјални допринос остваривању циљева Друштва, Управни одбор  може додјељивати појединцима и правним лицима јавна признања у виду писмене захвалнице, значке Друштва, књиге са посветом и друга признања која установи Друштво.

 IX- ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 34.

Генерални секретар Друштва је инокосни орган Друштва.
Генералног секретара бира Скупштина  Друштва.
Генерални секретар Друштва се бира на 4 године.
Генерални секретар Друштва може бити биран највише у два пуна узастопна мандата.
Генерални секретар Друштва је по функцији члан Управног одбора Друштва.

Члан 35.
Дужност генералног секретара Друштва је да:
- се стара о одвијању рада Друштва у складу са позитивним законским прописима,  
смјерницама Скупштине, одлукама и закључцима Управног одбора и осталих органа 
Друштва, те овим Статутом;
- помаже предсједнику Друштва и предсједнику Управног одбора Друштва у обављању њихових послова, те организује припреме сједница Скупштине и Управног одбора и осталих органа Друштва;
- између сједница Скупштине и сједница Управног одбора обавља консултације, врши договарања и размјену искустава, те покреће по властитој иницијативи одређена питања пред другим органима и организацијама;
- организује израду аката које доносе Скупштина и Управни одбор Друштва;
- чува печат и штамбиљ Друштва и рукује њиме.
Члан 36.
Генерални секретар Друштва је наредбодавац извршења Финансијског плана Друштва и одговоран је за законитост у раду Друштва.
Члан 37.
Генерални секретар за свој рад је одговоран Управном одбору и Скупштини Друштва.

X - НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 38.
Надзорни одбор Друштва броји три члана које бира Скупштина на мандатни период од четири године.
Скупштина Друштва бира и предсједника Надзорног одбора. Чланови Надзорног одбора Друштва могу бити бирани највише у два пуна узастопна мандата.
Скупштина Друштва на својој сједници може тражити опозив предсједника или чланова Надзорног одбора Друштва. Оваква одлука се доноси двотрећинском већином, те се може донијети искључиво уколико је прекршен статут Друштва.
Члан 39.
Надзорни одбор је орган који обавља надзор над законитошћу рада Друштва.
Надлежности Надзорног одбора су слиједеће:
1. Разматра периодичне и годишње извјештаје о раду и пословању Друштва као и завршни рачун и утврдјује да ли су сачињени у складу са прописима;
2. Утврдјује да ли се пословне књиге и друга документа воде уредно и у складу са прописима;
3. Разматра извјештаје ревизора, налазе и акте инспекцијских и других органа уколико они постоје;
4. Врши увид у провођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем;
5. Врши надзор над употребом и коришћењем инвентара с којим Друштво  располаже;
6. Предлаже мјере Управном одбору у сврху спрјечавања и отклањања неправилности и незаконитости у раду и пословању;
7. Контролише вођење евиденције чланова Друштва и редовност плаћања чланарине.
8. Доноси Пословник о свом раду;
Надзорни одбор по истеку календарске године писменим извјештајем упознаје органе Друштва о правилностима рада и пословања Друштва у претходној години и са предложеним мјерама отклањања недостатака у раду.
Надзорни одбор не може обављати послове из надлежности Предсједника Друштва, Управног одбора или генералног секретара Друштва, односно Скупштине Друштва.
Надзорни одбор не изриче санкције нити доноси одлуке које нису у његовој надлежности, већ предлаже могуће мјере које усвајају и предузимају овлаштена тијела Друштва ради отклањања евентуално уочених неправилности.
У свом раду Надзорни одбор има право захтјевати од органа Друштва да им омогуће увид у све захтјеване документе и податке, те осигурају услове за рад.
Надзорни одбор сједнице одржава у правилу два пута годишње, а најмање једном у календарској години, те чешће уколико се за то укаже потреба. Сједнице Надзорног одбора сазива предсједник Одбора самоиницијативно или на захтјев Управног одбора.
О раду на сједницама води се записник, а Одбор пуноважно одлучује већином гласова свих чланова.

XI - ИМОВИНА ДРУШТВА
Члан 40.
Имовина Друштва састоји се од некретнина, основних, новчаних средстава и инвентара.
            Новчана средства чине:
1. Редовна чланарина и добровољни прилози чланова;
2. Приходи од друштвених приредби и публикација;
3. Дотације Друштву од установа, друштвено-политичких организација, предузећа,  клубова и др.;
4. Други извори прихода које Друштво може стећи својом активношћу, у складу са
прописима и овим статутом.

Члан 41.
Материјални расходи могу се вршити само ради остваривања програмских циљева Друштва, а по одобрењу Скупштине или Управног одбора Друштва.
Управни одбор самостално доноси одлуке о новчаним трансакцијама за износе до 2,000,00 КМ појединачно, те кумулативне износе до 3.000,00КМ. За износе од 2.000,00 КМ до 3.000,00 КМ појединачно, те од 3.000,00 до 5.000,00 кумулативно Управни одбор ће се консултовати са предсједником Надзорног одбора, а за износе веће од наведених тражиће се мишљење комплетног Надзорног одбора.
Претходни став се не примјењује када су у питању програми и трошкови који се финансирају средствима одобреним од стране донатора или спонзора путем различитих пројеката јер је финансијски план у том случају везан одобреним пројектом те Управни одбор одобрава ове трошкове према предвиђеном пројекту.Такође претходни став се не примјењује на новчане трансакције које су регулисане Правилником о платама, накнадама и наградама.
Члан 42.
Новчана средства Друштво води код овлаштене финансијске институције.
Документе материјално-финансијског пословања Друштва потписује генерални секретар или лице које овласти Управни одбор.
Члан 43.
Рад Друштва је јаван. Општи акти Друштва доступни су јавности и могу се објављивати у средствима јавног информисања, као и у публикацијама Друштва.
Управни одбор Друштва на приједлог Надзорног одбора усваја полугодишњи (према потреби) и годишњи (обавезно) извјештај о материјално-финансијском пословању Друштва.
Извјештај о материјално-финансијском пословању се доноси у складу са законским и подзаконским прописима о финансијском пословању и исти се подноси Скупштини на усвајање.
Извјештаји о материјално-финансијском пословању се подносе надзорном органу кантона и Федерације БиХ.
Управни одбор Друштва усваја на приједлог генералног секретара полугодишњи и годишњи извјештај о раду Друштва који се усваја натполовичном већином чланова Управног одбора.
На приједлог Управног одбора Скупштина Друштва натполовичном већином доноси одлуку о припајању, раздвајању или трансформацији Друштва.

XII- ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА
Члан 44.
Друштво престаје с радом на основу одлуке Скупштине Друштва.
Скупштина може донијети одлуку о престанку рада Друштва само ако Скупштини присуствује најмање 2/3 чланова.
Члан 45.
У случају престанка рада Друштва, сва његова имовина даје се на коришћење институцији коју одреди Скупштина Друштва својом одлуком што је у складу са чланом 46 Закона о удружењима и фондацијама.

XIII-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
Тумачење одредаба овог Статута даје Управни одбор Друштва
Члан 47.
Статут Друштва утврђује и доноси Скупштина Друштва.
Члан 48.
Приједлоге за измјене и допуне Статута израђује Управни одбор Друштва.
Статут мора бити доступан свим члановима Друштва, ради давања приједлога и примједби.
Члан 49.
Измјене и допуне Статута врше се на начин и по поступку предвиђеним за његово доношење.
Члан 50.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења, те његовим усвајањем и ступањем на снагу престаје важити статут Друштва број 67/08 од 10.05.2008. године.


Број: 120/16
Сарајево, 26.09.2016.г.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Прим. др Саво Влашки

 

 

ПРАВИЛНИК О
СТИПЕНДИРАЊУ 

 

На основу члана Статута СПКД “Просвјета” Сарајево, Управни одбор Друштва, на сједници одржаној дана 28.05.2019. године, усвојио је

                                                                                                                       
ПРАВИЛНИК О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА
ученицима и студентима

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о додјели стипендија ученицима и студентима (у даљем тексту: Правилник)  прописују се начин, услови и критеријуми  за додјелу стипендија ученицима и студентима (у даљем тексту: стипендиста), као и права, обавезе и одговорности Фонда за стипендирање СПКД “Просвјета” (у даљем тексту: Фонд) и стипендисте.

Члан 2.

Под  стипендијом се подразумијева мјесечна  новчана накнада стипендисти који испуни услове прописане овим Правилником.

Стипендија се додјељује за десет мјесеци у школској/академској години и то једнократно или у два једнака полугодишња износа, у зависности од одлуке Управног одбора Друштва.

Стипендија има искључиву намјену:

 • да материјално помогне стипендисте слабијег материјалног стања,
 • за изузетно надарене ученике и студенте,
 • за области  од посебног интереса за СПКД “Просвјета”,

Стипендија може бити редовна и посебна.

Члан 3.

Редовна стипендија се додјељује на основу одлуке Управног одбора СПКД “Просвјета” (у даљем тексту: Управни одбор) а у складу са одредбама овог Правилника.
Посебну стипендију Управни одбор додјељује изузетно надареним ученицима и студентима, у складу са овим Правилником.
Висину и број стипендија, прије расписивања јавног позива, својом одлуком одређује Управни одбор  за сваку  школску/академску годину у складу са расположивим финансијским средствима, односно планом финансијског пословања и исказаним потребама.

II. ФОНД

Члан 4.

Фонд представља једну од програмских активности СПКД “Просвјета” Сарајево (у даљем тексту Друштво), те се на његов рад примјењују Статут и остали акти Друштва.
Извор финансирања Фонда је почетни капитал и добровољни прилози правних и физичких лица донирани у циљу стипендирања ученика и студената слабијег материјалног стања, посебно надарених ученика и студената, те остала средства из прихода Друштва о чему одлуку доноси Управни одбор Друштва.
Остали извори финансирања су добротворни концерти, продајне изложбе и друге манифестације сличног карактера.
Фонд може примати новчана средства у свим видовима и облицима, као и покретна и непокретна материјална добра, те интелектуалну својину која се преноси на Друштво.

Члан 5.

Управни одбор, у сврху додјељивања стипендија, врши слиједеће послове:

 • доноси одлуку о расположивим финансијским средствима за додјелу стипендија за наредну школску/академску  годину,
 • утврђује укупан број стипендија за наредну школску/академску годину,
 • утврђује врсту занимања високошколског образовања за које се додјељује стипендија уколико за оваквом одлуком постоји потреба,
 • утврђује висину стипендије за наредну школску/академску годину,
 • расписује конкурс – (у даљем тексту: јавни позив) за додјелу стипендија у складу са одредбама овог Правилника,
 • именује комисију за одлучивање по захтјевима за додјелу стипендија у првом степену,
 • доноси појединачну одлуку за сваког стипендисту коме је додијељена стипендија (редовна или посебна) на основу мишљења комисије,

Члан 6.

Управни одбор, у складу са расположивим финансијским средствима, може одлучити да у току једне школске/академске године, поред редовних стипендија, додијели једну или више посебних стипендија изузетно надареним ученицима средњих школа, односно студентима високошколских установа, односно студентима постдипломских студија, специјализација  и других облика стручног усавршавања, у складу са критеријима прописаним овим Правилником.

Члан 7.

Редовна стипендија се додјељује:

 • ученицима основних и средњих  школа
 • студентима I i II циклуса.

 III. ЈАВНИ ПОЗИВ

Члан 8.

На основу одлуке Управног одбора, Друштво ће на својој интернет страници објавити јавни позив за додјелу стипендија

 Члан 9.

Јавни позив за додјелу стипендије садржи:

 • назив и сједиште Друштва
 • намјену, висину и број стипендија
 • опште и посебне критерије за додјелу стипендије
 • потребну документацију на основу које се врши бодовање кандидата
 • вријеме трајања конкурса,
 • друге потребне податке о стипендијама.

Члан 10.

Саставни дио јавног позива је образац захтјева за додјелу стипендија који се, уз јавни позив, објављује на интернет страници Друштва, или се може преузети у просторијама Друштва.

Изглед и садржај обрасца утврђује Управни одбор Друштва.

Члан 11.

Јавни позив за додјелу редовне стипендије расписује се током године, зависно од потреба и расположивих финансијских средстава, али не више од једном у току школске/академске године.

IV. КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ

Члан 12.

Право на редовну стипендију ове Фондације могу остварити ученици и студенти који испуњавају опште и посебне критерије прописане овим Правилником.

Члан 13.

Општи критерији за додјелу стипендије:

 • да је кандидат држављанин Босне и Херцеговине,
 • да има пребивалиште на подручју Кантона Сарајево,
 • да је члан СПКД “Просвјета”, или у случају да се ради о малољетној особи да је један члан домаћинства члан Друштва,
 • да није кажњаван и да се против њега  не води кривични поступак,
 • да је редован ученик основне или средње школе, односно да је редован студент на једној од јавних високошколских установа и да до времена подношења пријаве није понављао годину школовања/студија.

Посебни услови за додјелу стипендија:

 • да је ученик, односно студент прве године студија, у претходној школској години остварио просјек оцјена од најмање 3,5,
 • да је студент  у претходној академској години остварио просјек оцјена од најмање 7,5,
 • да је слабијег материјалног стања - социјални статус породице (просјечна примања, број чланова породичног домаћинства, инвалидност, и др.) се узима у обзир при одлучивању,
 • да нико од чланова уже породице није корисник стипендије ове Фондације,
 • да није корисник стипендије или другог облика новчане накнаде која има обиљежје стипендије од неког другог правног или физичког лица.

 Члан 14.

Право на стипендију не може остварити:

 • ученик односно студент који је у току школовања обнављао школску/академску годину,
 • студенти у радном односу и ванредни студенти,
 • ученик односно студент који прекине редовно школовање односно студирање из било ког разлога.

Члан 15.
                                 
Кандидат за добијање редовне стипендије, након расписаног јавног позива,  подноси захтјев са потребном документацијом на обрасцу захтјева.

Члан 16.

Управни одбор, именује комисију за провођење поступка додјеле редовних и посебних стипендија (у даљем тексту: Комисија). Комисија броји 3 (три) члана а своје одлуке доноси натполовичном већином.
Комисија, по затварању јавног позива, приступа утврђивању укупног броја пријављених кандидата по сваком расписаном јавном позиву, утврђивању кандидата који испуњавају прописане услове и приступа бодовању само оних кандидата који испуњавају прописане услове ради сачињавања ранг листе.

Члан 17.

Приједлог одлуке са ранг листом студената којима се додјељује стипендија доноси Комисија, те је просљеђује Управном одбору Друштва.

Члан 18.

Незадовољни кандидат може поднијети приговор Управном одбору у року од 7 дана од дана објављивања приједлога одлуке.
По приговору из претходног става одлучује Управни одбор.
Одлука о додјели редовне стипендије је коначна по истеку рока предвиђеног за приговор уколико  није било приговора, односно даном одлучивања по достављеном приговору.

 V.  СТИПЕНДИЈЕ ЗА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ

Члан 19.

Право на посебну стипендију за изузетно надарене ученике, у складу са овим Правилником, имају ученици средњих школа и студенти који остварују изузетан успјех, или је њихова област школовања од посебног интереса за Друштво.

Члан 20.

Одлуку о висини и броју посебних стипендија, те о самој додјели доноси Управни одбор Друштва.

Члан 21.

Са учеником/студентом који је остварио право на додјелу стипендије закључује се уговор о стипендирању.
Изглед и садржај обрасца утврђује Управни одбор Друштва.

VI. ДОКАЗ О ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈА

Члан 22.

Као доказ о испуњавању општих и посебних критерија прописаних овим Правилником, кандидат који конкурише за додјелу редовне стипендије, прилаже слиједећу документацију:

 • увјерење о држављанству,
 • увјерење о сталном мјесту пребивалишта, издатом након објављивања конкурса,
 • увјерење о редовном упису у школску/академску годину,
 • овјерена фотокопија-е свједочанства о претходно завршеном разреду или овјерена фотокопија школске књижице, потврда високошколске установе о положеним испитима и просјечној оцјени кандидата оствареној у претходној академској години,
 • писмена изјава кандидата да ли је до сада био корисник стипендије, кредита или другог облика новчане накнаде која има обиљежје стипендије од другог правног или физичког лица, као и да нико од чланова породичног домаћинства није корисник стипендије ове Фондације,
 • доказ о освојеном једном од прва три мјеста на општинском, ентитетском, државном или међународном такмичењу,
 • кућну листу,
 • доказ о броју чланова породичног домаћинства који редовно похађају основу школу, средњу школу или факултет,
 • потврда СПКД “Просвјета” о волонтирању или другој врсти активног чланства,
 • доказ о укупним мјесечним примањима/приходима за пунољетне чланове породичног домаћинства (изузев оних који имају статус редовног ученика или студента) по основу: радног односа (платна листа за последњи мјесец), пензије (чек од пензије за последњи мјесец), самосталне дјелатности (доказ да пунољетни чланови породичног домаћинства – осим оних који имају статус редовног ученика или студента -  немају или имају  самосталну привредну дјелатностимају са исказаним мјесечним односно годишњим примањима), борачко-инвалидске заштите (чекови о уплатама додатка за последњи мјесец) и по другим основама а за пунољетне и  незапослене чланове домаћинства увјерење Завода за запошљавање и доказ о евентуалним социјалним накнадама,
 • доказ за родитеље: дијете без једног или оба родитеља (извод из матичне књиге умрлих), доказ о инвалидитету родитеља (преко 80%),
 • доказ о личном инвалидитету кандидата за додјелу стипендије (преко 60%),
 • увјерење о некажњавању и увјерење да се не води кривични поступак против подносиоца захтјева (за пунољетне кандидате).

VII. БОДОВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА СТИПЕНДИЈЕ

Члан 23.

Број бодова за сваког кандидата који испуњава прописане критерије, утврђује се на слиједећи начин:
Просјечна оцјена остварена у претходној школској/академској години:

 • ученик  који у претходној школској години оствари:
 • просјечну оцјену  3,5 добија ...............................................................   40 бодова
 •  просјечну оцјену 4,0 добија ................................................................  42 бодова
 •  просјечну оцјену 4,2 добија ................................................................  44 бодова
 •  просјечну оцјену 4,5 добија ................................................................  46 бодова
 •  просјечну оцјену 4,75 добија ..............................................................  48 бодова
 • просјечну оцјену 5,0 добија .................................................................  50 бодова
 • студент који у претходној години оствари просјечну оцјену од 7,5 до 8,0  добија 30 бодова
 • студент који у претходној години оствари просјечну оцјену од 8,1 до 9,0  добија 35 бодова
 • студент који у претходној години оствари просјечну оцјену од 9,1 до 9,5  добија 40 бодова
 • студент који у претходној години оствари просјечну оцјену од 9,6 до 10,0  добија 50 бодова

Остварени резултати на такмичењима:

 • за остварен успјех (једно од прва три мјеста) на међународном такмичењу  кандидату се додјељује 10  бодова
 • за остварен успјех (једно од прва три мјеста) на државном такмичењу  кандидату се додјељује 5  бодова
 • за остварен успјех (једно од прва три мјеста) на ентитетском такмичењу  кандидату се додјељује 3  бода
 • за остварен успјех (једно од прва три мјеста) на кантоналном или општинском такмичењу  кандидату се додјељује 1 бод

Када је кандидат из једног предмета освојио више појединачних мјеста на такмичењу узима се у обзир најбоље остварени резултат, односно највећи број бодова.

Просјечна примања по члану домаћинства:

 • домаћинство без примања ...............................................................  30 бодова
 • примања по члану домаћинства  до 200,оо КМ ................................... 15 бодова
 • примања по члану домаћинства од 200,оо до 300,оо КМ ..................... 10  бодова
 • примања по члану домаћинства од 300,оо до 400,оо КМ ...................   5  бодова
 • примања по члану домаћинства од 400,оо до 500,оо КМ ................     2  бода
 • примања по члану домаћинства од 500,оо КМ и више .......................   0 бодова

Број ученика и студената у породичном домаћинству:

 • један ученик/ студент ...............................................................................   2  бода
 • два ученика/студента ..............................................................................    4  бода
 • три и више ученика/студента .................................................................    6  бодова

Инвалидност:

 • по основу инвалидности кандидату се додјељује ..................................   5  бодова
 • по основу инвалидности родитеља кандидату се додјељује .................    2  бода

Социјални статус породице:

 • дјетету без оба родитеља додјељује се  ...............................................   10  бодова
 • дјетету без једног родитеља додјељује се .............................................   4  бода

Волонтирање у СПКД ”Просвјета”:

 • зависно од дужине и квалитета волонтирања кандидату се додјељује од  1 до 5 бодова по одлуци комисије из овог Правилника

Занимања од значаја за рад Друштва
1)  за кандидате који се школују из области које су од значаја за рад СПКД “Просвјета”, о чему одлуку доноси Управни одбор, кандидату се додјељују 3 бода

Члан 24.

Када два или више кандидата, након обављеног бодовања остваре исти број бодова, предност има кандидат:

 • са већом просјечном оцјеном у претходној школској/академској години,
 • на вишим годинама студија,
 • волонтер или на други начин активан у СПКД “Просвјета”.

Члан 25.

За ученике првог разреда средње школе просјечна оцјена се узима из завршног разреда основне школе а за студенте прве године студија просјек оцјена из завршног разреда средње школе.

 Члан 26.

Уколико кандидат одустане од додијељење стипендије ове Фондације, стипендија се додјељује слиједећем кандидату с ранг листе под условом да у међувремену није остварио право на стипендију, кредит или други облик новчане накнаде која има обиљежје стипендије.

VIII.  ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈЕ  И  ФОНДА

Члан 27.

Друштво са стипендистом закључује уговор о стипендирању за текућу школску/академску годину, којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Уговор о стипендирању потписује стипендиста а у име Друштва предсједник Друштва.
Уговор о стипендирању се сачињава у три примјерка од којих два задржава Друштво а један се лично, уз потпис о пријему,  уручује стипендисти.

Члан 28.

Стипендисти се додијељена стипендија уплаћује на одговарајући рачун који стипендиста отвори код банке,  једнократно или у два једнака дијела, према одлуци Управног одбора Друштва.

Члан 29.

Свака од уговорних страна, због повреде уговорних обавеза, може једнострано раскинути уговор о стипендирању.
Друштво ће једнострано раскинути уговор о стипендирању уколико установи:

 • да је стипендиста остварио право на стипендију на бази нетачних односно неистинитих података,
 • да је напустио редовно школовање или изгубио право на њега,
 • да се без оправданог разлога не одазива на позиве за учешће у реализацији планираних активности СПКД “Просвјета”.

Члан 30.

У случају једностраног раскида уговора о стипендирању, стипендиста је дужан у цјелости вратити примљене стипендије.

Члан 31.

Уколико стипендиста изгуби статус стипендисте, трајно губи право на ову врсту стипендије.

Члан 32.

Стипендиста се обавезује на волонтерски рад према потреби, а не дуже од десет сати у току једног мјесеца, током периода за који прима стипендију.
Волонтерски рад ће се планирати и спроводити у сарадњи са СПКД “Просвјета”.
У случају неоправданог поступања стипендисте супротно одредбама овог члана Друштво ће једнострано раскинути уговор о стипендирању.

Члан 33.

Стипендиста се обавезује да ће након окончања школовања и заснивања радног односа радити на афирмацији и унапређењу овог Друштва, финансијски је помагати у складу са својим могућностима и доприносити њеном трајном опстанку и континуираном стипендирању генерација које долазе.

IX.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и бит ће објављен на интернет страници СПКД “Просвјета” Сарајево, те на огласној плочи у просторијама Друштва.

 

Сарајево, 28.05.2019.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Дејан Гарић    

 

ПРАВИЛНИК О НАГРАДАМА И ПРИЗНАЊИМА ДРУШТВА

На основу одредаба члана 18 Статута Српског просвјетног културног друштва "Просвјета" - Сарајево, Скупштина Друштва на сједници одржаној 23. маја 2009. године доноси

П Р А В И Л Н И К
О НАГРАДАМА И ПРИЗНАЊИМА
СПКД "ПРОСВЈЕТА" – САРАЈЕВО

Члан 1 Овим Правилником се дефинишу награде и признања која додјељује СПКД "Просвјета" - Сарајево, начин предлагања и додјељивања.

Члан 2 Награде и признања Друштва су:
- Велика Повеља "Просвјете";
- Повеља "Просвјете".

Члан 3

Велика Повеља се додјељује појединцима за изузетна достигнућа у области просвјетно - културног стваралаштва.
Одлуку о додијели Велике Повеље доноси Скупштина Друштва на својој сједници, а на приједлог Управног одбора Друштва.
Ради анализе пристиглих приједлога Управни одбор може формирати посебно ад хоц експертно тијело.
Велика Повеља се додјељује сваке двије године, а може бити додијељена и постхумно.

Члан 4 Повеља се додијељује појединцима, организацијама и органима одлуком Управног одбора.

Члан 5 Право предлагања за додјелу Велике Повеље или Повеље има сваки члан Друштва

Члан 6 У Друштву се води посебна књига у коју се евидентирају добитници признања и награда Друштва.

Члан 7 Измјене и допуне овога Правилника могу се вршити само одлукама Скупштине Друштва.

Предсједник Друштва
Милорад Крунић, с.р.

 

На основу чл. 14. и 18. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине ФБиХ”, број: 45/02), Скупштина удружења  српског просвјетног и културног друштва “ПРОСВЈЕТА” Сарајево, одржана 26. септембра 2016. године, доноси

 С    Т    А    Т    У    Т

УДРУЖЕЊА  СРПСКОГ ПРОСВЈЕТНОГ И КУЛТУРНОГ ДРУШТВА “ПРОСВЈЕТА” САРАЈЕВО
Основано 1902. године у Сарајеву

I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овај Статут дефинише и садржи:
II. Назив и сједиште Друштва;
III. Циљеве и дјелатност Друштва;
IV. Заступање и представљање Друштва;
V. Органе Друштва, њихове овласти, начин именовања и опозива, трајање мандата, кворум и правила гласања, укључујући и питања о којима се одлучује квалификованом већином, функцију лица овлаштеног да сазива Скупштину;
VI. Облик и садржај печата Друштва;
VII. Облик и садржај занака Друштва;
VIII. Стицање и располагање имовином Друштва;
IX. Начин доношења финансијског извјештаја и извјештаја о раду Друштва;
X. Поступак за доношење Статута, измјена и допуна Статута и других општих аката Друштва;
XI. Услове и начин учлањења, престанак чланства, као и права, дужности и одговорност чланова Друштва;
XII. Услове и поступак за припајање, раздвајање или трансформацију Друштва;
XIII. Престанак рада Друштва;
XIV. Правила за расподјелу преостале имовине у случају престанка рада Друштва;
XV. Прелазне и завршне одредбе.
Члан 2.
Друштво, у складу с овим Статутом, доноси Програм рада, Пословник о свом раду и раду органа Друштва, као и друге опште акте којима се ближе уређују питања у вези са начином рада и дјеловања друштва.

Члан 3.
Друштво је нестраначко удружење , које има за циљ културно, просвјетно, економско и социјално подизање грађана српске националности, те очување свих вриједности националног бића, стално унапређење и његовање културно-друштвеног живота и одржавање културно-просвјетних и других веза и сарадње са осталим народима у Босни и Херцеговини (Бошњацима, Хрватима, Јеврејима и др.), сусједних земаља и шире.
Друштво баштини традицију и рад истоименог Друштва – Српског просвјетног и културног друштва “Просвјета”, основаног у Сарајеву 1902. године, те је настављач традиције, рада и пословања истог.

II - НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ И ПОДРУЧЈЕ ДЈЕЛОВАЊА

Члан 4.
Друштво се зове: Удружење  Српско просвјетно и културно друштво “Просвјета”, Сарајево. Скраћени назив је СПКД “Просвјета” – Сарајево.
Сједиште Друштва је у Кантону Сарајево, град Сарајево, Општина Стари Град, улица Симе Милутиновића Сарајлије број 1.
Друштво дјелује на територији Кантона Сарајево.
Члан 5.
Друштво има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима, које му припадају на основу Устава и закона.
Члан 6.
Друштво има печат.
Печат Друштва је округлог облика, промјера 40 мм са ћириличним и латиничним текстом: “Удружење  Српско просвјетно и културно друштво “Просвјета”. Сједиште Друштва: “Сарајево” уписује се у средини печата.
Печат одбора Друштва је округлог облика, промјера 30 мм са истим текстом као у ставу два овог члана, а сједиште одбора уписује се у средини печата.
Члан 7.
Друштво има свој Знак: на повишеном пријестољу, алегоријску фигуру Просвјете у лику жене са отвореном књигом на кољенима и подигнутом десном руком у којој је бакља - симбол свјетлости и знања.

III - ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Члан 8.
Друштво ће остваривати своје циљеве у сљедећим активностима:

 1. проучавање историје и живота Срба;
 2. проучавање и његовање српске културне баштине;
 3. организовање и подстицање научног, умјетничког и књижевног рада;
 4. издавање сталних и повремених публикација (новина, часописа, ревија, књига, календара и сл.);
 5. организовање предавања, изложби, културних и забавних приредби;
 6. ширење и популарисање књиге путем књижара, библиотека, клубова читалаца и читаоница у складу са Законом.
 7. развијање заједничких културних, просвјетних и других активности са другим народима у Босни и Херцеговини, односно са њиховим друштвима сличног карактера;
 8. чување језичког идентитета српског народа, (заснованог на вуковској традицији);
 9. његовање успомена из прошлости Срба, давањем иницијатива и помагањем у оснивању музеја, подизању споменика, биста, спомен-плоча, давањем назива улицама, трговима и установама;
 10. стална и интензивна брига о присуству ћирилице у свим видовима културног и јавног живота;
 11. популарисање тековина савремене науке и развијање сарадње са сродним друштвима и институцијама у земљи и иностранству;
 12. оснивање пјевачких, позоришних, ликовних, фолклорних, музичких и спортских група и секција;
 13. помагање ученика и студената у школовању, а нарочито оних који ће чинити научни и умјетнички подмладак;
 14. унапређивање културних веза са Србима изван Босне и Херцеговине;
 15. ширење и његовање писмености у народу организовањем одговарајућих облика рада;
 16. информисање о свим просвјетним и културним збивањима и ширење аутентичних информација у штампи, радију и телевизији, које се тичу српског народа у Босни и Херцеговини;
 17. брига о чувању народног здравља и човјекове околине, као и заштита обрадивог земљишта од непланске изградње насеља и индустријских објеката;
 18. праћење привредних токова у недовољно развијеним крајевима гдје претежно живи српско становништво;
 19. подизање стручног нивоа савремене аграрне културе земљорадника;
 20. праћење васпитно-образовног процеса у основним и средњим школама, академијама и факултетима, учешће у креирању и остваривању школских и факултетских програма, а са аспекта присуства компоненте српског народа у Босни и Херцеговини;
 21. сарадња са органима и институцијама Српске православне цркве, а нарочито њеним музејима, библиотекама, листовима и часописима и образовним установама;
 22. организовање стручних и научних одјељења и одбора за историју, књижевност, ликовну умјетност, екологију, етнологију, музикологију и слично.
 23. подузимање свих других облика и акција које су усмјерени на остваривање постављених циљева и активности Друштва

Члан 9.

 1. Ради остваривања својих статутарних циљева  дјелатности Друштво може оснивати субјекте за привредну и другу дјелатност, под условима утврђеним Законом и Статутом Друштва.
 2. У остваривању наведених циљева и задатака Друштво ће развијати такве методе и облике рада и организовања који ће обезбиједити пуну јавност рада и свестраност укључивања заинтересованих грађана и организација у припремању расправа и спровођењу донесених ставова, закључака и одлука.
 3. Друштво заступа и представља предсједник Друштва, предсједник Управног одбора Друштва и генерални секретар Друштва, на основу Одлуке која се доноси на Скупштини Друштва.

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 9-а

 1. Особе овлаштене за заступање и представљање Друштва су: предсједник Скупштине, односно Друштва и предсједник Управног одбора, те генерални секретар Друштва, који Друштво заступа у правним и финансијским питањима.
 2. Предсједник Скупштине може се бирати највише у два пуна узастопна мандата, као и предсједник Управног одбора и Генерални секретар Друштва.

IV - ЧЛАНСТВО ДРУШТВА

Члан 10.
Друштво је отворено за сва физичка и правна лица која прихватају овај Статут и програм Друштва.
Чланом Друштва може постати сваки грађанин Босне и Херцеговине, као и страни држављанин, који у остваривању циљева и задатака Друштва налази свој или општи интерес, те који потписивањем приступнице у Друштво изјави да прихвата одредбе овог Статута.
Члан 11.
Чланови Друштва су: легатори, добротвори, утемељивачи, редовни, ванредни, почасни, помажући и колективни.
Члан легатор постаје оно лице које је Друштву завјештало властите некретнине.
Члан добротвор је лице које Друштву приложи новчани износ, чију почетну вриједност на приједлог Управног одбора утврђује Скупштина Друштва.
Члан утемељивач се сматра лице које Друштву приложи новчани износ чију почетну вриједност на приједлог Управног одбора утврђује Скупштина Друштва.
Редовни чланови су лица која потпишу приступницу и уплате годишњу чланарину Друштва, а имају пребивалиште на терорији на којој дјелује Друштво.
Почасни чланови Друштва су лица која имају посебне заслуге за развој друштва. Одлуку о додјељивању почасног чланства доноси Управни одбор Друштва.
Ванредни чланови су лица која потпишу приступницу и уплате годишњу чланарину Друштва, а имају пребивалиште ван територије на којој дјелује Друштво.
Помажући чланови Друштва могу бити појединци, организације, предузећа, установе, друштва, клубови, који својим радом и материјалним прилозима и сарадњом помажу Друштво.
Колективни чланови Друштва су правна лица, која уплате новчани износ, чију почетну вриједност на приједлог Управног одбора утврђује Скупштина друштва.
Друштво може да има и чланове подмлатка.
Висину чланарине за сваку текућу годину утврђује Управни одбор Друштва.

V - ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Члан 12.
Сваки редовни члан Друштва има право и дужности: да учествује у раду Скупштине Друштва, да бира и да буде биран у органе Друштва, да присуствује састанцима, договорима, приредбама и другим културним манифестацијама које организује Друштво.
Сви остали чланови Друштва имају право да присуствују Скупштини Друштва, без права гласа, као и да присуствују састанцима, договорима, приредбама и другим манифестацијама које организује Друштво.
Члан 13.
Права и дужности редовних чланова је да:
- учествују у раду Скупштине и одбора;
- бирају и да буду бирани у органе Друштва;
- подносе приједлоге и прадставке у вези са питањима која се односе на рад Друштва;
- указују на све погрешке и неправилности у културно-просвјетном животу уопште, те      
предлажу мјере за њихово спровођење и праћење;
- дају оцјене и мишљење о раду Друштва;
- чувају част, достојанство, углед и интерес Друштва;
- извршавају задатке утврђене овим Статутом и одлукама органа Друштва;
- редовно плаћају чланарину;
- се залажу за извршавање циљева и задатака Друштва, те за проширивање
чланства у Друштву;
- прихватају посебна задужења, према својим могућностима, која им постави надлежни  орган Друштва.
Легатори и почасни чланови могу да учествују у раду Скупштине Друштва са савјетодавним гласом и да примају издања Друштва
Члан 14.
Чланство у Друштву престаје:
1. Добровољним иступањем;
2. Искључењем због неизвршавања обавеза и задатака, у складу са одговарајућим  актом Друштва;
3. Неплаћањем чланарине;
4. Смрћу члана Друштва;
5. Из других разлога који имају битног значаја за статус члана Друштва.
Члан 15.
Чланове Друштва искључује Управни одбор Друштва.
Члан може бити искључен:
1. Ако не испуњава дужности према правилима Друштва, крши дисциплину и крњи углед Друштва;
2. Ако упркос опомени, редовно не плаћа чланарину.
Искључени члан Друштва има право у року од 15 дана од пријема одлуке уложити свој писмени приговор Управном одбору Друштва.

VI- ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 16.
Органи Друштва су:
- Скупштина Друштва;
- Управни одбор Друштва;
- Генерални секретар Друштва;
- Надзорни одбор Друштва.

VII- СКУПШТИНА
Члан 17.
Скупштина је највиши орган непосредног одлучивања у Друштву.
Скупштина Друштва сазива се према потреби, а најмање једном годишње.
Извјештајно-изборна Скупштина Друштва се сазива једном у четири године.
Радом сједнице Скупштине Друштва руководи радно Предсједништво од три члана, који се бирају из редова чланова Друштва.
Члан 18.
Скупштина Друштва је надлежна да:

 1. доноси Статут, измјене и допуне Статута и друге акте одређене Статутом;
 2. даје сагласност на правне радње подузете у поступку оснивања удружења;
 3. бира и опозива чланове управног одбора или, уколико Статутом управни одбор није предвиђен као посебан орган, именује и опозива лице овлаштено за заступање и представљање удружења;
 4. бира и опозива чланове надзорног одбора уколико је Статутом надзорни одбор предвиђен као засебан орган;
 5. усваја извјештаје које је припремио Управни одбор или лице овлаштено за заступање и представљање;
 6. одлучује о удруживању у савезе, припајању, раздвајању, трансформацији, престанку рада и другим статусним промјенама удружења;
 7. одлучује о свим питањима која нису у надлежности другог органа.

Члан 19.
Сједницу Скупштине Друштва припрема Управни одбор Друштва.
Сједницу Скупштине Друштва сазива предсједник Скупштине Друштва на основу претходне Одлуке Управног одбора.
Члан 20.
Материјал за сједницу Скупштине Друштва с приједлогом дневног реда и назнаком мјеста и времена одржавања Управни одбор шаље члановима Скупштине Друштва најкасније 15 дана прије одржавања сједнице Скупштине. Сједница Скупштине Друштва може се сазвати и у краћем року, када то захтјевају оправдани разлози.
Због обимности материјала, исти не мора бити послан поштом, већ у позиву на сједницу може бити назначено да се исти може преузети у сједишту Друштва.
Члан 21.
Скупштина пуноважно одлучује, ако јој присуствује натполовична већина чланова.
У случају недостатка кворума почетак сједнице одгађа се за пола сата и након тога, ако је присутно најмање 25% чланова Скупштине, они чине кворум, а донесене одлуке и закључци су правоваљани
Скупштина доноси одлуке натполовичном већином гласова присутних чланова.
Скупштини може присуствовати и грађанин који није члан Друштва, с тим да у њеном раду може учествовати по посебном одобрењу, без права одлучивања.
Члан 22.
Да би се одлучило о доношењу, измјени и/или допуни Статута Друштва, Скупштина има кворум у складу са одредбама претходног члана, с тим што је за правоваљаност одлука потребно да се одлуке донесу двотрећинском већином пристуних чланова.
Члан 23.
Рад Скупштине Друштва је јаван.
Скупштина ради и одлучује на основу одредби Статута и Пословника о раду.
О раду Скупштине Друштва води се записник.
Одлуке Скупштине Друштва су обавезне за све органе и чланове Друштва
Члан 24.
Скупштина Друштва бира предсједника и два потпредсједника Скупштине Друштва.
Предсједник Скупштине Друштва је и предсједник Друштва.
Предсједник и потпредсједници Скупштине Друштва бирају се на мандат од 4 године.
Предсједник и потпредсједници Друштва могу се бирати највише у два пуна узастопна мандата.
Члан 25.
Предсједник Друштва овлаштен је да заступа и представља Друштво према трећим лицима, као и у међународним сусретима и комуникацијама, да потписује записнике и одлуке Скупштине Друштва.
У одсутности предсједника Друштва у свим овлаштењима замијењује га један од потпредсједника Скупштине Друштва на основу овлаштења предсједника Скупштине Друштва.
Члан 26.
Предсједник и потпредсједници Скупштине Друштва за свој рад су одговорни Скупштини Друштва.
Скупштина Друштва на својој сједници може тражити опозив предсједника или потпредсједника Друштва. Оваква одлука се доноси искључиво двотрећинском већином, те се може донијети искључиво уколико је прекршен статут Друштва.

Члан 26-а.
Мандат предсједника Друштва може престати у случају смрти, подношења оставке или опозивом од стране скупштине Друштва.
У случају престанка мандата, у свим овлаштењима га замјењује један од потпредсједника Друштва и то онај од потпредсједника који је старији по годинама живота. Овлаштени потпредсједник обавезан је сазвати ванредну скупштину Друштва у року од два мјесеца од дана престанка мандата предсједника Друштва. На овако сазваној скупштини бира се нови предсједник Друштва до краја текућег мандата.
Уколико околности престанка мандата предсједника Друштва наступе у години у којој се редовно одржава изборна скупштина, тада се не сазива ванредна изборна скупштина, већ овлаштени потпредсједник врши дужност предсједника до редовне изборне скупштине.

VIII- УПРАВНИ ОДБОР

Члан 27.
Управни одбор Друштва је извршни орган Скупштине Друштва који руководи радом Друштва између сједница Скупштине на основу одлука и закључака Скупштине.
Управни одбор Друштва броји 7 (седам) чланова и то:
- предсједник Управног одбора;
- потпредсједник Управног одбора;
- генерални секретар (по функцији);
- и 4 (четири) члана Управног одбора.

На првој конституирајућој сједници Управног одбора бира се потпредсједник Управног одбора.
Предсједник Управног одбора  и чланови Управног одбора Друштва бирају се на мандат од 4 године, и могу бити бирани највише у два пуна узастопна мандата, а бира их Скупштина Друштва на изборној сједници.
Члан 27а.
Престанак мандата члана Управног одбора регулише се Пословником о раду Управног одбора, који доноси УО Друштва.
Истим актом регулише се и начин попуне упражњених мјеста у Управном одбору.
Скупштина Друштва, на приједлог Управног одбора може усвојити листу замјенских чланова Управног одбора, која може садржавати најмање три а највише пет особа, чланова Друштва, а уколико листа не постоји или је исцрпљена Управни одбор ће на упражњено мјесто до краја мандата УО кооптирати члана Друштва, који мора бити потврђен на првој наредној сједници Скупштине Друштва.
Члан 28.
Управни одбор Друштва ради у сједницама, а одлуке доноси ако сједници присуствује натполовична већина чланова Управног одбора.
На сједницу Управног одбора позива се и предсједник Друштва.
Члан 29.
Сједнице Управног одбора се одржавају према потреби, а најмање једном у мјесец дана.
Сједнице Управног одбора сазива предсједник Управног одбора, који предсједава сједницама.
О раду сједнице води се записник, који потписује предсједник или лице које је предсједавало сједницом и записничар.
Члан 30.
Предсједник Управног одбора Друштва овлаштен је да заступа и представља Друштво према трећим лицима, као и у међународним сусретима и комуникацијама.
У одсутности предсједника Управног одбора Друштва у свим овлаштењима замјењује га потпредсједник Управног одбора Друштва на основу овлаштења предсједника Управног одбора Друштва.
Члан 31.
Предсједник и чланови Управног одбора Друштва за свој рад су одговорни Скупштини Друштва.
Скупштина Друштва на својој сједници може тражити опозив предсједника или чланова Управног одбора Друштва, као и генералног секретара. Оваква одлука се доноси двотрећинском већином, те се може донијети искључиво уколико је прекршен статут Друштва.
Члан 32.
Управни одбор надлежан је да:
- бира потпредсједника Управног одбора;
- бира главног и одговорног уредника листа “Босанка вила” те главног и одговорног уредника « Алманаха »;
- доноси Пословник о раду Управног одбора;
- припрема сједнице Скупштине;
- предлаже Скупштини Статут Друштва;
- предлаже Скупштини годишњи план рада Друштва и извршава га;
- подноси извјештај о свом раду Скупштини Друштва;
- саставља предрачун прихода и расхода Друштва;
- спроводи одлуке и закључке Скупштине Друштва;
- рјешава по овлаштењу Скупштине питања из њене надлежности;
- доноси и мијења правилнике и упутства из своје надлежности;
- организује рад на доношењу договора и споразума;
- управља имовином Друштва у складу са прописима који се односе на удружење
Грађана;
- предлаже Скупштини Друштва колективе и појединце који, због свог рада, заслужују
признање које додјељује Скупштина Друштва;
- додјељује признања колективима и појединцима из своје надлежности;
- стара се о сарадњи са сродним Друштвима;
- подстиче оснивање нових подружница;
- формира секције и комисије за одређене задатке и активности Друштва, те контролише њихов рад;
- води евиденцију о члановима Друштва;
- рјешава молбе, жалбе и приједлоге чланова Друштва;
- дијели стипендије у складу са интерним актима;
- прима и разрјешава раднике у радни однос у Друштво;
- обавља и друге послове које му одреди Скупштина.
Члан 33.
За изразито показану активност и видне резултате на остваривању програма рада Друштва, као и за посебан материјални допринос остваривању циљева Друштва, Управни одбор  може додјељивати појединцима и правним лицима јавна признања у виду писмене захвалнице, значке Друштва, књиге са посветом и друга признања која установи Друштво.

IX- ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Члан 34.

Генерални секретар Друштва је инокосни орган Друштва.
Генералног секретара бира Скупштина  Друштва.
Генерални секретар Друштва се бира на 4 године.
Генерални секретар Друштва може бити биран највише у два пуна узастопна мандата.
Генерални секретар Друштва је по функцији члан Управног одбора Друштва.

Члан 35.
Дужност генералног секретара Друштва је да:
- се стара о одвијању рада Друштва у складу са позитивним законским прописима,  
смјерницама Скупштине, одлукама и закључцима Управног одбора и осталих органа 
Друштва, те овим Статутом;
- помаже предсједнику Друштва и предсједнику Управног одбора Друштва у обављању њихових послова, те организује припреме сједница Скупштине и Управног одбора и осталих органа Друштва;
- између сједница Скупштине и сједница Управног одбора обавља консултације, врши договарања и размјену искустава, те покреће по властитој иницијативи одређена питања пред другим органима и организацијама;
- организује израду аката које доносе Скупштина и Управни одбор Друштва;
- чува печат и штамбиљ Друштва и рукује њиме.
Члан 36.
Генерални секретар Друштва је наредбодавац извршења Финансијског плана Друштва и одговоран је за законитост у раду Друштва.
Члан 37.
Генерални секретар за свој рад је одговоран Управном одбору и Скупштини Друштва

X - НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 38.
Надзорни одбор Друштва броји три члана које бира Скупштина на мандатни период од четири године.
Скупштина Друштва бира и предсједника Надзорног одбора. Чланови Надзорног одбора Друштва могу бити бирани највише у два пуна узастопна мандата.
Скупштина Друштва на својој сједници може тражити опозив предсједника или чланова Надзорног одбора Друштва. Оваква одлука се доноси двотрећинском већином, те се може донијети искључиво уколико је прекршен статут Друштва.
Члан 39.
Надзорни одбор је орган који обавља надзор над законитошћу рада Друштва.
Надлежности Надзорног одбора су слиједеће:
1. Разматра периодичне и годишње извјештаје о раду и пословању Друштва као и завршни рачун и утврдјује да ли су сачињени у складу са прописима;
2. Утврдјује да ли се пословне књиге и друга документа воде уредно и у складу са прописима;
3. Разматра извјештаје ревизора, налазе и акте инспекцијских и других органа уколико они постоје;
4. Врши увид у провођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем;
5. Врши надзор над употребом и коришћењем инвентара с којим Друштво  располаже;
6. Предлаже мјере Управном одбору у сврху спрјечавања и отклањања неправилности и незаконитости у раду и пословању;
7. Контролише вођење евиденције чланова Друштва и редовност плаћања чланарине.
8. Доноси Пословник о свом раду;
Надзорни одбор по истеку календарске године писменим извјештајем упознаје органе Друштва о правилностима рада и пословања Друштва у претходној години и са предложеним мјерама отклањања недостатака у раду.
Надзорни одбор не може обављати послове из надлежности Предсједника Друштва, Управног одбора или генералног секретара Друштва, односно Скупштине Друштва.
Надзорни одбор не изриче санкције нити доноси одлуке које нису у његовој надлежности, већ предлаже могуће мјере које усвајају и предузимају овлаштена тијела Друштва ради отклањања евентуално уочених неправилности.
У свом раду Надзорни одбор има право захтјевати од органа Друштва да им омогуће увид у све захтјеване документе и податке, те осигурају услове за рад.
Надзорни одбор сједнице одржава у правилу два пута годишње, а најмање једном у календарској години, те чешће уколико се за то укаже потреба. Сједнице Надзорног одбора сазива предсједник Одбора самоиницијативно или на захтјев Управног одбора.
О раду на сједницама води се записник, а Одбор пуноважно одлучује већином гласова свих чланова.

XI - ИМОВИНА ДРУШТВА

Члан 40.
Имовина Друштва састоји се од некретнина, основних, новчаних средстава и инвентара.
            Новчана средства чине:
1. Редовна чланарина и добровољни прилози чланова;
2. Приходи од друштвених приредби и публикација;
3. Дотације Друштву од установа, друштвено-политичких организација, предузећа,  клубова и др.;
4. Други извори прихода које Друштво може стећи својом активношћу, у складу са
прописима и овим статутом.

Члан 41.
Материјални расходи могу се вршити само ради остваривања програмских циљева Друштва, а по одобрењу Скупштине или Управног одбора Друштва.
Управни одбор самостално доноси одлуке о новчаним трансакцијама за износе до 2,000,00 КМ појединачно, те кумулативне износе до 3.000,00КМ. За износе од 2.000,00 КМ до 3.000,00 КМ појединачно, те од 3.000,00 до 5.000,00 кумулативно Управни одбор ће се консултовати са предсједником Надзорног одбора, а за износе веће од наведених тражиће се мишљење комплетног Надзорног одбора.
Претходни став се не примјењује када су у питању програми и трошкови који се финансирају средствима одобреним од стране донатора или спонзора путем различитих пројеката јер је финансијски план у том случају везан одобреним пројектом те Управни одбор одобрава ове трошкове према предвиђеном пројекту.Такође претходни став се не примјењује на новчане трансакције које су регулисане Правилником о платама, накнадама и наградама.
Члан 42.
Новчана средства Друштво води код овлаштене финансијске институције.
Документе материјално-финансијског пословања Друштва потписује генерални секретар или лице које овласти Управни одбор.
Члан 43.
Рад Друштва је јаван. Општи акти Друштва доступни су јавности и могу се објављивати у средствима јавног информисања, као и у публикацијама Друштва.
Управни одбор Друштва на приједлог Надзорног одбора усваја полугодишњи (према потреби) и годишњи (обавезно) извјештај о материјално-финансијском пословању Друштва.
Извјештај о материјално-финансијском пословању се доноси у складу са законским и подзаконским прописима о финансијском пословању и исти се подноси Скупштини на усвајање.
Извјештаји о материјално-финансијском пословању се подносе надзорном органу кантона и Федерације БиХ.
Управни одбор Друштва усваја на приједлог генералног секретара полугодишњи и годишњи извјештај о раду Друштва који се усваја натполовичном већином чланова Управног одбора.
На приједлог Управног одбора Скупштина Друштва натполовичном већином доноси одлуку о припајању, раздвајању или трансформацији Друштва.

XII- ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА

Члан 44.
Друштво престаје с радом на основу одлуке Скупштине Друштва.
Скупштина може донијети одлуку о престанку рада Друштва само ако Скупштини присуствује најмање 2/3 чланова.
Члан 45.
У случају престанка рада Друштва, сва његова имовина даје се на коришћење институцији коју одреди Скупштина Друштва својом одлуком што је у складу са чланом 46 Закона о удружењима и фондацијама.

XIII-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
Тумачење одредаба овог Статута даје Управни одбор Друштва
Члан 47.
Статут Друштва утврђује и доноси Скупштина Друштва.
Члан 48.
Приједлоге за измјене и допуне Статута израђује Управни одбор Друштва.
Статут мора бити доступан свим члановима Друштва, ради давања приједлога и примједби.
Члан 49.
Измјене и допуне Статута врше се на начин и по поступку предвиђеним за његово доношење.
Члан 50.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења, те његовим усвајањем и ступањем на снагу престаје важити статут Друштва број 67/08 од 10.05.2008. године.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Прим. др Саво Влашки

 

 

На основу члана 32.  Статута СПКД Просвјета Сарајево, Управни Одбор СПКД  Просвјета на сједници одржаној  07.09.2015. године донио је

 ПОСЛОВНИК
о раду Управног одбора СПКД Просвјета Сарајево

I – Основне одредбе

Члан 1.
Овим пословником регулише се начин рада и одлучивања Управног одбора СПКД Просвјета (у даљем тексту Управни одбор).
Члан 2.
Одредбе овог Пословника обавезне су за све чланове Управног одбора, као и друге особе које учествују у његовом раду.
Члан 3.
Одредбе овог пословника такође се примјењују на рад комисија, савјетодавних органа и других радних тијела које формира Управни одбор, ради рјешавања одређених питања из свог дјелокруга рада.
Члан 4.
Предсједник Управног одбора стара се о примјени овог Пословника.

II Састав Управног одбора

Члан 5.
Управни одбор СПКД Просвјета има девет чланова које у складу са Статутом Друштва именује Скупштина СПКД Просвјета на мандат од четири године. Сједницом Управног одбора предсједава предсједник Управног одбора.

III Припремање и сазивање сједнице

Члан 6.
Сједнице Управног одбора сазива Предсједник Управног одбора, по својој иницијативи, на приједлог најмање три члана Управног одбора или на приједлог Предсједника Друштва.
У припреми сједница предсједнику помажу Генерални секретар Друштва као и пословни секретар Друштва.
Сједнице се одржавају према потреби, а најмање једном мјесечно.
Члан 7.
Сједнице се заказују у правилу писменим позивом, најмање три дана прије термина одржавања сједнице.
Позив за сједницу садржи дан, мјесто и сат одржавања.
Дневни ред доставља се члановима Управног одбора и Предсједнику Друштва, а осталим позваним према потреби и по оцјени Предсједника Управног одбора. Дневни ред се доставља електронском поштом.
Сједнице Управног одбора се одржавају у сједишту Друштва, али се могу одржати и ван сједишта Друштва када за то постоје оправдани разлози.
Уз позив за сједницу према потреби се могу доставити и материјали за поједине тачке дневног реда, уколико постоји потреба да се са њима чланови Управног одбора упознају прије сједнице, због обимности и једноставнијег рада.
У нарочито хитним случајевима, сједница се може заказати и усменим или телефонским позивом, али не касније од 24 сата прије предвиђеног термина одржавања сједнице.
У случају из претходног става дневни ред се може саопштити усмено.
Члан 8.
Материјали за сједнице требају садржавати све неопходне податке за одлучивање.
Члан 9.
У случају да неки од материјала за сједницу имају назнаку „пословна тајна“, достављање ће се извршити личном доставом или преузимањем материјала, те ће прималац потписати потврду пријема материјала и изјаву да материјал и његову садржину неће учинити доступним другим лицима.

IV Ток и вођење сједнице

Члан 10.
Сједницом предсједава Предсједник Управног одбора. У случају спријечености Предсједника, сједницом предсједава потпредсједник Управног одбора, по овлаштењу Предсједника.
Члан 11.
Управни одбор може пуноважно одлучивати ако сједници присуствује најмање 5 (пет) чланова Управног одбора (кворум).
Члан 12.
На почетку сједнице, Предсједник утврђује да ли постоји кворум, па ако постоји, отвара сједницу и предлаже дневни ред.
Члан 13.
Сједница, у правилу, након усвајања дневног реда, започиње усвајањем записника и извјештајем о реализацији закључака са претходне сједнице.
О примједбама на достављени текст записника одлучује се одмах, и све стављене примједбе уносе се у записник са текуће сједнице.
Члан 14.
Након усвајања коначног текста записника са претходне сједнице, прелази се на слиједеће тачке дневног реда.
Дневни ред сједнице садржи само питања која произилазе из дјелокруга рада Управног одбора СПКД Просвјета.
Члан 15.
Разматрање тачака дневног реда врши се по утврђеном редослиједу уз уводне напомене Предсједника УО за сваку од тачака дневног реда, или извјестиоца којег за то одреди Предсједник УО.
Након уводног излагања, Предсједник даје ријеч по редослиједу пријаве за дискусију.
Изузетно од претходног става, Предсједник ће раније дати ријеч дискутанту који указује на повреду Статута или овог Пословника, или на нетачно представљене податке.
На сједници, у расправи, не може учествовати дискутант прије него што добије ријеч од Предсједника Управног одбора.
Члан 16.
У раду Управног одбора у правилу учествује Предсједник СПКД Просвјета, али без права гласа. У раду Управног одбора могу учествовати друга лица на позив Предсједника Управног одбора, или на приједлог Предсједника Друштва, а у циљу додатних и стручних објашњења у вези са питањима из дневног реда.
Члан 17.
Предсједник УО се стара да дискутант у расправи потпуно слободно и неометано износи своје мишљење и не дозвољава другим присутним особама да упадају у ријеч или на други начин утичу на његово излагање.
Члан 18.
Када је исцрпљена листа дискутаната и када се по оцјени Предсједника УО може донијети одлука о питању из дневног реда, приступа се изјашњавању.
Уколико, по оцјени Предсједника УО недостају сви елементи или потребне информације за доношење одлуке, питање се одлаже за наредну сједницу.

V Начин доношења одлука

Члан 19.
Након завршетка дискусије о сваком питању из дневног реда, Предсједник формулише приједлог закључка – одлуке.
Закључци – одлуке морају бити формулисани тако да се тачно и јасно изрази оно што Управни одбор утврђује, као и извршиоце закључака – одлука, начин и рок извршења.
Члан 20.
Изјашњавање чланова Управног одбора о приједлогу закључка је јавно и уноси се у записник.
Изјашњавање се врши подизањем руку „За“ односно „Против“.
Члан Управног одбора се може уздржати од гласања само у изузетним случајевима, те када се налази у сукобу интереса при изјашњавању о појединим закључцима – одлукама. Уколико је потребно више информација за изјашњавање о одређеном питању тражиће од Предсједника УО да се прикупе додатне информације и доношење одлуке одложе за наредну сједницу.
Захтјев за одлагање доношења закључка разматра Управни Одбор.
У случају да се такав приједлог не усвоји, а члан УО остане код свог става, сматра се да се члан Управног одбора изјаснио против приједлога закључка – одлуке.
Члан 21.
У случају да има више приједлога закључака-одлука о њима се изјашњава оним редом којим су предложени.
Приједлог одлуке је усвојен ако се за њега изјасни већина од присутног броја чланова Управног одбора.
У случају да је број гласова „За“ и број гласова „Против“ исти, глас Предсједника Управног одбора је одлучујући.
Члан 22.
Након што је дневни ред исцрпљен, Предсједник УО закључује сједницу.
Члан 23.
Предсједник Управног одбора може потписивати одлуке Управног одбора само у случају ако су исте донешене у складу са Статутом Друштва и овим Пословником.

VI Записник

Члан 24.
На сједници Управног одбора обавезно се води записник и врши аудио снимање.
Аудио снимци се по истеку календарске године конвертују и архивирају на ЦД те похрањују у архиву Друштва.
Записник са сједнице обавезно садржи:

 • редни број сједнице;
 • мјесто и датум одржавања;
 • вријеме почетка и завршетка сједнице;
 • имена пристуних чланова и других особа позваних на сједницу, те имена одсутних чланова уз напомену да ли су одсуство оправдали или не;
 • име предсједавајућег сједнице;
 • констатацију о постојању кворума;
 • усвојени дневни ред;
 • закључак о усвајању записника са претходне сједнице и евентуалне примједбе;
 • кратак садржај дискусије и евентуалних приједлога;
 • резултате гласања и одлуке и закључке који су донесени;
 • издвојена мишљења чланова УО;
 • потпис предсједавајућег и записничара.

Члан 25.
Записник води и саставља особа коју за то овласти Управни одбор. Та особа може бити изабрана међу члановима одбора, али се та дужност може повјерити и некоме од осталих чланова Друштва.
Записничара и његовог замјеника у случају одсуства, у правилу, УО бира на првој сједници након именовања. Ова одлука може бити промијењена било када током трајања мандата УО.
Записник мора бити урађен у року од седам радних дана од дана одржавања сједнице, те се доставља члановима УО и Предсједнику Друштва. За извршење овог рока и вјеродостојност одговоран је записничар.
Члан 26.
За сваку недоумицу у вези записника, вјеродостојан је аудио снимак сједнице.
Члан 27.
Записник се доставља свим члановима УО и Предсједнику Друштва.
Извод из записника доставља се и особама на које се поједини закључци-одлуке непосредно односе.
Примјерак верификованог записника оглашава се на Огласној табли у сједишту Друштва.

VII Измјене састава и избор органа УО

Члан 28.
На првој сједници након именовања Управни одбор бира потпредсједника Управног одбора.
Потпредсједник се бира између чланова Управног одбора, јавним предлагањем и гласањем.
Потпредсједник УО има обавезу помагати Предсједнику у припремама за сједнице и рад УО, те га замјењивати у свим његовим пословима уколико је Предсједник спријечен, укључујући сазивање и вођење сједница УО.
Послове из претходног става потпредсједник  обавља искључиво по овлаштењу Предсједника УО.
Уколико Предсједник УО поднесе оставку, или буде трајно спријечен да обавља своје дужности (смрт, дуготрајна болест) потпредсједник преузима вршење његових дужности до наредне изборне Скупштине Друштва.
Члан 29.
Чланови Управног одбора обавезни су присуствовати сједницама УО које су заказане у складу са Статутом и овим Пословником.
Свако одсуство са сједница чланови УО су дужни најавити најмање 24 сата прије одржавања сједнице, уз навођење разлога одсуства.
Уколико члан УО не присуствује на 3 (три) сједнице неоправдано, или на 5 (пет) сједница оправдано, у току једне календарске године, престаје му мандат члана Управног одбора, што УО потврђује својом одлуком на првој наредној сједници након испуњења услова наведених у овом ставу.
Члан 30.
Управни одбор може попунити упражњено мјесто члана Управног одбора, настало оставком члана УО, смрћу, иступањем из чланства СПКД Просвјета, или испуњавањем услова из претходног члана овог Пословника.
Попуњавање се врши са листе замјенских чланова УО, предложених и усвојених на изборној  Скупштини Друштва.
Управни одбор са листе бира онолико чланова колико је непопуњених мјеста у Управном одбору, те свако име одобрава већином гласова присутних на сједници УО.
Уколико листа није усвојена на Скупштини, или је исцрпљена, тада УО може предложити и у Управни одбор кооптирати некога од чланова Друштва.

VIII Савјетодавни органи и комисије

Члан 31.
Савјетодавни органи и комисије Друштва оснивају се и раде у складу са одлуком Управног одбора.
У комисије и савјетодавне органе у правилу се бирају чланови СПКД Просвјета.
Изузетно од претходног става, у комисије и савјетодавне органе могу бити бирана и трећа лица, уколико УО процјени да је  њихов ангажман од изузетне користи за СПКД Просвјета.

IX Завршне одредбе

Члан 32.
Уколико се на сједницу позива особа која пребивалиште има ван града - сједишта СПКД Просвјета – тада та особа има право на накнаду путних трошкова за долазак на сједницу и повратак у мјесто пребивања.
Члан 33.
Измјене и допуне овог Пословника врше се на исти начин као и приликом доношења – усвајањем на сједници УО.

Члан 34.
Овај пословник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли у сједишту СПКД Просвјета у року од три дана од дана доношења.

Предсједник Управног одбора СПКД Просвјета Сарајево
_____________________________
Дејан Гарић

ОБАВЈЕШТЕЊА
 

НОВЕ КЊИГЕ

 

НАША ИЗДАЊА: КАТАЛОГ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 


 
 
 

 

 


2012 © СПКД "Просвјета" Сарајево, сва права задржана; е-маил:prosvjeta@bih.net.ba