Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Latinica Naslovnica Novosti Biblioteka Bosanska Vila Press Arhiv Kontakt
Ћирилица

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 PROSVJETA
 
O nama
Himna posvećena Prosvjeti
Organi uprave
Period 1902. - 1949. godine
Period od 1993. do danas
Statut i pravilnici
Legatori
Nagrade i priznanja
Kip
In memoriam
 SEKCIJE
 
Pozorište i film
Omladinska
Tribina
MisIrbi
Izdavačka
Likovna
 
 GALERIJE
"Naši stari"
Galerija "Prosvjeta"
 
 KORISNI LINKOVI
Narodna biblioteka Srbije
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Dobrotvor
Narodno pozorište
The European library
FENA
Profil Društva na Facebook-u
Umjetnička galerija BiH
free counters

 

 


 

 

 

 

 

 
 
 DOBRO DOŠLI NA NAŠE STRANICE

STATUT I PRAVILNICI

STATUT I PRAVILA ZA STABILNO I USPJEŠNO DRUŠTVO

Na osnovu čl. 14. i 18. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine FBiH”, broj: 45/02), Skupština udruženja  srpskog prosvjetnog i kulturnog društva “PROSVJETA” Sarajevo, održana 26. septembra 2016. godine, donosi

 

S    T    A    T    U    T

Broj: 120/16
Sarajevo, 26.09.2016.g.

 


UDRUŽENJA  SRPSKOG PROSVJETNOG I KULTURNOG DRUŠTVA “PROSVJETA” SARAJEVO
Osnovano 1902. godine u Sarajevu

 

I - OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovaj Statut definiše i sadrži:

II. Naziv i sjedište Društva;
III. Ciljeve i djelatnost Društva;
IV. Zastupanje i predstavljanje Društva;
V. Organe Društva, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalifikovanom većinom, funkciju lica ovlaštenog da saziva Skupštinu;
VI. Oblik i sadržaj pečata Društva;
VII. Oblik i sadržaj zanaka Društva;
VIII. Sticanje i raspolaganje imovinom Društva;
IX. Način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu Društva;
X. Postupak za donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih opštih akata Društva;
XI. Uslove i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornost članova Društva;
XII. Uslove i postupak za pripajanje, razdvajanje ili transformaciju Društva;
XIII. Prestanak rada Društva;
XIV. Pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada Društva;
XV. Prelazne i završne odredbe.
Član 2.
Društvo, u skladu s ovim Statutom, donosi Program rada, Poslovnik o svom radu i radu organa Društva, kao i druge opšte akte kojima se bliže uređuju pitanja u vezi sa načinom rada i djelovanja društva.

Član 3.
Društvo je nestranačko udruženje , koje ima za cilj kulturno, prosvjetno, ekonomsko i socijalno podizanje građana srpske nacionalnosti, te očuvanje svih vrijednosti nacionalnog bića, stalno unapređenje i njegovanje kulturno-društvenog života i održavanje kulturno-prosvjetnih i drugih veza i saradnje sa ostalim narodima u Bosni i Hercegovini (Bošnjacima, Hrvatima, Jevrejima i dr.), susjednih zemalja i šire.
Društvo baštini tradiciju i rad istoimenog Društva – Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva “Prosvjeta”, osnovanog u Sarajevu 1902. godine, te je nastavljač tradicije, rada i poslovanja istog.

II - NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA
Član 4.
Društvo se zove: Udruženje  Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta”, Sarajevo. Skraćeni naziv je SPKD “Prosvjeta” – Sarajevo.
Sjedište Društva je u Kantonu Sarajevo, grad Sarajevo, Opština Stari Grad, ulica Sime Milutinovića Sarajlije broj 1.
Društvo djeluje na teritoriji Kantona Sarajevo.
Član 5.
Društvo ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima, koje mu pripadaju na osnovu Ustava i zakona.
Član 6.
Društvo ima pečat.
Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 40 mm sa ćiriličnim i latiničnim tekstom: “Udruženje  Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta”. Sjedište Društva: “Sarajevo” upisuje se u sredini pečata.
Pečat odbora Društva je okruglog oblika, promjera 30 mm sa istim tekstom kao u stavu dva ovog člana, a sjedište odbora upisuje se u sredini pečata.
Član 7.
Društvo ima svoj Znak: na povišenom prijestolju, alegorijsku figuru Prosvjete u liku žene sa otvorenom knjigom na koljenima i podignutom desnom rukom u kojoj je baklja - simbol svjetlosti i znanja.

III - PROGRAMSKI CILJEVI I AKTIVNOSTI DRUŠTVA
Član 8.
Društvo će ostvarivati svoje ciljeve u sljedećim aktivnostima:

 1. proučavanje istorije i života Srba;
 2. proučavanje i njegovanje srpske kulturne baštine;
 3. organizovanje i podsticanje naučnog, umjetničkog i književnog rada;
 4. izdavanje stalnih i povremenih publikacija (novina, časopisa, revija, knjiga, kalendara i sl.);
 5. organizovanje predavanja, izložbi, kulturnih i zabavnih priredbi;
 6. širenje i popularisanje knjige putem knjižara, biblioteka, klubova čitalaca i čitaonica u skladu sa Zakonom.
 7. razvijanje zajedničkih kulturnih, prosvjetnih i drugih aktivnosti sa drugim narodima u Bosni i Hercegovini, odnosno sa njihovim društvima sličnog karaktera;
 8. čuvanje jezičkog identiteta srpskog naroda, (zasnovanog na vukovskoj tradiciji);
 9. njegovanje uspomena iz prošlosti Srba, davanjem inicijativa i pomaganjem u osnivanju muzeja, podizanju spomenika, bista, spomen-ploča, davanjem naziva ulicama, trgovima i ustanovama;
 10. stalna i intenzivna briga o prisustvu ćirilice u svim vidovima kulturnog i javnog života;
 11. popularisanje tekovina savremene nauke i razvijanje saradnje sa srodnim društvima i institucijama u zemlji i inostranstvu;
 12. osnivanje pjevačkih, pozorišnih, likovnih, folklornih, muzičkih i sportskih grupa i sekcija;
 13. pomaganje učenika i studenata u školovanju, a naročito onih koji će činiti naučni i umjetnički podmladak;
 14. unapređivanje kulturnih veza sa Srbima izvan Bosne i Hercegovine;
 15. širenje i njegovanje pismenosti u narodu organizovanjem odgovarajućih oblika rada;
 16. informisanje o svim prosvjetnim i kulturnim zbivanjima i širenje autentičnih informacija u štampi, radiju i televiziji, koje se tiču srpskog naroda u Bosni i Hercegovini;
 17. briga o čuvanju narodnog zdravlja i čovjekove okoline, kao i zaštita obradivog zemljišta od neplanske izgradnje naselja i industrijskih objekata;
 18. praćenje privrednih tokova u nedovoljno razvijenim krajevima gdje pretežno živi srpsko stanovništvo;
 19. podizanje stručnog nivoa savremene agrarne kulture zemljoradnika;
 20. praćenje vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama, akademijama i fakultetima, učešće u kreiranju i ostvarivanju školskih i fakultetskih programa, a sa aspekta prisustva komponente srpskog naroda u Bosni i Hercegovini;
 21. saradnja sa organima i institucijama Srpske pravoslavne crkve, a naročito njenim muzejima, bibliotekama, listovima i časopisima i obrazovnim ustanovama;
 22. organizovanje stručnih i naučnih odjeljenja i odbora za istoriju, književnost, likovnu umjetnost, ekologiju, etnologiju, muzikologiju i slično.
 23. poduzimanje svih drugih oblika i akcija koje su usmjereni na ostvarivanje postavljenih ciljeva i aktivnosti Društva

Član 9.

 1. Radi ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva  djelatnosti Društvo može osnivati subjekte za privrednu i drugu djelatnost, pod uslovima utvrđenim Zakonom i Statutom Društva.
 2. U ostvarivanju navedenih ciljeva i zadataka Društvo će razvijati takve metode i oblike rada i organizovanja koji će obezbijediti punu javnost rada i svestranost uključivanja zainteresovanih građana i organizacija u pripremanju rasprava i sprovođenju donesenih stavova, zaključaka i odluka.
 3. Društvo zastupa i predstavlja predsjednik Društva, predsjednik Upravnog odbora Društva i generalni sekretar Društva, na osnovu Odluke koja se donosi na Skupštini Društva.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Član 9-a

 1. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Društva su: predsjednik Skupštine, odnosno Društva i predsjednik Upravnog odbora, te generalni sekretar Društva, koji Društvo zastupa u pravnim i finansijskim pitanjima.
 2. Predsjednik Skupštine može se birati najviše u dva puna uzastopna mandata, kao i predsjednik Upravnog odbora i Generalni sekretar Društva.

IV - ČLANSTVO DRUŠTVA
Član 10.
Društvo je otvoreno za sva fizička i pravna lica koja prihvataju ovaj Statut i program Društva.
Članom Društva može postati svaki građanin Bosne i Hercegovine, kao i strani državljanin, koji u ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva nalazi svoj ili opšti interes, te koji potpisivanjem pristupnice u Društvo izjavi da prihvata odredbe ovog Statuta.
Član 11.
Članovi Društva su: legatori, dobrotvori, utemeljivači, redovni, vanredni, počasni, pomažući i kolektivni.
Član legator postaje ono lice koje je Društvu zavještalo vlastite nekretnine.
Član dobrotvor je lice koje Društvu priloži novčani iznos, čiju početnu vrijednost na prijedlog Upravnog odbora utvrđuje Skupština Društva.
Član utemeljivač se smatra lice koje Društvu priloži novčani iznos čiju početnu vrijednost na prijedlog Upravnog odbora utvrđuje Skupština Društva.
Redovni članovi su lica koja potpišu pristupnicu i uplate godišnju članarinu Društva, a imaju prebivalište na teroriji na kojoj djeluje Društvo.
Počasni članovi Društva su lica koja imaju posebne zasluge za razvoj društva. Odluku o dodjeljivanju počasnog članstva donosi Upravni odbor Društva.
Vanredni članovi su lica koja potpišu pristupnicu i uplate godišnju članarinu Društva, a imaju prebivalište van teritorije na kojoj djeluje Društvo.
Pomažući članovi Društva mogu biti pojedinci, organizacije, preduzeća, ustanove, društva, klubovi, koji svojim radom i materijalnim prilozima i saradnjom pomažu Društvo.
Kolektivni članovi Društva su pravna lica, koja uplate novčani iznos, čiju početnu vrijednost na prijedlog Upravnog odbora utvrđuje Skupština društva.
Društvo može da ima i članove podmlatka.
Visinu članarine za svaku tekuću godinu utvrđuje Upravni odbor Društva.

V - PRAVA, DUŽNOSTI I PRESTANAK ČLANSTVA
Član 12.
Svaki redovni član Društva ima pravo i dužnosti: da učestvuje u radu Skupštine Društva, da bira i da bude biran u organe Društva, da prisustvuje sastancima, dogovorima, priredbama i drugim kulturnim manifestacijama koje organizuje Društvo.
Svi ostali članovi Društva imaju pravo da prisustvuju Skupštini Društva, bez prava glasa, kao i da prisustvuju sastancima, dogovorima, priredbama i drugim manifestacijama koje organizuje Društvo.
Član 13.
Prava i dužnosti redovnih članova je da:
- učestvuju u radu Skupštine i odbora;
- biraju i da budu birani u organe Društva;
- podnose prijedloge i pradstavke u vezi sa pitanjima koja se odnose na rad Društva;
- ukazuju na sve pogreške i nepravilnosti u kulturno-prosvjetnom životu uopšte, te      
predlažu mjere za njihovo sprovođenje i praćenje;
- daju ocjene i mišljenje o radu Društva;
- čuvaju čast, dostojanstvo, ugled i interes Društva;
- izvršavaju zadatke utvrđene ovim Statutom i odlukama organa Društva;
- redovno plaćaju članarinu;
- se zalažu za izvršavanje ciljeva i zadataka Društva, te za proširivanje
članstva u Društvu;
- prihvataju posebna zaduženja, prema svojim mogućnostima, koja im postavi nadležni  organ Društva.
Legatori i počasni članovi mogu da učestvuju u radu Skupštine Društva sa savjetodavnim glasom i da primaju izdanja Društva
Član 14.
Članstvo u Društvu prestaje:
1. Dobrovoljnim istupanjem;
2. Isključenjem zbog neizvršavanja obaveza i zadataka, u skladu sa odgovarajućim  aktom Društva;
3. Neplaćanjem članarine;
4. Smrću člana Društva;
5. Iz drugih razloga koji imaju bitnog značaja za status člana Društva.
Član 15.
Članove Društva isključuje Upravni odbor Društva.
Član može biti isključen:
1. Ako ne ispunjava dužnosti prema pravilima Društva, krši disciplinu i krnji ugled Društva;
2. Ako uprkos opomeni, redovno ne plaća članarinu.
Isključeni član Društva ima pravo u roku od 15 dana od prijema odluke uložiti svoj pismeni prigovor Upravnom odboru Društva.

VI- ORGANI DRUŠTVA
Član 16.
Organi Društva su:
- Skupština Društva;
- Upravni odbor Društva;
- Generalni sekretar Društva;
- Nadzorni odbor Društva.

 VII- SKUPŠTINA
Član 17.
Skupština je najviši organ neposrednog odlučivanja u Društvu.
Skupština Društva saziva se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Izvještajno-izborna Skupština Društva se saziva jednom u četiri godine.
Radom sjednice Skupštine Društva rukovodi radno Predsjedništvo od tri člana, koji se biraju iz redova članova Društva.
Član 18.
Skupština Društva je nadležna da:

 1. donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druge akte određene Statutom;
 2. daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja udruženja;
 3. bira i opoziva članove upravnog odbora ili, ukoliko Statutom upravni odbor nije predviđen kao poseban organ, imenuje i opoziva lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja;
 4. bira i opoziva članove nadzornog odbora ukoliko je Statutom nadzorni odbor predviđen kao zaseban organ;
 5. usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor ili lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje;
 6. odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruženja;
 7. odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

Član 19.
Sjednicu Skupštine Društva priprema Upravni odbor Društva.
Sjednicu Skupštine Društva saziva predsjednik Skupštine Društva na osnovu prethodne Odluke Upravnog odbora.
Član 20.
Materijal za sjednicu Skupštine Društva s prijedlogom dnevnog reda i naznakom mjesta i vremena održavanja Upravni odbor šalje članovima Skupštine Društva najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine. Sjednica Skupštine Društva može se sazvati i u kraćem roku, kada to zahtjevaju opravdani razlozi.
Zbog obimnosti materijala, isti ne mora biti poslan poštom, već u pozivu na sjednicu može biti naznačeno da se isti može preuzeti u sjedištu Društva.
Član 21.
Skupština punovažno odlučuje, ako joj prisustvuje natpolovična većina članova.
U slučaju nedostatka kvoruma početak sjednice odgađa se za pola sata i nakon toga, ako je prisutno najmanje 25% članova Skupštine, oni čine kvorum, a donesene odluke i zaključci su pravovaljani
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
Skupštini može prisustvovati i građanin koji nije član Društva, s tim da u njenom radu može učestvovati po posebnom odobrenju, bez prava odlučivanja.
Član 22.
Da bi se odlučilo o donošenju, izmjeni i/ili dopuni Statuta Društva, Skupština ima kvorum u skladu sa odredbama prethodnog člana, s tim što je za pravovaljanost odluka potrebno da se odluke donesu dvotrećinskom većinom pristunih članova.
Član 23.
Rad Skupštine Društva je javan.
Skupština radi i odlučuje na osnovu odredbi Statuta i Poslovnika o radu.
O radu Skupštine Društva vodi se zapisnik.
Odluke Skupštine Društva su obavezne za sve organe i članove Društva
Član 24.
Skupština Društva bira predsjednika i dva potpredsjednika Skupštine Društva.
Predsjednik Skupštine Društva je i predsjednik Društva.
Predsjednik i potpredsjednici Skupštine Društva biraju se na mandat od 4 godine.
Predsjednik i potpredsjednici Društva mogu se birati najviše u dva puna uzastopna mandata.
Član 25.
Predsjednik Društva ovlašten je da zastupa i predstavlja Društvo prema trećim licima, kao i u međunarodnim susretima i komunikacijama, da potpisuje zapisnike i odluke Skupštine Društva.
U odsutnosti predsjednika Društva u svim ovlaštenjima zamijenjuje ga jedan od potpredsjednika Skupštine Društva na osnovu ovlaštenja predsjednika Skupštine Društva.
Član 26.
Predsjednik i potpredsjednici Skupštine Društva za svoj rad su odgovorni Skupštini Društva.
Skupština Društva na svojoj sjednici može tražiti opoziv predsjednika ili potpredsjednika Društva. Ovakva odluka se donosi isključivo dvotrećinskom većinom, te se može donijeti isključivo ukoliko je prekršen statut Društva.

Član 26-a.
Mandat predsjednika Društva može prestati u slučaju smrti, podnošenja ostavke ili opozivom od strane skupštine Društva.
U slučaju prestanka mandata, u svim ovlaštenjima ga zamjenjuje jedan od potpredsjednika Društva i to onaj od potpredsjednika koji je stariji po godinama života. Ovlašteni potpredsjednik obavezan je sazvati vanrednu skupštinu Društva u roku od dva mjeseca od dana prestanka mandata predsjednika Društva. Na ovako sazvanoj skupštini bira se novi predsjednik Društva do kraja tekućeg mandata.
Ukoliko okolnosti prestanka mandata predsjednika Društva nastupe u godini u kojoj se redovno održava izborna skupština, tada se ne saziva vanredna izborna skupština, već ovlašteni potpredsjednik vrši dužnost predsjednika do redovne izborne skupštine.

VIII- UPRAVNI ODBOR
Član 27.
Upravni odbor Društva je izvršni organ Skupštine Društva koji rukovodi radom Društva između sjednica Skupštine na osnovu odluka i zaključaka Skupštine.
Upravni odbor Društva broji 7 (sedam) članova i to:
- predsjednik Upravnog odbora;
- potpredsjednik Upravnog odbora;
- generalni sekretar (po funkciji);
- i 4 (četiri) člana Upravnog odbora.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora bira se potpredsjednik Upravnog odbora.
Predsjednik Upravnog odbora  i članovi Upravnog odbora Društva biraju se na mandat od 4 godine, i mogu biti birani najviše u dva puna uzastopna mandata, a bira ih Skupština Društva na izbornoj sjednici.
Član 27a.
Prestanak mandata člana Upravnog odbora reguliše se Poslovnikom o radu Upravnog odbora, koji donosi UO Društva.
Istim aktom reguliše se i način popune upražnjenih mjesta u Upravnom odboru.
Skupština Društva, na prijedlog Upravnog odbora može usvojiti listu zamjenskih članova Upravnog odbora, koja može sadržavati najmanje tri a najviše pet osoba, članova Društva, a ukoliko lista ne postoji ili je iscrpljena Upravni odbor će na upražnjeno mjesto do kraja mandata UO kooptirati člana Društva, koji mora biti potvrđen na prvoj narednoj sjednici Skupštine Društva.
Član 28.
Upravni odbor Društva radi u sjednicama, a odluke donosi ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.
Na sjednicu Upravnog odbora poziva se i predsjednik Društva.
Član 29.
Sjednice Upravnog odbora se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u mjesec dana.
Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora, koji predsjedava sjednicama.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji potpisuje predsjednik ili lice koje je predsjedavalo sjednicom i zapisničar.
Član 30.
Predsjednik Upravnog odbora Društva ovlašten je da zastupa i predstavlja Društvo prema trećim licima, kao i u međunarodnim susretima i komunikacijama.
U odsutnosti predsjednika Upravnog odbora Društva u svim ovlaštenjima zamjenjuje ga potpredsjednik Upravnog odbora Društva na osnovu ovlaštenja predsjednika Upravnog odbora Društva.
Član 31.
Predsjednik i članovi Upravnog odbora Društva za svoj rad su odgovorni Skupštini Društva.
Skupština Društva na svojoj sjednici može tražiti opoziv predsjednika ili članova Upravnog odbora Društva, kao i generalnog sekretara. Ovakva odluka se donosi dvotrećinskom većinom, te se može donijeti isključivo ukoliko je prekršen statut Društva.
Član 32.
Upravni odbor nadležan je da:
- bira potpredsjednika Upravnog odbora;
- bira glavnog i odgovornog urednika lista “Bosanka vila” te glavnog i odgovornog urednika « Almanaha »;
- donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora;
- priprema sjednice Skupštine;
- predlaže Skupštini Statut Društva;
- predlaže Skupštini godišnji plan rada Društva i izvršava ga;
- podnosi izvještaj o svom radu Skupštini Društva;
- sastavlja predračun prihoda i rashoda Društva;
- sprovodi odluke i zaključke Skupštine Društva;
- rješava po ovlaštenju Skupštine pitanja iz njene nadležnosti;
- donosi i mijenja pravilnike i uputstva iz svoje nadležnosti;