Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Latinica Насловница Новости Библиотека Босанска Вила Пресс Архив Контакт
Ћирилица

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ПРОСВЈЕТА
 
О нама
Химна посвећена Просвјети
Органи управе
Период 1902. - 1949. године
Период од 1993. до данас
Статут и правилници
Легатори
Награде и признања
Кип
Ин мемориам
 СЕКЦИЈЕ
 
Позориште и филм
Омладинска
Трибина
Мис Ирби
Издавачка
Ликовна
 ГАЛЕРИЈЕ
"НАШИ СТАРИ"
Галерија"Просвјета"
 
 КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Народна библиотека Србије
Национална и универзитетска библиотека БиХ
Добротвор
Народно позориште
The European library
ФЕНА
Профил Друштва на Facebook-у
СПД "Слога" Сарајево
free counters

 

 


 

 

 

 

 

 
 
 ДОБРО ДОШЛИ НА НАШУ СТРАНУ

СТАТУТ И ПРАВИЛНИЦИ

СТАТУТ И ПРАВИЛА ЗА СТАБИЛНО И УСПЈЕШНО ДРУШТВО

На основу чл. 14. и 18. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине ФБиХ”, број: 45/02), Скупштина удружења  српског просвјетног и културног друштва “ПРОСВЈЕТА” Сарајево, одржана 26. септембра 2016. године, доноси

 

С    Т    А    Т    У    Т

Број: 120/16
Сарајево, 26.09.2016.г.
УДРУЖЕЊА  СРПСКОГ ПРОСВЈЕТНОГ И КУЛТУРНОГ ДРУШТВА “ПРОСВЈЕТА” САРАЈЕВО
Основано 1902. године у Сарајеву

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овај Статут дефинише и садржи:

II. Назив и сједиште Друштва;
III. Циљеве и дјелатност Друштва;
IV. Заступање и представљање Друштва;
V. Органе Друштва, њихове овласти, начин именовања и опозива, трајање мандата, кворум и правила гласања, укључујући и питања о којима се одлучује квалификованом већином, функцију лица овлаштеног да сазива Скупштину;
VI. Облик и садржај печата Друштва;
VII. Облик и садржај занака Друштва;
VIII. Стицање и располагање имовином Друштва;
IX. Начин доношења финансијског извјештаја и извјештаја о раду Друштва;
X. Поступак за доношење Статута, измјена и допуна Статута и других општих аката Друштва;
XI. Услове и начин учлањења, престанак чланства, као и права, дужности и одговорност чланова Друштва;
XII. Услове и поступак за припајање, раздвајање или трансформацију Друштва;
XIII. Престанак рада Друштва;
XIV. Правила за расподјелу преостале имовине у случају престанка рада Друштва;
XV. Прелазне и завршне одредбе.
Члан 2.
Друштво, у складу с овим Статутом, доноси Програм рада, Пословник о свом раду и раду органа Друштва, као и друге опште акте којима се ближе уређују питања у вези са начином рада и дјеловања друштва.

Члан 3.
Друштво је нестраначко удружење , које има за циљ културно, просвјетно, економско и социјално подизање грађана српске националности, те очување свих вриједности националног бића, стално унапређење и његовање културно-друштвеног живота и одржавање културно-просвјетних и других веза и сарадње са осталим народима у Босни и Херцеговини (Бошњацима, Хрватима, Јеврејима и др.), сусједних земаља и шире.
Друштво баштини традицију и рад истоименог Друштва – Српског просвјетног и културног друштва “Просвјета”, основаног у Сарајеву 1902. године, те је настављач традиције, рада и пословања истог.

II - НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ И ПОДРУЧЈЕ ДЈЕЛОВАЊА
Члан 4.
Друштво се зове: Удружење  Српско просвјетно и културно друштво “Просвјета”, Сарајево. Скраћени назив је СПКД “Просвјета” – Сарајево.
Сједиште Друштва је у Кантону Сарајево, град Сарајево, Општина Стари Град, улица Симе Милутиновића Сарајлије број 1.
Друштво дјелује на територији Кантона Сарајево.
Члан 5.
Друштво има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима, које му припадају на основу Устава и закона.
Члан 6.
Друштво има печат.
Печат Друштва је округлог облика, промјера 40 мм са ћириличним и латиничним текстом: “Удружење  Српско просвјетно и културно друштво “Просвјета”. Сједиште Друштва: “Сарајево” уписује се у средини печата.
Печат одбора Друштва је округлог облика, промјера 30 мм са истим текстом као у ставу два овог члана, а сједиште одбора уписује се у средини печата.
Члан 7.
Друштво има свој Знак: на повишеном пријестољу, алегоријску фигуру Просвјете у лику жене са отвореном књигом на кољенима и подигнутом десном руком у којој је бакља - симбол свјетлости и знања.

III - ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ ДРУШТВА

Члан 8.
Друштво ће остваривати своје циљеве у сљедећим активностима:

 1. проучавање историје и живота Срба;
 2. проучавање и његовање српске културне баштине;
 3. организовање и подстицање научног, умјетничког и књижевног рада;
 4. издавање сталних и повремених публикација (новина, часописа, ревија, књига, календара и сл.);
 5. организовање предавања, изложби, културних и забавних приредби;
 6. ширење и популарисање књиге путем књижара, библиотека, клубова читалаца и читаоница у складу са Законом.
 7. развијање заједничких културних, просвјетних и других активности са другим народима у Босни и Херцеговини, односно са њиховим друштвима сличног карактера;
 8. чување језичког идентитета српског народа, (заснованог на вуковској традицији);
 9. његовање успомена из прошлости Срба, давањем иницијатива и помагањем у оснивању музеја, подизању споменика, биста, спомен-плоча, давањем назива улицама, трговима и установама;
 10. стална и интензивна брига о присуству ћирилице у свим видовима културног и јавног живота;
 11. популарисање тековина савремене науке и развијање сарадње са сродним друштвима и институцијама у земљи и иностранству;
 12. оснивање пјевачких, позоришних, ликовних, фолклорних, музичких и спортских група и секција;
 13. помагање ученика и студената у школовању, а нарочито оних који ће чинити научни и умјетнички подмладак;
 14. унапређивање културних веза са Србима изван Босне и Херцеговине;
 15. ширење и његовање писмености у народу организовањем одговарајућих облика рада;
 16. информисање о свим просвјетним и културним збивањима и ширење аутентичних информација у штампи, радију и телевизији, које се тичу српског народа у Босни и Херцеговини;
 17. брига о чувању народног здравља и човјекове околине, као и заштита обрадивог земљишта од непланске изградње насеља и индустријских објеката;
 18. праћење привредних токова у недовољно развијеним крајевима гдје претежно живи српско становништво;
 19. подизање стручног нивоа савремене аграрне културе земљорадника;
 20. праћење васпитно-образовног процеса у основним и средњим школама, академијама и факултетима, учешће у креирању и остваривању школских и факултетских програма, а са аспекта присуства компоненте српског народа у Босни и Херцеговини;
 21. сарадња са органима и институцијама Српске православне цркве, а нарочито њеним музејима, библиотекама, листовима и часописима и образовним установама;
 22. организовање стручних и научних одјељења и одбора за историју, књижевност, ликовну умјетност, екологију, етнологију, музикологију и слично.
 23. подузимање свих других облика и акција које су усмјерени на остваривање постављених циљева и активности Друштва

Члан 9.

 1. Ради остваривања својих статутарних циљева  дјелатности Друштво може оснивати субјекте за привредну и другу дјелатност, под условима утврђеним Законом и Статутом Друштва.
 2. У остваривању наведених циљева и задатака Друштво ће развијати такве методе и облике рада и организовања који ће обезбиједити пуну јавност рада и свестраност укључивања заинтересованих грађана и организација у припремању расправа и спровођењу донесених ставова, закључака и одлука.
 3. Друштво заступа и представља предсједник Друштва, предсједник Управног одбора Друштва и генерални секретар Друштва, на основу Одлуке која се доноси на Скупштини Друштва.

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 9-а

 1. Особе овлаштене за заступање и представљање Друштва су: предсједник Скупштине, односно Друштва и предсједник Управног одбора, те генерални секретар Друштва, који Друштво заступа у правним и финансијским питањима.
 2. Предсједник Скупштине може се бирати највише у два пуна узастопна мандата, као и предсједник Управног одбора и Генерални секретар Друштва.

IV - ЧЛАНСТВО ДРУШТВА
Члан 10.
Друштво је отворено за сва физичка и правна лица која прихватају овај Статут и програм Друштва.
Чланом Друштва може постати сваки грађанин Босне и Херцеговине, као и страни држављанин, који у остваривању циљева и задатака Друштва налази свој или општи интерес, те који потписивањем приступнице у Друштво изјави да прихвата одредбе овог Статута.
Члан 11.
Чланови Друштва су: легатори, добротвори, утемељивачи, редовни, ванредни, почасни, помажући и колективни.
Члан легатор постаје оно лице које је Друштву завјештало властите некретнине.
Члан добротвор је лице које Друштву приложи новчани износ, чију почетну вриједност на приједлог Управног одбора утврђује Скупштина Друштва.
Члан утемељивач се сматра лице које Друштву приложи новчани износ чију почетну вриједност на приједлог Управног одбора утврђује Скупштина Друштва.
Редовни чланови су лица која потпишу приступницу и уплате годишњу чланарину Друштва, а имају пребивалиште на терорији на којој дјелује Друштво.
Почасни чланови Друштва су лица која имају посебне заслуге за развој друштва. Одлуку о додјељивању почасног чланства доноси Управни одбор Друштва.
Ванредни чланови су лица која потпишу приступницу и уплате годишњу чланарину Друштва, а имају пребивалиште ван територије на којој дјелује Друштво.
Помажући чланови Друштва могу бити појединци, организације, предузећа, установе, друштва, клубови, који својим радом и материјалним прилозима и сарадњом помажу Друштво.
Колективни чланови Друштва су правна лица, која уплате новчани износ, чију почетну вриједност на приједлог Управног одбора утврђује Скупштина друштва.
Друштво може да има и чланове подмлатка.
Висину чланарине за сваку текућу годину утврђује Управни одбор Друштва.

V - ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Члан 12.
Сваки редовни члан Друштва има право и дужности: да учествује у раду Скупштине Друштва, да бира и да буде биран у органе Друштва, да присуствује састанцима, договорима, приредбама и другим културним манифестацијама које организује Друштво.
Сви остали чланови Друштва имају право да присуствују Скупштини Друштва, без права гласа, као и да присуствују састанцима, договорима, приредбама и другим манифестацијама које организује Друштво.
Члан 13.
Права и дужности редовних чланова је да:
- учествују у раду Скупштине и одбора;
- бирају и да буду бирани у органе Друштва;
- подносе приједлоге и прадставке у вези са питањима која се односе на рад Друштва;
- указују на све погрешке и неправилности у културно-просвјетном животу уопште, те      
предлажу мјере за њихово спровођење и праћење;
- дају оцјене и мишљење о раду Друштва;
- чувају част, достојанство, углед и интерес Друштва;
- извршавају задатке утврђене овим Статутом и одлукама органа Друштва;
- редовно плаћају чланарину;
- се залажу за извршавање циљева и задатака Друштва, те за проширивање
чланства у Друштву;
- прихватају посебна задужења, према својим могућностима, која им постави надлежни  орган Друштва.
Легатори и почасни чланови могу да учествују у раду Скупштине Друштва са савјетодавним гласом и да примају издања Друштва
Члан 14.
Чланство у Друштву престаје:
1. Добровољним иступањем;
2. Искључењем због неизвршавања обавеза и задатака, у складу са одговарајућим  актом Друштва;
3. Неплаћањем чланарине;
4. Смрћу члана Друштва;
5. Из других разлога који имају битног значаја за статус члана Друштва.
Члан 15.
Чланове Друштва искључује Управни одбор Друштва.
Члан може бити искључен:
1. Ако не испуњава дужности према правилима Друштва, крши дисциплину и крњи углед Друштва;
2. Ако упркос опомени, редовно не плаћа чланарину.
Искључени члан Друштва има право у року од 15 дана од пријема одлуке уложити свој писмени приговор Управном одбору Друштва.

VI- ОРГАНИ ДРУШТВА
Члан 16.
Органи Друштва су:
- Скупштина Друштва;
- Управни одбор Друштва;
- Генерални секретар Друштва;
- Надзорни одбор Друштва.

 VII- СКУПШТИНА
Члан 17.
Скупштина је највиши орган непосредног одлучивања у Друштву.
Скупштина Друштва сазива се према потреби, а најмање једном годишње.
Извјештајно-изборна Скупштина Друштва се сазива једном у четири године.
Радом сједнице Скупштине Друштва руководи радно Предсједништво од три члана, који се бирају из редова чланова Друштва.
Члан 18.
Скупштина Друштва је надлежна да:

 1. доноси Статут, измјене и допуне Статута и друге акте одређене Статутом;
 2. даје сагласност на правне радње подузете у поступку оснивања удружења;
 3. бира и опозива чланове управног одбора или, уколико Статутом управни одбор није предвиђен као посебан орган, именује и опозива лице овлаштено за заступање и представљање удружења;
 4. бира и опозива чланове надзорног одбора уколико је Статутом надзорни одбор предвиђен као засебан орган;
 5. усваја извјештаје које је припремио Управни одбор или лице овлаштено за заступање и представљање;
 6. одлучује о удруживању у савезе, припајању, раздвајању, трансформацији, престанку рада и другим статусним промјенама удружења;
 7. одлучује о свим питањима која нису у надлежности другог органа.

Члан 19.
Сједницу Скупштине Друштва припрема Управни одбор Друштва.
Сједницу Скупштине Друштва сазива предсједник Скупштине Друштва на основу претходне Одлуке Управног одбора.
Члан 20.
Материјал за сједницу Скупштине Друштва с приједлогом дневног реда и назнаком мјеста и времена одржавања Управни одбор шаље члановима Скупштине Друштва најкасније 15 дана прије одржавања сједнице Скупштине. Сједница Скупштине Друштва може се сазвати и у краћем року, када то захтјевају оправдани разлози.
Због обимности материјала, исти не мора бити послан поштом, већ у позиву на сједницу може бити назначено да се исти може преузети у сједишту Друштва.
Члан 21.
Скупштина пуноважно одлучује, ако јој присуствује натполовична већина чланова.
У случају недостатка кворума почетак сједнице одгађа се за пола сата и након тога, ако је присутно најмање 25% чланова Скупштине, они чине кворум, а донесене одлуке и закључци су правоваљани
Скупштина доноси одлуке натполовичном већином гласова присутних чланова.
Скупштини може присуствовати и грађанин који није члан Друштва, с тим да у њеном раду може учествовати по посебном одобрењу, без права одлучивања.

Члан 22.
Да би се одлучило о доношењу, измјени и/или допуни Статута Друштва, Скупштина има кворум у складу са одредбама претходног члана, с тим што је за правоваљаност одлука потребно да се одлуке донесу двотрећинском већином пристуних чланова.
Члан 23.
Рад Скупштине Друштва је јаван.
Скупштина ради и одлучује на основу одредби Статута и Пословника о раду.
О раду Скупштине Друштва води се записник.
Одлуке Скупштине Друштва су обавезне за све органе и чланове Друштва
Члан 24.
Скупштина Друштва бира предсједника и два потпредсједника Скупштине Друштва.
Предсједник Скупштине Друштва је и предсједник Друштва.
Предсједник и потпредсједници Скупштине Друштва бирају се на мандат од 4 године.
Предсједник и потпредсједници Друштва могу се бирати највише у два пуна узастопна мандата.
Члан 25.
Предсједник Друштва овлаштен је да заступа и представља Друштво према трећим лицима, као и у међународним сусретима и комуникацијама, да потписује записнике и одлуке Скупштине Друштва.
У одсутности предсједника Друштва у свим овлаштењима замијењује га један од потпредсједника Скупштине Друштва на основу овлаштења предсједника Скупштине Друштва.
Члан 26.
Предсједник и потпредсједници Скупштине Друштва за свој рад су одговорни Скупштини Друштва.
Скупштина Друштва на својој сједници може тражити опозив предсједника или потпредсједника Друштва. Оваква одлука се доноси искључиво двотрећинском већином, те се може донијети искључиво уколико је прекршен статут Друштва.

Члан 26-а.
Мандат предсједника Друштва може престати у случају смрти, подношења оставке или опозивом од стране скупштине Друштва.
У случају престанка мандата, у свим овлаштењима га замјењује један од потпредсједника Друштва и то онај од потпредсједника који је старији по годинама живота. Овлаштени потпредсједник обавезан је сазвати ванредну скупштину Друштва у року од два мјесеца од дана престанка мандата предсједника Друштва. На овако сазваној скупштини бира се нови предсједник Друштва до краја текућег мандата.
Уколико околности престанка мандата предсједника Друштва наступе у години у којој се редовно одржава изборна скупштина, тада се не сазива ванредна изборна скупштина, већ овлаштени потпредсједник врши дужност предсједника до редовне изборне скупштине.

VIII- УПРАВНИ ОДБОР
Члан 27.
Управни одбор Друштва је извршни орган Скупштине Друштва који руководи радом Друштва између сједница Скупштине на основу одлука и закључака Скупштине.
Управни одбор Друштва броји 7 (седам) чланова и то:
- предсједник Управног одбора;
- потпредсједник Управног одбора;
- генерални секретар (по функцији);
- и 4 (четири) члана Управног одбора.

На првој конституирајућој сједници Управног одбора бира се потпредсједник Управног одбора.
Предсједник Управног одбора  и чланови Управног одбора Друштва бирају се на мандат од 4 године, и могу бити бирани највише у два пуна узастопна мандата, а бира их Скупштина Друштва на изборној сједници.
Члан 27а.
Престанак мандата члана Управног одбора регулише се Пословником о раду Управног одбора, који доноси УО Друштва.
Истим актом регулише се и начин попуне упражњених мјеста у Управном одбору.
Скупштина Друштва, на приједлог Управног одбора може усвојити листу замјенских чланова Управног одбора, која може садржавати најмање три а највише пет особа, чланова Друштва, а уколико листа не постоји или је исцрпљена Управни одбор ће на упражњено мјесто до краја мандата УО кооптирати члана Друштва, који мора бити потврђен на првој наредној сједници Скупштине Друштва.
Члан 28.
Управни одбор Друштва ради у сједницама, а одлуке доноси ако сједници присуствује натполовична већина чланова Управног одбора.
На сједницу Управног одбора позива се и предсједник Друштва.
Члан 29.
Сједнице Управног одбора се одржавају према потреби, а најмање једном у мјесец дана.
Сједнице Управног одбора сазива предсједник Управног одбора, који предсједава сједницама.
О раду сједнице води се записник, који потписује предсједник или лице које је предсједавало сједницом и записничар.
Члан 30.
Предсједник Управног одбора Друштва овлаштен је да заступа и представља Друштво према трећим лицима, као и у међународним сусретима и комуникацијама.
У одсутности предсједника Управног одбора Друштва у свим овлаштењима замјењује га потпредсједник Управног одбора Друштва на основу овлаштења предсједника Управног одбора Друштва.
Члан 31.
Предсједник и чланови Управног одбора Друштва за свој рад су одговорни Скупштини Друштва.
Скупштина Друштва на својој сједници може тражити опозив предсједника или чланова Управног одбора Друштва, као и генералног секретара. Оваква одлука се доноси двотрећинском већином, те се може донијети искључиво уколико је прекршен статут Друштва.
Члан 32.
Управни одбор надлежан је да:
- бира потпредсједника Управног одбора;
- бира главног и одговорног уредника листа “Босанка вила” те главног и одговорног уредника « Алманаха »;
- доноси Пословник о раду Управног одбора;
- припрема сједнице Скупштине;
- предлаже Скупштини Статут Друштва;
- предлаже Скупштини годишњи план рада Друштва и извршава га;
- подноси извјештај о свом раду Скупштини Друштва;
- саставља предрачун прихода и расхода Друштва;
- спроводи одлуке и закључке Скупштине Друштва;
- рјешава по овлаштењу Скупштине питања из њене надлежности;
- доноси и мијења правилнике и упутства из своје надлежности;
- организује рад на доношењу договора и споразума;
- управља имовином Друштва у складу са прописима који се односе на удружење
Грађана;
- предлаже Скупштини Друштва колективе и појединце који, због свог рада, заслужују
признање које додјељује Скупштина Друштва;
- додјељује признања колективима и појединцима из своје надлежности;
- стара се о сарадњи са сродним Друштвима;
- подстиче оснивање нових подружница;
- формира секције и комисије за одређене задатке и активности Друштва, те контролише њихов рад;
- води евиденцију о члановима Друштва;
- рјешава молбе, жалбе и приједлоге чланова Друштва;
- дијели стипендије у складу са интерним актима;
- прима и разрјешава раднике у радни однос у Друштво;
- обавља и друге послове које му одреди Скупштина.
Члан 33.
За изразито показану активност и видне резултате на остваривању програма рада Друштва, као и за посебан материјални допринос остваривању циљева Друштва, Управни одбор  може додјељивати појединцима и правним лицима јавна признања у виду писмене захвалнице, значке Друштва, књиге са посветом и друга признања која установи Друштво.

 IX- ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 34.

Генерални секретар Друштва је инокосни орган Друштва.
Генералног секретара бира Скупштина  Друштва.
Генерални секретар Друштва се бира на 4 године.
Генерални секретар Друштва може бити биран највише у два пуна узастопна мандата.
Генерални секретар Друштва је по функцији члан Управног одбора Друштва.

Члан 35.
Дужност генералног секретара Друштва је да:
- се стара о одвијању рада Друштва у складу са позитивним законским прописима,  
смјерницама Скупштине, одлукама и закључцима Управног одбора и осталих органа 
Друштва, те овим Статутом;
- помаже предсједнику Друштва и предсједнику Управног одбора Друштва у обављању њихових послова, те организује припреме сједница Скупштине и Управног одбора и осталих органа Друштва;
- између сједница Скупштине и сједница Управног одбора обавља консултације, врши договарања и размјену искустава, те покреће по властитој иницијативи одређена питања пред другим органима и организацијама;
- организује израду аката које доносе Скупштина и Управни одбор Друштва;
- чува печат и штамбиљ Друштва и рукује њиме.
Члан 36.
Генерални секретар Друштва је наредбодавац извршења Финансијског плана Друштва и одговоран је за законитост у раду Друштва.
Члан 37.
Генерални секретар за свој рад је одговоран Управном одбору и Скупштини Друштва.

X - НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 38.
Надзорни одбор Друштва броји три члана које бира Скупштина на мандатни период од четири године.
Скупштина Друштва бира и предсједника Надзорног одбора. Чланови Надзорног одбора Друштва могу бити бирани највише у два пуна узастопна мандата.
Скупштина Друштва на својој сједници може тражити опозив предсједника или чланова Надзорног одбора Друштва. Оваква одлука се доноси двотрећинском већином, те се може донијети искључиво уколико је прекршен статут Друштва.
Члан 39.
Надзорни одбор је орган који обавља надзор над законитошћу рада Друштва.
Надлежности Надзорног одбора су слиједеће:
1. Разматра периодичне и годишње извјештаје о раду и пословању Друштва као и завршни рачун и утврдјује да ли су сачињени у складу са прописима;
2. Утврдјује да ли се пословне књиге и друга документа воде уредно и у складу са прописима;
3. Разматра извјештаје ревизора, налазе и акте инспекцијских и других органа уколико они постоје;
4. Врши увид у провођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем;
5. Врши надзор над употребом и коришћењем инвентара с којим Друштво  располаже;
6. Предлаже мјере Управном одбору у сврху спрјечавања и отклањања неправилности и незаконитости у раду и пословању;
7. Контролише вођење евиденције чланова Друштва и редовност плаћања чланарине.
8. Доноси Пословник о свом раду;
Надзорни одбор по истеку календарске године писменим извјештајем упознаје органе Друштва о правилностима рада и пословања Друштва у претходној години и са предложеним мјерама отклањања недостатака у раду.
Надзорни одбор не може обављати послове из надлежности Предсједника Друштва, Управног одбора или генералног секретара Друштва, односно Скупштине Друштва.
Надзорни одбор не изриче санкције нити доноси одлуке које нису у његовој надлежности, већ предлаже могуће мјере које усвајају и предузимају овлаштена тијела Друштва ради отклањања евентуално уочених неправилности.
У свом раду Надзорни одбор има право захтјевати од органа Друштва да им омогуће увид у све захтјеване документе и податке, те осигурају услове за рад.
Надзорни одбор сједнице одржава у правилу два пута годишње, а најмање једном у календарској години, те чешће уколико се за то укаже потреба. Сједнице Надзорног одбора сазива предсједник Одбора самоиницијативно или на захтјев Управног одбора.
О раду на сједницама води се записник, а Одбор пуноважно одлучује већином гласова свих чланова.

XI - ИМОВИНА ДРУШТВА
Члан 40.
Имовина Друштва састоји се од некретнина, основних, новчаних средстава и инвентара.
            Новчана средства чине:
1. Редовна чланарина и добровољни прилози чланова;
2. Приходи од друштвених приредби и публикација;
3. Дотације Друштву од установа, друштвено-политичких организација, предузећа,  клубова и др.;
4. Други извори прихода које Друштво може стећи својом активношћу, у складу са
прописима и овим статутом.

Члан 41.
Материјални расходи могу се вршити само ради остваривања програмских циљева Друштва, а по одобрењу Скупштине или Управног одбора Друштва.
Управни одбор самостално доноси одлуке о новчаним трансакцијама за износе до 2,000,00 КМ појединачно, те кумулативне износе до 3.000,00КМ. За износе од 2.000,00 КМ до 3.000,00 КМ појединачно, те од 3.000,00 до 5.000,00 кумулативно Управни одбор ће се консултовати са предсједником Надзорног одбора, а за износе веће од наведених тражиће се мишљење комплетног Надзорног одбора.
Претходни став се не примјењује када су у питању програми и трошкови који се финансирају средствима одобреним од стране донатора или спонзора путем различитих пројеката јер је финансијски план у том случају везан одобреним пројектом те Управни одбор одобрава ове трошкове према предвиђеном пројекту.Такође претходни став се не примјењује на новчане трансакције које су регулисане Правилником о платама, накнадама и наградама.
Члан 42.
Новчана средства Друштво води код овлаштене финансијске институције.
Документе материјално-финансијског пословања Друштва потписује генерални секретар или лице које овласти Управни одбор.
Члан 43.
Рад Друштва је јаван. Општи акти Друштва доступни су јавности и могу се објављивати у средствима јавног информисања, као и у публикацијама Друштва.
Управни одбор Друштва на приједлог Надзорног одбора усваја полугодишњи (према потреби) и годишњи (обавезно) извјештај о материјално-финансијском пословању Друштва.
Извјештај о материјално-финансијском пословању се доноси у складу са законским и подзаконским прописима о финансијском пословању и исти се подноси Скупштини на усвајање.
Извјештаји о материјално-финансијском пословању се подносе надзорном органу кантона и Федерације БиХ.
Управни одбор Друштва усваја на приједлог генералног секретара полугодишњи и годишњи извјештај о раду Друштва који се усваја натполовичном већином чланова Управног одбора.
На приједлог Управног одбора Скупштина Друштва натполовичном већином доноси одлуку о припајању, раздвајању или трансформацији Друштва.

XII- ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА
Члан 44.
Друштво престаје с радом на основу одлуке Скупштине Друштва.
Скупштина може донијети одлуку о престанку рада Друштва само ако Скупштини присуствује најмање 2/3 чланова.
Члан 45.
У случају престанка рада Друштва, сва његова имовина даје се на коришћење институцији коју одреди Скупштина Друштва својом одлуком што је у складу са чланом 46 Закона о удружењима и фондацијама.

XIII-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
Тумачење одредаба овог Статута даје Управни одбор Друштва
Члан 47.
Статут Друштва утврђује и доноси Скупштина Друштва.
Члан 48.
Приједлоге за измјене и допуне Статута израђује Управни одбор Друштва.
Статут мора бити доступан свим члановима Друштва, ради давања приједлога и примједби.
Члан 49.
Измјене и допуне Статута врше се на начин и по поступку предвиђеним за његово доношење.
Члан 50.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења, те његовим усвајањем и ступањем на снагу престаје важити статут Друштва број 67/08 од 10.05.2008. године.


Број: 120/16
Сарајево, 26.09.2016.г.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Прим. др Саво Влашки

 

 

ПРАВИЛНИК О
СТИПЕНДИРАЊУ 

На основу члана 32. Статута СПКД „Просвјета“-Сарајево (број: 67/08 од 10. 05. 2008. године), Управни одбор СПКД „Просвјета“ Сарајево, на 3. сједници одржаној дана 06. 11. 2012.  године, доноси:

 ПРАВИЛНИК О
СТИПЕНДИРАЊУ 

I -ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилником СПКД „Просвјета“ о стипендирању (у даљем тексту: Правилник) регулише се начин стицања и расподјеле средстава за стипендирање ученика и студената, надлежни органи за додјелу стипендија, услови конкурса за стипендирање, поступак и критерији за додјелу стипендија за ученике и за студенте, права и обавезе стипендиста и друга питања од значаја за стипендирање.
Члан 2.
Назив стипендије гласи: Стипендија СПКД „Просвјета“-Сарајево за изузетно успјешне ученике и студенте (у даљем тексту: стипендија).

Члан 3.
Право на стипендије имају чланови СПКД „Просвјета“-Сарајево (у даљем тексту: „Просвјета“), који су држављани Босне и Херцеговине, у складу са условима из овог правилника.

Члан 4.
Стипендирање у Просвјети се врши у складу са начелом јавности, транспарентно и  редовно, при чему је цјелокупан поступак хитан.

II-НАЧИН СТИЦАЊА И РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 5.
Средства за стипендирање стичу се:

 1. из редовних средстава Просвјете,
 2. добровољним прилозима чланова Просвјете,
 3. доприносом донатора, о чему се сачињава уговор о донаторству,
 4. организацијом добротворних концерата, продајних изложби – аукција ликовних дјела  и прихода других манифестација,
 5. на друге начине у складу са законом.

Члан 6.
Донатори могу бити физичка и правна лица, а њихове донације су неповратне.

Члан 7.
Потписом уговора о донацији, донатор добива потврду о донаторству.

Члан 8.
Просвјета може примати новчана средства за стипендирање у свим видовима и облицима, као и покретна и непокретна материјална добра, те интелектуалну својину која се преноси на Просвјету.

III-УПРАВЉАЊЕ СРЕДСТВИМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ 

 Члан 9.
Намјенским средствима за стипендирање ученика и студената управља Комисија за стипендирање од 3 члана (у даљем тексту: Комисија), коју бира Управни одбор Просвјете у складу са овлаштењима из члана 32. Статута.
Предсједник и чланови Комисије морају бити чланови Просвјете.

 Члан 10.
Чланови Комисије бирају се на 4 године и не могу бити бирани више од два пута.
За вријеме трајања мандата Комисије, чланови Комисије и њихових породица не могу бити стипендисти Просвјете.

Члан 11.
Задаци Комисије су да:

 1. предлаже расписивање конкурса за додјељивање стипендија,
 2. разматра пристигле пријаве на конкурс,
 3. сачињава ранг листу кандидата који испуњавају услове конкурса,
 4. доноси Одлуку о додјељивању стипендија,
 5. израђује појединачне уговоре о стипендирању за све кандидате,
 6. подноси извјештај о своме раду Управном одбору Просвјете,
 7. обавља и друге послове из дјелокруга свога рада.

  IV-ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА

Члан 12.
Стипендију Просвјете из једне породице може добити само један ученик/студент у истој календарској години.

Члан 13.
Конкурс расписује Управни одбор Просвјете, на приједлог Комисије сваке године до краја мјесеца септембра и његов текст се истог дана објављује на wеб страници и Фацебоок профилу Просвјете, те на огласној плочи у СЈЕДИШТУ (Сарајево, ул. Симе Милутиновића-Сарајлије број 1.), а може и у једним дневним новинама.

Члан 14.
Конкурс садржи:
-Назив органа који објављује конкурс;
-Тачну адресу органа којем се подноси захтјев;
-Опће и посебне услове и критерије за додјелу стипендије;
-Листу докумената којима се утврђују докази о испуњењу увјета за додјелу стипендије;
-Рок за подношење пријава на конкурс;
-Рок у којем ће бити објављени резултати конкурса;
-Вријеме за које се стипендија додјељује;
-Износ укупно планираних средстава за додјелу стипендија у тој години;
-Права и обавезе стипендиста и
-друге потребне податке.  

Члан 15.
Пријаве се подносе на образцу са потребним прилозима, непосредно у сједишту или поштом-препоручено у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса на огласној плочи, односно објављивању на wеб страници и Фацебоок профилу Просвјете.

Члан 16.
Право учешћа на конкурсу имају ученици и студенти из социјално угрожених породица; из породица погинулих бораца; без ј