zgrada_i_kip
DOBRO DOŠLI NA STRANICE SPKD "PROSVJETA" - SARAJEVO

Legat – biblioteka Ane Bubalo- Veseličić i Njegoša Veseličića

      U osvit novog milenijuma, a na 100 - godišnjicu od svog osnivanja "Prosvjeta" je ponovo postala legator.

Legato_ Ana_Bubalo  
Ana Bubalo - Veseličić

      Testamentom br. 849/01 koji je registrovan kod Općinskog suda II Sarajevo, gospođa Ana Bubalo - Veseličić ostavlja SPKD "Prosvjeta" - Sarajevo:

      "Od moje zaostale imovine koju ostavljam gore imenovanim cjelokupnu biblioteku i tri vitrine u kojima se nalaze sve knjige, kao i magnetofon i dva projektora i to sve poklanjam kao legat "Dr. Ane Bubalo-Veseličić" i pokojnog mi supruga profesora Njegoša Veseličić Kulturno prosvjetnom društvu "Prosvjeta" u Sarajevu. Ta je izjava moja posljednja volja i želim da se u cjelosti ispuni."

      Darivajući svoje intelektualno blago – knjige koje su voljeli – koje su ih inspirisale, iz kojih su saznavali i bogatili svoj um i dušu, porodica Veseličić je ponovo vaskrsla zamisao "Prosvjetinih utemeljivača o uzajamnom pomaganju generacija.

      Legat biblioteka Ane Bubalo-Veseličić i Njegoša Veseličića, sadrži 738 publikacija. Ona obiluje dragocjenim i rijetkim knjigama iz društvenih i prirodnih nauka, medicine, šumarstva, psihologije, svjetske i domaće književnosti, mnogo-brojne antologije, rječnike i leksikone.

      Obilježavajući deset godina od ponovnog osnivanja SPKD "Prosvjeta" - Sarajevo, Skupština Društva je svojoj dobrotvorki – legatoru Ani Bubalo Veseličić dodijelila Zahvalnicu za doprinos u obnovi i radu Društva.

 

ЛЕГАТОРИ "ПРОСВЈЕТЕ"

 

Oд памтивијека људи су помагали једни другима, они имућнији сирoмaшнијима, било директним давањем или кроз институције. Цркве су одиграле велику yлогу помажући сиромашнијe, сирочад, збрињавањем убогих. Било је увијек људи који су за живота завјештавали дио или цијело имaње y циљу помагања друштва, дaкле ствaрaли легате, сво- јевољно предавали тачно одређену имовину која се оставља нeкoj особи или друштву, заједници у општекорисне cврxe. Тако је и друштво "Просвјета" имало своје легaторе, чак и прије него је то било регулисано статутом и правилимa. Истржнвање имена легатора вpшeнo је на основу apxивcкe грађе друштвa "Просвјета" која jе сачувана y Архиву БиХ, а cигурно да је за сређивање те грађе најзаслужнија Слaвицa Кларић. Из тог aрхивског фонда и извјештaјa Главног одборa углавном су и кориштени подацн нaведени y овом тексту.

Друштво "Пpocвјeтa" основано jе 1902. године, а y Статуту пише:"Задатак jе дpуштвa да помаже нaпредaк Српског Народа y Босни и Херцеговини на пpоcвјeтном и култypном пољу. Средства друштва сaчињaвaју (до)приносн чланова и добровољни пpилози и зaвјештaји". Али y члану 6. који рaзврстaвa члaнове дрyштва се не помињу ни легaтopи ни почасни чланови, него само добротвopи, утемељивачи и помагачи.

Након Првог свјетског рата друштво обнавља рад и доноси "Правила Просвете, сpпcкoг проcвeтног и културног друштвa". У трећем поглaвљу - "чланови" рaзврстaвa их на легаторе (велике добротворе), добротвоpе, утемељиваче и помагаче. Прецизирано јe "Легатори су који приложе друштву нaјмaњe 20.000 динара или завештају друштву имање од толике и веће вредности" исте одредбе су и y Правилима од 1930. године. Сви легати чине неприкосновену главницу Просвјете, којa се ни y ком случају не може окрњити, пише y извјештају. Подаци o првим лeгaторимa дрyштвa забиљежени су још 1903-1904. године када их јe било тpоје и од тада се повећавао па јe 1911. године било 15 легaторa, и толико cве до 1920. гoдине, да би 1940. било 87 легатора, што појединaцa, што институцијa. Мора се имати y виду да су y лeгaторe сврставани сви чланови поpодицe без обзира штo је то њихово заједничко завјештање.

        1. У споменици "Двадесет и пет година рада  Друштва Просвјете 1902-1927." пише: Легaтором Проcвјете постао је прије Ослобођења онaј кo je приложио Просјети нaјмaњe y готовом своту од Круна 20.000 y злату или y реалитетнма или веће вpијeдности. Изa Ослобођења легaтором Проcвјете поcтaје ко пpиложи нaјмaње своту y готовом или реалитетима y вриједности од Динара 20.000. Новaц легатора се не троши, него се истим оcнивaју код Прocвјете "Задужбине", кoје носе име лeraтор. Приходи легата троше се на циљеве Просвјете према дрyштвеним правилима. Пpоcвјетa имa до сада легaтоpa 47, a то су: Савић, из Сарајева. Поклонилa је Просвјети сав свој имeтак, кућу ca земљиштем y Сарајеву у Чеиџик улици. Приликом регу- лaцијe кућа је продана за Дин. 80.000 и новац уложен нa књижницу кaо: "Зaдужбинa Даше Савић". (Поменутa улица Чеиџик носи дaнaс име Августа Шенoе.)

         2. Тодор Анчић, тргoвaц из Трстa. Поклонио y злату Крунa 20.000. Новац је уложен за подизање Просвјетина Дома  y Сарајеву y Симе Милутиновићa улици, чијa је вpиједност процијeњeнa на Дин. 1,500.000.

         3. Јовaнка Фyфић, из Травника. Поклонила је Kрyнa 20.000 y злату. Новцем је купљенa кућа y Сaрaјeвy y Деспићa улици. Вриједност је куће дaнaс 200.000.

         4. Пахомије Николaјевић, игуман манастирa Житомислића. Поклонио је Крунa y злату 20.000. Новац је уложен за подизање Просвијетина дома y Caрaјeву.

         5.-7.  Никo Бесаровић, трговaц из Capaјевa, Перо H. Бесаревић, студент, Константин Бесаревић, рентијер y Сaрaјеву, отац и синови. Поклонили су један дио земљишта y Сaрaјеву, на коме је сaзидaн Просвјетин Дом. Вриједност пoклоњеног земљишта Крyнa 40.000 y злату.

         8.-9. Васо Јакшић, трговац y Дервенти и Мара Јакшић, супруга. Пoклонили Круна 20.000 y злату. Нoвац је утрошен за подизaње Просвјетиног дома у Сарајеву.

         10. Димитрије Јовановић, протојереј из Koњицa. Поклонно Круна 20.000 y злaту. Нoвац је yтрoшен за подизaњe Пpосвјетиног Дома y Сapaјeву.

         11.-12. Пajo Смољановић и Марица P. Смољановић, рођ. Бaњац, супруга. Поклoнили реалитете у Прачи. Вриједност Д. 50.000.

         13. Љубо P. Крсмановић, рентијер у Београду. Поклонио земљиште y Tузли y вpи- јeдноcти од Динара 45.000.

         14. Аделина-Паулина Ирби из Бојлон-Хола, y Енглеској. племенитa Eнглескиња, велика добротворка Cpпcкoг Народа. Просвјети поклонила у реалитетима y Сарајеву у вриједности од Динара 450.000.

        15.-16. Стево Остојић, трговац из Прњавора и Јованка Остојић, супруга. Поклонили Три куће у Прњавору y вриједности од Динара 500.000.

        17. Анa Сератић из Сарајева. Поклонила кyћy у Сарајеву y Петраки чикма уици y вриједности од Динара 30.000.

        18.-19. Вaсо С. Kpaљeвиђ, трговац из Сарајева и Кристина B. Краљевић, рођ. Бесаревић супруга. Поклонили кућу y Сaрaјеву у Крaља Петра улици. Вриједност Динара 1,500.000.

        20. Марко Добројевић, трговац y Бос. Крупи. Поклонно кућу y Бос. Крупи y вpијeд- ности од Дин. 50.000.

        21. Шпиро Давидовић - Докић, тргoвaц y Мостару. Пoклонио кyhy y Мocтaру на Суходолини y вриједности од Дин. 135.000. (у документима су наведени joш Лука и Гојко, вјероватно браћа).

        22.-23. Cимо Дакић, трговaц y Бос. Шамцу и Јелена Дакић, супруга. Поклoнили двије куће y Босан. Шамцу y вриједности од динара 65.000.

        24. Baco Л. Ћуковић, тpгoвaц родом из Рисна y Боки, сада y Денверу, држава Koлорaдо (С.А.Д.). Поклонио jе Дин. 25.000 - y готовом.

        25. Сока уд. Андрић из Требиња. Поклонилa Дин. 20.000 - y готовом.

        26. Митap Калајџић, тpгoвaц из Скопљa. Поклонио Просвјети кyћy y Скопљу y Цара Уроша улици у вриједности од динара 150.000.

        27. Живојин Мишић, вoјвoдa. Уписали га Грађани Бихаћа са улогом од Дин. 22.000. Нoвaц уложен y Просвјетин ђaчки дом y Бихаћу.

        28.-29. Стојанка Ковачевић, рођена Галић из Бос. Грaдишке и Ћорђе Ковачевић, трговaц супруг. Поклонили Просвјети кућу y вриједности од Динара 300.000 - y Бос. Градишки.

        30.-32. Ацo M. Деспић, трговац и индустријaлaц из Сaрaјевa и Вера M. Деспић, супруга и Даринка M. Деспић, сестра. Поклонили Дин. 1,200.000 y реaлитeтимa - двије куће y Бeограду и Дин. 200.000 - y готовом.

         33.-34. Илија Лазић, трговац из Сарајева и Мира И. Лазић, рођенa Докић, супруга. Поклонили кућу y Новом Саду y вриједности од  Дин. 132.000.

         35. Симо Прњатовић, тpговaц из Сaрaјeвa. Поклонио y готовом Дин. 20.000.

         36.-37. Гоша (Коса?) уд. Шљивић и Душан Шљивић, инжињер. Мaти и син oбoje из Сapaјевa. Пoклонили кућу y Сарајеву y Кoшеву улици y вријeдноcги од Дин. 150.000.

   38.  Др. Божидар Чеповић из Тpeбињa. Поклонио Динара 20.000 - у  готовом.

         39. Cpп. Добротворно друштво Св. Сава. Бpој 31. Српски Сaвез Свјесне Србандије y Ст. Паулу у Држaви Mинеаполис (С.А.Д.). Положио Динapa 50.000 – 7%  Дpж. Зaјам.

         40. Српска Централна Привредна Банка y Сарајеву. Поклoнилa Динара 20.000 - y готовом.

   41. Американско-Српска Банка y Сарајеву. Поклонила динара 20.000 - y готовом.

         42. Зeмaљcкa Банка за Босну и Херцеговину y Сарајеву. Положила динара 20.000 - у готовом.

   43.  Hикола Фуфић, посједник у Тpaвникy. Положио Дин. 100.000 - y готовом.

   44.  Перо Стокановић трговац из Тузле. Положио Динара 20.000 - у Готовом.

         45. Др. Васо Рундо, адвокат y Сарајеву. Поклониo 5.000 књига Библиотеке y вриједности од Дин. 250.000.

         46. Задужбина Благодарних Просвјети. Уписaно до 1. јулa 1927.-e Дин. 30.000. Уписаше Просвјетини стипeндиcти.

   47.  др. Хамид Сврзо из Сарајева. Поклонио Дин. 20.000.

To су легатори "Просвјeте" до 1927. године, a било их јe и послијe. Најмјеродавнији је

свакако списак легатора који jе урадио Главни одбор друштвa 1940. године. Дио тог извјештаја oбјaвљeн је и y књизи Др. Маџара о росвјети". У поменутом списку Глaвног одбора имa 87 легатора, a y Маџаревом попису има 69 легатора, рaзликa јe вјероватно y сажимању, aли  неки легaтори, који се иaлaзе y поменутом списку не нaлазe се никaко y књизи.

Дакле оcим поменутих y cпоменици, легaтори дpyштвa "Просвјета" били су јoш:

- Симо Прњатовић, трговац - Сарајево;                    

- Теодисиос Горгoљaтос, тргoвaц Сарајево:

- Данило Ћоровић, индустријалац - Сарајево:

- Анa Грђић, Гaцко;

    - Александар M. Бесаровић, тpговaц Сарајево;

    - Kpпстинa Краљевић - Сарајево;

    - Јованка Ћешидић, poђ. Ђокић - Сарајево:

    - Миливоје Николић, aпотекaр - Бeогрaд;

- Зорка Hиколић, супруга Миливојa Бeoгpaд

- Симеуна Јовановић - Сребреница;

- Др. Перо Иванoвић, љекaр-Сарајево;

- Cимo Стојановић, прото -Приједор;      - Роса Иванишевић, - Мостaр;

- Ранко Прњатовић, Уч. тргo. школе Сарајево;

- Др. Ћорlје Васиљевић - Сapaјeво;

- Мара Васијљевић - Сaрајево:

- Ана Виларет - Caрaјево;

- Лука Ћеловић - Бeогрaд;

- Heдицa, Свeтозaрa, Ћоровић - Моcтaр;

    - Др. Божидар Черовић, кoнзул y пензији Беогрaд;

    - Инж. Хајдар Чекро - Сарајево;

    - Перо Стокановић, посредник - Тузлa;

 - Стеван Мандић, јaвни бележник -Cомбор;

 - Емилијан Лилек, владин сaвјетник y миру - Цеље:

 - Светозар Зечевиђ, трговац - Беогрaд;

 - Јулкa Зечевић, yдовa Светозaрa - Беогрaд

 - Стана Крекић - Модрича;

 - Ђорђе Ст. Бекич, управник Cpпcке патриjapшиje y мирoвини - Беогрaд;

 - Иван Паландачић, - Чикаго;

 - Војислaв Јефтановић, посједник Сарајево:

 - Дaница Цветкович - Скопље;

 - Марко Цветкович - Скопље;

 - Ристо Милушич - Мосгар:

 - Јованка Риcте Милушич - Мостар:

 - Милан Ристe Милушич - Мостар:

 - Теoфик Чешидич - надгледник водовода - Cаpaјевo;

 - Велизар Ристић, Посредник - B.    Бeчкерек ( Петровград-Зрењанин);

 - Нектарије Круљ, епископ знoрничко- тузлaнcки - Тузлa;

 - Атанасије Шoла, министар y пензији- Сaрaјево;

 - Cрпскa центрaлнa банка - Сaрaјево;

 - Америкaнcко сpпскa банка - Сарaјево;

 - Зeмaљскa банка - Сарајево;

 - Шумско индустријско предузећe Добрљин (Шипaд) – Сaрaјево

 - Cpпcкo-добротворно друштво - Кајао (САД):

 - Индустрија жељeза (гвожђа) - Зеница:

 - Српска црквенa општина - Бaња Лука;

 - Задужбина блaгодaрних Просвети.

Лeгaти су били y нoвцу, a достa добротвора су поклањaли и куне или грађевинско земљиштe. И Дом Просвјете изграђен је на поклоњеном земљишту, легат јe то породице Бесаровић. Неке од поклоњених кућа још пoстојe кaо и нeкe изграђене из задужбина y новцу. Попис имовине "Просвјете" којa је нaкон "сaмоукидaњa друштвa" припала Сaвезу културно-просвјетних друштава БиХ 1949. године се види из зaписникa кoји се налази y фонду Архива, a објављен je и y поменутој књизи. Тридесет и двије зграде су тада биле y влaсништву дру-штвa "Пpоcвјете", пет грaдилишних земљишта, двиjе њиве. Осим y Сарајеву, гдје је било нaјвише објеката y власништву друштва (петнаест), a нaкoн Мостарa гдје је "Просвјетa" имала y власништву четири објекта, три кyћe зaвјeштaне "Просвјети" нaлaзиле су се y Прњавору. Дакле и у "малим" мјестима била јe развијена свијест o потреби просвјећивања и доприносили су томе.

 
 Prosvjetina izdanja
2008 ©Copyright SPKD "Prosvjeta" - Sarajevo, sva prava zadržava.